logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus XVIII_132_08
         minus XVIII_133_08
         minus XVIII_134_08
         minus XVIII_135_08
         minus XVIII_136_08
         minus XVIII_137_08
         minus XVIII_138_08
         minus XVIII_139_08
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Kwiecień > XVIII_132_08

UCHWAŁA NR XVIII/132/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU
 
w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1541 ze zmianami), art. 6 ust. 1 w związku z art. 2 i 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Rady Gminy Sulików nr VI/37/99 z dnia 27 lutego 1999 roku o utworzeniu zakładu budżetowego (zmiany: uchwała nr XXVIII/173/2001 Rady Gminy Sulików z dnia 10 lutego 2001r.; uchwała nr IV/27/2003 Rady Gminy Sulików z dnia 29 stycznia 2003r.; uchwała nr XXI/145/04 Rady Gminy Sulików z dnia 27 października 2004r.) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      w § 1 skreśla się ust. 3,
2)      w § 2 skreśla się ust. 1,
3)      w § 5 ust. 1 pkt 1 wyraz „§ 1 uchwały” zastępuje się wyrazem „w statucie”,
4)      w § 6 ust. 2 wyrazy „Zarząd Gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt Gminy”,
5)      w § 7 wyrazy „łącznie 18 ½ etatów” zastępuje się wyrazami „łącznie 7 etatów”,
6)      w § 8 ust. 1 wyrazy „Zarząd Gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt Gminy”,
7)      w § 8 ust. 2 wyrazy „Zarządowi Gminy” zastępuje się wyrazami „Wójtowi Gminy”,
8)      załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
9)      załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 
W związku z przejęciem obowiązków w zakresie zbiorowej dostawy wody od GZK Sulików przez Spółkę SUPLAZ, a także obowiązków odbioru i wywozu nieczystości stałych przez Spółkę Łużycka Higiena Komunalna, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian do aktów prawnych regulujących działalność Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. Zmiany te mają na celu usunięcie zapisów dotyczących prowadzenia w/w działalności przez Zakład a także zmniejszenie zatrudnienia w Zakładzie.

Załączniki do pobrania: 2008-05-08 13:28:59 - Załącznik 1 do uchwały Nr XVIII_132_08 (77.45 kB)
2008-05-08 13:30:57 - Załącznik 3 do uchwały Nr XVIII_132_08 (50.56 kB)

Ilość odwiedzin: 2112
Skrócony opis: w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08 12:50:25
Data udostępnienia informacji: 2008-05-08 12:50:25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 13:32:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner