logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      minus Kwiecień
         minus XVIII_132_08
         minus XVIII_133_08
         minus XVIII_134_08
         minus XVIII_135_08
         minus XVIII_136_08
         minus XVIII_137_08
         minus XVIII_138_08
         minus XVIII_139_08
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Kwiecień > XVIII_134_08

UCHWAŁA NR XVIII/134/08
RADY GMINY SULIKÓW
                                             Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU
 
 
o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1371), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Uchyla się uchwałę nr XXXIV/221/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, zmienioną uchwałami Nr XXXV/241/06 z 28 lutego 2006r. i Nr XV/117/08 z dnia 30 stycznia 2008r.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 191, poz. 1371) reguluje wysokość bonifikat z jakich mogą korzystać dotychczasowi użytkownicy wieczyści, którzy chcą dokonać przekształcenia. Art. 4 ust. 8 stanowi, że osobom fizycznym, których dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, organ właściwy do wydania decyzji ma obowiązek udzielić 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę. Art. 4 ust. 9 ustawy nakłada obowiązek udzielenia 50% bonifikaty osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed 5 grudnia 1990r., oraz ich następcom prawnym. Podobna zniżka obowiązuje w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty wyższej – art. 4 ust.11 ustawy.
W przypadku, gdy osoba fizyczna nie kwalifikuje się do skorzystania z bonifikaty określonej w ustawie, zgodnie z art. 4 ust. 7 organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia za zgodą właściwej rady. W wyroku z dnia 23.01.2007r. (sygn. I OSK 1747/06) Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że udzielenie bonifikaty musi być stosowane indywidualnie i nie może stanowić aktu prawa miejscowego.
Z uwagi na ustawowe uregulowanie wysokości bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz orzeczenie NSA uchyla się uchwałę nr XXXIV/221/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

Ilość odwiedzin: 2104
Skrócony opis: o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08 13:45:47
Data udostępnienia informacji: 2008-05-08 13:45:47
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 13:47:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner