logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


            UCHWAŁA NR XVIII/138/08           
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 KWIETNIA 2008 ROKU
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 14  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104   ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                           
§ 1.
 
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 165.476,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.
 
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.536.265,42 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3.
 
Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 1.370.788,95 zł są:
1)        wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w kwocie 1.360.788,95 zł,
2)        pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we    Wrocławiu w kwocie 10.000,00 zł.
 
§ 4.
 
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3.
 
§ 5.
 
Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4.
 
§ 6.
 
Załącznik nr 14 do uchwały nr XIV/112/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Sulików na rok 2008 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5.
 
§ 7.
 
Ogólny plan budżetu gminy na 2008 rok po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi:
 
                                         po stronie dochodów      17.485.381,35 zł
                                         po stronie wydatków      18.465.723,72 zł
 
§ 8.
 
Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 9.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Dochody
 
1.      Umowa nr 13/08 z dnia 19 marca 2008 roku zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 17.000,00 zł na przebudowę drogi w Studniskach Dolnych (dział 600, rozdział 60017, § 6290).
 
2.      Umowa nr 14/08 z dnia 19 marca 2008 roku zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej w kwocie 68.000,00 zł na przebudowę drogi w Mikułowej (dział 600, rozdział 60017, § 6290).
 
3.      Wpływy w kwocie 43.469,00 zł z tytułu odsprzedaży kamienia bazaltowego (dział 750, rozdział 75023, § 0970).
 
4.      Zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup pojemników do segregacji odpadów (dział 900, rozdział 90003, § 2440).
 
5.      Refundacja wydatków w kwocie 42.007,47 zł poniesionych w 2007 roku na projekt  „Przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modelowe rozwiązane w gminach Sulików i Hohendubrau” w ramach Programu INTERREG IIIA na przykładzie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie  (dział 921, rozdział 92109, § 6298).
 
 
Wydatki
 
1.      W dziale 600, rozdziale 60017, § 6050 zaplanowano ogółem w kwocie 118.000,00 zł zadania inwestycyjne:
-        „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Dolnych” na kwotę 24.000,00 zł,
-        „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikułowej” na kwotę 94.000,00 zł.
 
2.      W dziale 700, rozdziale 70005, § 4480 zwiększono plan o kwotę 213.853,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.
 
3.      W dziale 750, rozdziale 75023, § 4270 zwiększono plan kwotę o 100.000,00 zł na przeprowadzenie remontu w budynku Urzędu Gminy Sulików.
 
4.      W dziale 750, rozdziale 75053 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w Gminie Sulików.
 
5.      W dziale 754, rozdziale 75404, § 6170 zaplanowano kwotę 16.500,00 zł tytułem dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu w tzw. systemie sponsorowanym dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.
 
6.      W dziale 754, rozdziale 75412, § 2820 zwiększono plan o kwotę 4.500,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie z przeznaczeniem na remont dachu strażnicy.
 
7.      W dziale 754, rozdziale 75412, § 6230 zaplanowano kwotę 10.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej do podawania wody podczas akcji gaśniczych.
 
8.      W dziale 851, rozdziale 85111, § 6220 zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie zakupu angiografu.
 
9.      W dziale 900, rozdziale 90001, § 6650 zwiększono plan o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.
 
10. W dziale 900, rozdziale 90003, § 4210 zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów.
 
11. W dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 zwiększono plan o kwotę 2.250,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację imprezy „Kwietny Bieg”.
 
12. W dziale 921, rozdziale 92120, § 6050 zwiększono plan o kwotę 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego Ostry Narożnik w miejscowości Sulików z przeznaczeniem na dodatkowe roboty (roboty nieprzewidziane oraz z zalecenia konserwatora zabytków).
 
13. W dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 zwiększono plan o kwotę 936.162,42 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie”.
 
14. Wniosek Wydziału Finansowego Urzędu Gminy Sulików z dnia 10 kwietnia 2008 roku dotyczący wprowadzenia zmian w planie finansowym na rok 2008.      
 
15. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Stary Zawidów z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 4.164,00 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60017, § 4210 kwotę 500,00 zł na zakup kamienia bazaltowego do utwardzenia drogi,
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 1.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.664,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Starym Zawidowie (1.064,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Stary Zawidów (1.600,00 zł).
 
 
16. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Wrociszów Dolny z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.651,00 zł do:
-        działu 600, rozdziału 60095, § 4210 kwotę 100,00 zł na zakup materiałów budowlanych do odnowienia wiaty przystankowej,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.551,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Dolnym (251,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wrociszów Dolny (1.300,00 zł).
 
17. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Sulików (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Sulików z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 10.950,00 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 5.450,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 900, rozdziału 90004, § 4210 kwotę 1.000,00 zł na zakup 2 ławek parkowych,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 4.500,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem dla wypożyczalni w Sulikowie (2.000,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Sulików (2.500,00 zł).
 
18. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowa (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowa z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 2.993,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.993,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej (2.400,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Mikułowa (593,00 zł).
 
19. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Bierna (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Bierna z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.600,00 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 1.200,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 801, rozdziału 80101, § 4270 kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na remont klasy w Szkole Podstawowej w Biernej,
-        działu 854, rozdziału 85412, § 4300 kwotę 800,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Biernej na organizację tzw. „zielonych szkół”,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.100,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na zakup książek dla wypożyczalni w Biernej (500,00 zł) oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Bierna (600,00 zł).
 
20. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Wilka (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Wilka z dnia 29 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 763,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 763,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Wilka.
 
21. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Miedziana (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Miedziana z dnia 02 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 3.140,00 zł do:
-        działu 754, rozdziału 75412, § 2820 kwotę 1.500,00 zł tytułem dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
-        działu 854, rozdziału 85412, § 4300 kwotę 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Biernej na organizację tzw. „zielonych szkół”,
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.140,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem remont świetlicy wiejskiej w Miedzianej oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Miedziana.
 
22. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Radzimów Górny z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 4.275,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 2.275,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym,
-        działu 926, rozdziału 92605, § 2820 kwotę 2.000 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Radzimów Górny.
 
23. Dokonano przeniesienia z dyspozycji zebrania wiejskiego sołectwa Skrzydlice (uchwała nr 1/08 zebrania wiejskiego sołectwa Skrzydlice z dnia 08 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – rzeczowego na 2008 rok) z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 kwoty 1.000,00 zł do:
-        działu 921, rozdziału 92109, § 2480 kwotę 1.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie z przeznaczeniem na remont świetlicy w Skrzydlicach oraz na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa Skrzydlice.
 

Skrócony opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-08 14:06:58
Data udostępnienia informacji: 2008-05-08 14:06:58
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-08 14:29:22

Wersja do wydruku...

corner   corner