logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 21 stycznia 2008 r. w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła Wioletta Rynkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 
Wszyscy Członkowie komisji byli obecni (spóźnił się Radny Piotr Jankowski).
W części posiedzenia uczestniczyli również:
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików
-Lidia Rychtarczyk – Sekretarz Gminy.
 
Plan posiedzenia komisji przedstawiał się następująco:
 
  1. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  2. Ustalenia planu pracy komisji na rok 2008.
  3. Wybór przewodniczącego komisji
  4. Sprawy różne.
Ad. 1
Sekretarz Gminy omówiła następujące projekty uchwał:
1)      o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 
2)      O zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
3)      W sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2008 r.
 
4)      W sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
 
5)      O zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.
 
6)      W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenie wysokości opłat za posiłek.
 
7)      W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.
 
 
 
WNIOSKI KOMISJI:
1)W sprawie planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień komisja zwraca uwagę na niewielką wysokość zaplanowanych środków na doposażenie świetlic profilaktyki środowiskowej, które na cały rok wynoszą zaledwie 300 zł. oraz na wzrost wydatków związanych z materiałami biurowymi do obsługi Komisji do kwoty 3500zł . Przewodniczący Gminnej Komisji poinformował o planie zakupu komputera na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
2)W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików Komisja zwróciła uwagę na brak w regulaminie, szczegółowych zasad określających wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół, co może powodować dowolność w ich przyznawaniu w granicach określonych tabelą „od-do”.
3) W sprawie uchwały dotyczącej udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym komisja wnioskuje , aby wykorzystać wszelkie możliwe środki informacyjne będące w możliwościach gminy, łącznie z lokalną prasą, dla poinformowania mieszkańców gminy o przyjętych w uchwale zasadach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4)W sprawie uchwały o zasadach korzystania ze stołówki szkolnej, w związku z rosnącymi cenami żywności i koniecznością publikacji uchwały w dzienniku urzędowym co wydłuża okres wprowadzenia w niej ewentualnych zmian stawki w przyszłości, Komisja proponuje pozostawienie opłaty jaką ponosi uczeń za posiłek wydawany w stołówkach szkolnych w kwocie 3 zł.
5)W sprawie zmian w budżecie dotyczących zakupu pojemników do segregacji odpadów Komisja wnioskuje o zakup pojemników typowych o pojemności 1100, wykonanych np. z siatki i dostosowanych kolorem do typu odpadu. Zdaniem komisji jest to bardziej opłacalne niż zakup nietypowych w kształcie pojemników, trudniejszych w opróżnianiu i wymagających zakupu specjalistycznego wyposażenia samochodu śmieciarki. Pojemniki tego typu sprawdzają się w innych gminach i są trwalsze niż wykonane ze sztucznego tworzywa pojemniki w kształcie słupów ogłoszeniowych.
6)Komisja wnioskuje o ustawienie na przystankach autobusowych, z których korzystają dzieci szkolne, koszy na śmieci i ich opróżnianie przez służby komunalne.
7)Komisja zwróciła uwagę na nieterminowe wywożenie śmieci, od niektórych mieszkańców, przez Łużycką Higienę Komunalną.
 
Ad2. Na podstawie statutu gminy który przypisuje Komisji sprawy dotyczące:
§ opiniowania projektu budżetu
§ kontroli realizacji budżetu
§ opiniowania sposobu realizacji inwestycji w zakresie finansowym
§ nadzór nad działalnością finansową rad sołeckich
§ opiniowania spraw majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu , o których mowa w art.18 ust.2 pkt 9. Usg.
§ sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych
§ sprawy dotyczące podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych uchwałach
§ przyjęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
§ sprawy dotyczące komunalnego budownictwa mieszkaniowego
 
Komisja ustaliła plan pracy na rok 2008,  który przedstawia się następująco:
 
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 r.             
 
 
Termin
 
Temat przewodni
 
Tematy dodatkowe
Osoby wymagane na posiedzeniu Komisji
 
21.01.08
godz.16.00
 
Opracowanie planu Pracy Komisji na 2008 r.
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
18.02.08
godz.16.00
Opiniowanie sposobu realizacji inwestycji w zakresie finansowym dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
17.03.08
godz.16.00
Podział środków sołeckich- analiza informacji rad sołeckich. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt
 
21.04.08
godz.16.00
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007,
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
19.05.08
godz.16.00
Informacja nt. przewidywanych kosztów funkcjonowania hali gimnastycznej po jej oddaniu do eksploatacji.
 Informacja nt. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
16.06.08
godz.16.00
Sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych:
Przewidywane skutki finansowe dla budżetu gminy nowej Strategii Rozwoju Oświaty
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Dyrektorzy szkół, Przewodniczący Komisji Społecznej
 
15.09.08
godz.16.00
Kontrola wykonania budżetu za 1 półrocze 2008 r.- analiza informacji wójta
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
20.10.08
godz.16.00
Zapoznanie się i opiniowanie wniosków przedłożonych do projektu budżetu na 2009r przez referaty urzędu, jednostki organizacyjne i pomocnicze oraz Komisje i radnych.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
17.11.08
godz.16.00
Sprawy dotyczące podatków i opłat. Analiza stawek podatkowych na 2009 r.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
22.12.08
godz.16.00
Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2009, oraz wydanie opinii odnośnie przyjęcia projektu budżetu na sesji Rady Gminy. Informacja nt. realizacji zadań niewygasających.
Opracowanie planu Pracy Komisji na 2009 r.
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
 
Ad 3.Komisja dokonała wyboru przewodniczącego Komisji, którym został wybrany radny Robert Starzyński w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 3 za i 1 przeciw. Radny Starzyński nie brał udziału w głosowaniu.
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 2005.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak.
 
 
 
Sprawdził:
R. Starzyński

Ilość odwiedzin: 2254
Skrócony opis: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 stycznia 2008 r. w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 13:38:29
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 13:38:29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 13:41:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner