logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 14
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 21 lutego 2008 roku w Urzędzie Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
Magdalena Okrasa – Referent do spraw koordynacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i wyglądał następująco:
 1. Opiniowanie sposobu realizacji inwestycji w zakresie finansowym dla zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
 2. Rozpatrzenia projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.
 
Nikt z członków komisji nie wniósł uwag do treści protokołu z poprzedniej komisji.
 
Ad. 1
W związku z tym, że informacje dotyczące głównego tematu posiedzenia komisji nie zostały przygotowane, komisja wystąpiła z wnioskiem o jak najszybsze sporządzenie tychże informacji. W informacji dla komisji Komisja oczekuje chronologicznego przedstawienia dotychczasowych działań podjętych dla uzyskania dofinansowania dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”, aktualnej informacji o wniosku dla tego zadania, spodziewanego obciążenia budżetu w latach kolejnych dla zakresu projektu oraz dla zakresu złożonego wniosku o dofinansowanie.
Wnioskujemy również o sporządzenie folderu informacyjnego dla mieszkańców gminy dotyczącego inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” napisanego w sposób przystępny dla mieszkańców gminy, bez używania języka specjalistycznego techniczno-ekonomicznego.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
Komisja zapoznała się i rozpatrzyła z następujące projekty uchwał, omówione przez Zastępcę Wójta:
 1. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
 2. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 3. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Sulików.
 4. w sprawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod nazwą Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o. o. z siedziba w Zgorzelcu wkładu niepieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
 5. w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania.
 6. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Bierna, Wielichow, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
 1. Zastępca Wójta zwrócił się do członków komisji z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie przejęcia ośrodka zdrowia w Sulikowie wraz z działką.
Po dyskusji Komisja oceniła, że należy rozpocząć działania w tym kierunku. Pozwoliłoby to utrzymać opiekę zdrowotną dla mieszkańców w miejscu dotychczasowym
 1. Radny Piotr Jankowski zgłosił potrzebę odbudowy dróg, które zostały zniszczone podczas remontu koryta rzeki „Czerwona Woda”.
Zastępca Wójta powiedział, że przed odbiorem będzie zorganizowany przegląd wszystkich prac wykonanych przez firmę pana Strykowskiego z udziałem sołtysów i radnych.
 1. Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała czy będzie możliwe dowiezienie kamienia na drogę we Wrociszowie Górnym, która jest w bardzo złym stanie.
 2. Poruszony został problem azbestu, zalegającego na dachach wielu budynków na terenie gminy oraz możliwości jego usuwania. W wyniku dyskusji stwierdzono potrzebę opracowania zasad jego usuwania i przekazania tej informacji mieszkańcom, których coraz więcej jest zainteresowanych tym problemem.
 3. Radna Regina Solska mówiła o braku interwencji w sprawie zaśmiecania parkingu koło kościoła w Zawidowie, który to teren przynależy do Gminy Sulików.
 
WNIOSKI  KOMISJI  DO WÓJTA GMINY:
Komisja wnioskuje o:
 • jak najszybsze sporządzenie dla komisji informacji dot. sposobów finansowania zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Komisja oczekuje chronologicznego przedstawienia dotychczasowych działań podjętych dla uzyskania dofinansowania dla zadania, aktualnej informacji o losach wniosku dla tego zadania, spodziewanego harmonogramu wydatków budżetu w latach kolejnych dla zakresu projektu oraz dla zakresu złożonego wniosku o dofinansowanie.
 • sporządzenie folderu informacyjnego dla mieszkańców gminy dotyczącego inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” napisanego w sposób przystępny dla mieszkańców gminy , bez używania języka specjalistycznego techniczno-ekonomicznego.
 • rozpoczęcie działań dla przejęcia przez Gminę Sulików od ZOZ Zgorzelec budynku i terenu wykorzystywanego obecnie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulikowie. 
 • opracowanie informacji dla mieszkańców gminy o sposobach usuwania odpadów azbestowych przez indywidualnych właścicieli budynków na terenie gminy Sulików i wynikających z tego obowiązkach Gminy i mieszkańców                                         
                                                                                                    
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1930
 
Protokołowała A. Adamiak
Sprawdził R. Starzyński

Ilość odwiedzin: 2436
Skrócony opis: Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 lutego 2008 roku w Urzędzie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 13:42:24
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 13:42:24
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 13:44:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner