logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 15
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 marca 2008 roku
o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli
-Lidia Rychtarczyk – Sekretarz Gminy,
- Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy oraz przewodniczący rad sołeckich:
-Anna Marczyk,
-Andrzej Kurek,
-Stanisław Kowalski,
-Zdzisław Zdzitowiecki,
-Krzysztof Gruszczyński,
-Jan Kolbuch.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Podział środków sołeckich – analiza informacji rad sołeckich. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał.
3.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący Rad Sołeckich omówili swoją działalność, przedstawili problemy, z jakimi się spotykają oraz potrzeby ich sołectw.
 
Sołtys Sołectwa Mikułowa Anna Marczyk:
-Środki finansowe zostaną przekazane głównie na remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Mikułowej, pozostała część przeznaczona zostanie na organizacje mikołajek.
-Planowane jest rozszerzenie wykorzystania świetlicy, która mogłaby być przeznaczona np. do gry w kosza, a nie wyłącznie do organizowania zabaw i uroczystości.
-Do najważniejszych potrzeb sołectwa należy: kanalizacja i remonty dróg.
-Każdej wiosny organizowane jest sprzątanie całej wsi przez dzieci i ich rodziców.
Sołtys przedstawiła prowadzona dokumentację sołectwa. Po każdym zebraniu wiejskim i spotkaniu Rady Sołeckiej sporządzane są protokoły.
 
Sołtys Sołectwa Wrociszów Dolny Krzysztof Gruszczyński:
-Środki finansowe przekazane zostanie na organizację dnia dziecka oraz na remonty dróg.
-Sołectwo często współpracuje z sołectwem Wilka.
-Do największych potrzeb sołectwa należy kanalizacja i wodociągi,
 
Sołtys Sołectwa Wilka Zdzisław Zdzitowiecki:
-Środki finansowe przeznaczane są głównie na wspólną organizację dnia dziecka z Sołectwem Wrociszów Dolny,
-Sołtys przedstawił również sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2007.
 
Sołtys Sołectwa Mała Wieś Dolna Stanisław Kowalski:
-środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację zabawy dożynkowej,
-Do największych potrzeb sołectwa należy kanalizacja i remonty dróg.
 
Sołtys Sołectwa Studniska Dolne Jan Kolbuch:
-zebrania wiejskie oraz zebrania rad sołeckich odbywają się wspólnie z sołectwem Studniska Górne, obecnie trwają rozmowy na temat utworzenia kawiarenki internetowej w budynku świetlicy.
-Środki finansowe zostaną przeznaczone głownie na OSP w Studniskach Dolnych.
 
Sołtys Sołectwa Sulików Andrzej Kurek:
-Środki finansowe przekazane zostały na Gminny Ośrodek Kultury, ławki, bibliotekę publiczną, klub sportowy,
-Ogromna potrzebą jest wybudowanie mostu na Podgórze oraz brak wodociągu na Podgórzu
 
Sołtysi stwierdzili, że nie na wszystkie pisma kierowane przez nich do Urzędu Gminy dostają odpowiedzi.
 
Szeroko omówiona została kwestia podziału i przekazywania środków sołeckich.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się i rozpatrzyła z następujące projekty uchwał omówione przez Sekretarza i Skarbnika Gminy.
1) W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
2) W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu..
3) W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
5) W sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.
6) W sprawie zmian w budżecie gminy.
 
WNIOSKI KOMISJI DO WÓJTA GMINY:
1)Komisja proponuje, aby konsultację w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy odbyły się w dniu 1 czerwca w godzinach od 8 00 do 19 00.
 
2) Komisja wnioskuje o opracowanie szczegółowej informacji dla przewodniczących rad sołeckich dotyczącej celów, na które mogą by przeznaczane środki sołeckie.
 
3) Komisja wnioskuje o podniesienie stawki za pobierane inkaso dla przewodniczących rad sołeckich do 3 zł.
 
4) Komisja wnioskuje, aby w związku z organizacją zielonych szkół dofinansować każda placówkę na terenie gminy proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie np. 10 zł.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
-członkowie komisji nie wnieśli uwag do protokołu.
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 20 10.
 
 
Protokołowała: A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2287
Skrócony opis: Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 17 marca 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 13:45:28
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 13:45:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 13:47:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner