logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 6
z kontroli Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie
w dniu 11 września 2007r. o godz. 16.00
 
 
Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
 1. Cap Stanisław – przewodniczący,
 2. Solska Regina – członek,
 3. Starzyński Robert – członek,
 4. Podanowski Tomasz – członek.
 
Kontrolę przeprowadzono w obecności:
- Krzysztofa Lipko - pełniącego funkcję Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie od 8 grudnia 2003r.
- Anny Marczyk - głównej księgowej GZK od 1 kwietnia 1998r.
 
Zakresem kontroli objęto funkcjonowanie GZK, a w szczególności działalność GZK w zakresie zbiórki odpadów komunalnych i utrzymania składowiska odpadów w Sulikowie.
 
Gminny Zakład Komunalny działa w oparciu o Statut z dnia 27 lutego 1999r.
 
Podczas kontroli Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
 1. Statut Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 2. Schemat organizacyjny GZK.
 3. Regulamin wynagradzania pracowników GZK.
 4. Umowy z Łużycką Higieną Komunalną w Zgorzelcu z dnia 28 lutego br. i 25 lipca br.
 5. Instrukcja eksploatacji składowiska.
 6. Dokumentacja z zakresu BHP:
- instrukcja wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy,
- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac przy wywozie nieczystości stałych,
- program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 1. Wykaz umów, pojemników oraz osób objętych wywozem nieczystości stałych,
 2. Zestawienie odpadów dostarczanych na składowisko w Sulikowie w 2007r.
 3. Zestawienie kosztów utrzymania składowiska w Sulikowie (koszty wywozu nieczystości, koszty utrzymania składowiska, koszty administracyjne).
 
W GZK zatrudnionych jest 13 osób ( w momencie powstania zakładu było 17 etatów).
Komisja zapoznała się z zakresem obowiązków pracowników i dokonała wyrywkowej kontroli niektórych teczek osobowych pracowników.
 
Zakład na umowę-zlecenie zatrudnia specjalistę ds. BHP. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie BHP.
 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
 
1.      Składowisko zapełnione jest w ok. 80%, szacuje się, że może jeszcze przyjąć ok. 18.000 m3 odpadów.
2.      Miesięczny koszt utrzymania składowiska wynosi 8.000 zł
3.      GZK zawarło 883 umów na wywóz nieczystości
4.      Utrzymanie składowiska od 1 stycznia do września br. wyniosło
- koszty bezpośrednie – 181.395 zł,
-  koszty administracyjne - 133.076 zł. Ogółem : 314.471 zł
5.      Uzyskane dochody w okresie od stycznia do września br. wyniosły 168.779 zł.
6.      W dniu 28 lutego 2007r. GZK podpisał umowę z firmą Łużycka Higiena Komunalna w Zgorzelcu na odbiór odpadów z terenu gminy Sulików i miasta Zawidów. Oznaczało to, że w miesiącu marcu i kwietniu br. na wysypisko dostarczane były odpady przez GZK w Sulikowie, Łużycką Higienę Komunalną w Zgorzelcu i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie. Dzięki temu polepszyła się sytuacja finansowa GZK. Kierownik wyjaśnił, że ilość przywożonych odpadów nie budziła podejrzeń o rozszerzenie przez Łużycką Higienę Komunalną zakresu usług , poza ramy określone w umowie. Umowa z Łużycką Higiena Komunalną obowiązywała do 30 kwietnia br. W tym czasie wygasła też umowa PUK Zawidów. Od maja do lipca br. na wysypisko dostarczane były odpady jedynie przez GZK. Doprowadziło to do zachwiania równowagi finansowej zakładu. Pojawiła się groźba braku pieniędzy na bieżącą działalność. Ponowną umowę z Łużycką Higieną Komunalną w Zgorzelcu zawarto na okres od 25 lipca do 31 grudnia 2007r. W umowie tej przewidziano sankcje karne za przywożenie odpadów z terenów innych niż wskazane w umowie.
7.      Nas terenie gminy nie ma punktu odbioru sprzętu wielkogabarytowego. Wiata na składowisku służąca do demontażu odpadów wielkogabarytowych była 3-krotnie niszczona. Demontażu odpadów wielkogabarytowych w praktyce dokonują tzw. zbieracze, pozostawiając jedynie części, których nie można wykorzystać.
8.      Powodem zaprzestania selektywnej zbiórki odpadów było przekazanie do spółki SUPLAZ samochodu, którym prowadzono zbiórkę odpadów.
9.      GZK obecnie korzysta z usług:
- firmy Eko Projekt na monitoring składowiska (roczna opłata wynosi 8.000 zł),
- firmy TRANSKOM na niwelację składowiska.
10. Zamówienia na świadczenie usług udzielane są na podstawie zapytania o cenę i wyboru ofert.
11. GZK korzysta z usług zewnętrznych na budowę grobowców i remonty kominów, czy wymianę rynien, są to sporadyczne usługi wykonywane pod koniec roku, gdy Zakład posiada wolne środki.
12. Śmieciarka garażowana jest na posesji kierowcy. Tam też dokonywane są drobne naprawy.
13. GZK posiada stałe zlecenie na sprzątanie wiat przystankowych. Otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 15,00 zł/przystanek. Nie porządkuje zieleni wokół wiat.
14. W ramach utrzymania zieleni na Placu Wolności Zakład 4-krotnie kosi trawę.
15. Do 30 listopada br. pracownicy GZK zajmujący się wywozem nieczystości stałych  powinni otrzymać wypowiedzenie warunków płacy i pracy. Na podstawie opinii prawnej wybrano najkorzystniejszy dla pracowników wariant zmiany pracodawcy (art. 23 kp.)
 
 
SPOSTRZEŻENIA KOMISJI:
 
 1. Nie jest realizowana uchwała Rady Gminy Sulików o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.
 2. Na terenie gminy nie są wyznaczone punkty zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 3. Nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów,
 4. Komisja krytycznie oceniła utrzymanie czystości na wiatach przystankowych i wokół wiat.
 5. Rada Gminy nie została poinformowana o fakcie zawarcia umowy z Łużycką Higieną Komunalną w miesiącu lutym bieżącego roku.
 6. Zdaniem Komisji zabrakło właściwego nadzoru nad ilością przywożonych odpadów przez Łużycką Higienę ( w ramach umowy z lutego br.)
 7. Zdaniem Komisji w wyniku niedopracowanej umowy Łużycka Higiena Komunalna odniosła niewspółmiernie wysokie korzyści, w odniesieniu do opłat pobieranych od mieszkańców.
 8. Zdaniem Komisji Łużycka Higiena Komunalna powinna ponosić koszty rekultywacji składowiska, ponieważ ma bardzo preferencyjne warunki składowania odpadów na składowisku w Sulikowie. Umowa z Łużycką Higieną Komunalną nie mówi też o ponoszeniu kosztów monitoringu składowiska.
 9. Statut GZK jest mocno zdezaktualizowany.
 10. Pomimo braku punktu kasowego pracownicy GZK pobierają od mieszkańców opłaty za usługi świadczone przez GZK.
 11. Opłaty mieszkańców gminy Sulików nie rekompensują kosztów utrzymania składowiska.
 12. Wywozem odpadów objętych jest niewiele, bo ok. 47% mieszkańców gminy.
 
ZALECENIA: 
 1. Komisja zaleca prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.
 2. Uaktualnienie statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Protokół z kontroli sporządzono w trzech egzemplarzach, po jednym dla kierownika GZK, Wójta Gminy Sulików i Komisji Rewizyjnej.
 

Ilość odwiedzin: 3064
Skrócony opis: Protokół nr 6 z kontroli Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie w dniu 11 września 2007r. o godz. 16.00
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 13:52:18
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 13:52:18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 14:14:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner