logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 8
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików
 w dniach 21 12.2007 oraz   4.02.2008 2007 roku o godz. 1600
 
Komisja w składzie:
1.      Stanisław Cap – Przewodniczący Komisji,
2.      Grzegorz Konarski – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3.      Tomasz Podanowski – członek Komisji,
4.      Regina Solska – członek Komisji,
5.      Robert Starzyński – członek Komisji.
W posiedzeniu Komisji rewizyjnej w dniu w dniu 4.02.2008, nie uczestniczył Radny Tomasz Podanowski
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że posiedzenie Komisji zostało zwołane zgodnie z zaleceniem Rady gminy w sprawie rozpatrzenia skargi przez Radnego Gminy Tadeusza Polowego na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Sulików p. Jacka Staszczuka.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował następujący porządek obrad:
  1. Rozpatrzenie skargi radnego i wydanie opinii Komisji w tej sprawie.
  2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2008r.
  3. Sprawy różne 
Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie
 
Ad. 1
Powodem wniesienia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Jacka Staszczuka było nie wypłacenie radnemu Tadeuszowi Polowemu diety za sesję Rady Gminy, która odbyła się 27 czerwca 2007 roku.
 
Członkowie Komisji zostali zapoznani z następującymi dokumentami (w załączeniu do niniejszego protokołu):
1        Pismem pana Tadeusza Polowego z dnia 11.07.2007 r. z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nie wypłacono mu diety za udział w sesji Rady Gminy
2        Zaświadczeniem wydane przez KPPSP – Zgorzelec, które Radny przedstawił jako usprawiedliwienie na swoją nieobecność na części sesji .
2        Odpowiedzą Przewodniczącego Rady gminy na pismo z dnia 11 lipca 2007 roku, w którym wyjaśnia dlaczego pan T. Polowy nie otrzymał diety.
3        Skargą Tadeusza Polowego na działalność Przewodniczącego Rady Gminy wraz załącznikami w postaci listy obecności radnych na sesji w dniu 27 czerwca 2007 roku, oraz wyżej wymienionymi pismami.
4        Pismem od Przewodniczącego Rady Gminy do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 03.12.2007 roku wraz z dokumentacją skargi Tadeusza Polowego.
 
Ponadto Komisja zapoznała się z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art. 25 ust. 4-8 oraz uchwałą Rady Gminy Sulików o zasadach wypłacania diet radnym.
 
 
Dyskusja członków Komisji przebiegała następująco:
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Stanisław Cap, przypomniał zapisy ustawy o samorządzie gminnym, zapisy Statutu Gminy Sulików oraz uchwały Rady Gminy VI/29/07 z dnia 24 czerwca oraz X/74/07 z dnia 11 lipca dotyczące wypłacania diet radnym, zgodnie z którą w art. 25 ust. 4-8 radnemu przysługuje dieta za udział w sesji. Przewodniczący przedstawił proporcję czasu nieobecności radnego Polowego do czasu trwania całej sesji, która wyniosła 24 %. Według Przewodniczącego Stanisława Capa nie jest to częściowa nieobecność jak to określił radny Polowy, ale częściowa obecność.
Stwierdził także, że zaświadczenie Polowego o obecności na szkoleniu w OSP w Zgorzelcu jest potwierdzeniem nieobecności radnego na części sesji.
Według niego uznanie skargi za zasadną może teoretycznie spowodować nagminne opuszczanie sesji przez radnych tuż po podpisaniu się na liście obecności.
Ponadto zwrócił uwagę na częste spóźnienia radnego Polowego na sesję np. 28 marca 2007 roku, jego spóźnienie trwało wówczas godzinę i 20 min, gdzie czas trwania sesji wyniósł 4 godz. radny wówczas miał wypłaconą dietę. Przewodniczący Komisji stwierdził, że radnemu Polowemu za udział w szkoleniu OSP przysługiwał ekwiwalent pieniężny. Jego zdaniem Komisja powinna zawnioskować do Rady Gminy o oddalenie skargi i uznanie jej za niezasadną, powołując się na Statut oraz na czas nieobecności na sesji w stosunku do jej długości.
 
Radny Tomasz Podanowski stwierdził, że udziałem w sesji jest głosowanie nad uchwałami oraz nad wnioskami, a także branie udziału w dyskusjach.
 
Radny Robert Starzyński przypomniał, że dieta nie jest wynagrodzeniem za pracę, ponieważ radny jest radnym przez cały miesiąc, co wiąże się z kosztami np. dojazdu na sesję, wcześniejszym wyjściem z pracy, poświęceniem wolnego czasu na rozmowy z mieszkańcami gminy. Dieta więc powinna być traktowana jako zwrot kosztów, które ponoszą radni wypełniając swoją funkcję.
Według radnego Starzyńskiego pan Tadeusz Polowy dopełnił wszelkich formalności, aby usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji. Uczestniczył w części sesji. Ustnie przedstawił Przewodniczącemu Rady powód swojego wcześniejszego wyjścia z sesji, przedstawił pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności, wystawione przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Po stwierdzeniu, że nie otrzymał mimo to diety, o czym nikt wcześniej go nie poinformował, poprosił pisemnie Przewodniczącego Rady o wyjaśnienie powodów takiej decyzji. Wg radnego Starzyńskiego inne przypadki spóźnień i wcześniejszych wyjść nie były nigdy potraktowane podobnie. Ponadto w żadnym z tych przypadków, nikt z radnych nie przedstawił na piśmie powodów swojej nieobecności jak to zrobił radny Polowy. Nie należy w tym przypadku restrykcyjnie trzymać się przepisów, ponieważ była to sprawa jednostkowa i wyjątkowa. Ponadto przepisy wymagają usprawiedliwienia swojej nieobecności na sesji. To, że są mało precyzyjne i nie określają szczegółów, nie powinno działać na niekorzyść zainteresowanego. Radny Starzyński stwierdził, że Tadeusz Polowy działał w dobrej wierze, wykonywał funkcje publiczną, biorąc udział w szkoleniu strażackim działał dla dobra ogółu i na swój koszt dowiózł również innych członków OSP na szkolenie w Zgorzelcu. Według radnego skarga na działanie Przewodniczącego jest zasadna.
 
Zdaniem radnej Reginy Solskiej Przewodniczący Rady Gminy powinien wyciągać wnioski ze spóźnień i nieobecności radnych na sesjach i komisjach.
 
Radny Grzegorz Konarski zgodził się ze z zdaniem radnej Reginy Solskiej, stwierdzając ponadto, że należy wypłacić Tadeuszowi Polowemu dietę.
 
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4.02.2008r. nie uczestniczył radny Tomasz Podanowski. Pozostali członkowie Komisji byli obecni.
 
W części posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4.02.2008 Komisja zajęła się sporządzeniem wniosków i wypracowaniem ostatecznego kształtu protokołu z posiedzenia Komisji w sprawie omawianej skargi.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił nowe okoliczności związane ze skargą radnego Polowego. Poinformował, że decyzję o wypłacie diet radnym podejmuje Wójt Gminy, a nie Przewodniczący Rady.
Po ponownej dyskusji członków Komisji krytycznie oceniono postępowanie Przewodniczącego Rady w sprawie i niewłaściwe udzielenie odpowiedzi radnemu.
Ponadto biorąc pod uwagę § 81. Statutu Gminy:
1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Wniosek w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.
Tymczasem radni o całej sprawie dowiedzieli się dopiero wówczas, gdy wpłynęła skarga.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie oceniła, że skarga radnego Tadeusza Polowego na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Sulików pana Jacka Staszczuka jest skargą zasadną.
Wnioski Komisji:
1.      Komisja Rewizyjna wnioskuje o podjęcie przez Radę Gminy uchwały uznającej przedmiotową skargę na Przewodniczącego Rady za zasadną.
2.      Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy o pilne wypracowanie szczegółowego regulaminu określającego zasady wypłacania diet radnym, celem uniknięcia w przyszłości podobnych zdarzeń.
3.      Komisja wnioskuje o wprowadzenie do Statutu Gminy podczas prac nad jego zmianą, bardziej szczegółowych zapisów, dotyczących zasad potwierdzających udział radnego w sesji i komisji oraz wprowadzenie możliwości usprawiedliwienia nieobecności na sesji lub komisji bez utraty prawa do diety w związku z: wypełnianiem funkcji radnego zleconych radnemu przez radę gminy, ratowaniem życia i mienia ludzkiego i wynikającą z innych obowiązków Gminy wobec mieszkańców.
Ad. 2
Komisja postanowiła opracować plan pracy na kolejnym posiedzeniu Komisji, aby wziąć pod uwagę ewentualne wnioski zgłoszone przez innych radnych w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej. 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Cap przedstawił informację, otrzymaną od osób wolących zostać anonimowe, które stwierdzają, że budowa hali sportowej nie zostanie ukończona nawet do końca czerwca, ponieważ odchodzi kolejny kierownik budowy a firma pracująca przy budowie nie ma pracowników.
Przewodniczący jest zdania, że nie można zostawić tej sprawy bez odpowiedzi, dlatego na najbliższej sesji zgłosi wniosek o przeprowadzenie kompleksowej kontroli realizacji budowy sali sportowej.
 
Posiedzenie w dniu 21.12.2007r. zakończono o godz. 17 55.
na posiedzeniu w dniu 4.02.2008r dyskusję w ww. sprawie zakończono o godzinie 1700 .
                                                                                                                                        
 
Protokołowała:
A. Adamiak.

Ilość odwiedzin: 2944
Skrócony opis: Protokół nr 8 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików w dniach 21 12.2007 oraz 4.02.2008 2007 roku o godz. 1600
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 14:01:22
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 14:01:22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 14:12:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner