logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Protokół nr 10
 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików
w dniu 19 września 2007r. o godz. 1530
 
  
Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Podanowski – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
 -Jan Hasiuk – Wójt Gminy,
 -Wiesława Brzezińska – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu (w części posiedzenia),
 -Tadeusz Mochalski – delegat do Powiatowej Izby Rolniczej (w części posiedzenia),
 -Maciej Bielas - I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Zgorzelcu (w części posiedzenia),
 -Jan Matwiejczuk – Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie (w części posiedzenia).
 
Porządek obrad przyjęty został bez uwag i wyglądał następująco:
  1. Ocena funkcjonowania rolnictwa po okresie żniwnym.
  2. Ocena nadzoru terenu gminy przez Policję po przeniesieniu Rewiru Dzielnicowych do Zawidowa.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne.                                                
Ad. 1
 Pani Brzezińska przedstawiła sytuacje rolnictwa po okresie żniwnym. Z przedstawionych przez nią danych wynika, że pomimo gradobicia i przymrozków, które zniszczyły część upraw zarówno wysokość zbiorów, jak ich jakość i cena są zadowalające, gorzej jest jednak ze sprzedażą ziemniaków, których ceny w naszym regionie są bardzo niskie. Problemy mogą wystąpić również przy zaopatrywaniu w materiał siewny. Przedstawione zostały komisji możliwości uzyskania różnego rodzaju dopłat do produkcji rolnej i upraw. Rozmawiano również o trudnościach, jakie sprawia rolnikom wypełnienie różnego rodzaju zeznań i rozliczeń.
Dodatkowo pani Brzezińska omówiła warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać renty strukturalne.
 
Ad. 2 
 
Komendant Maciej Bielas przedstawił informację na temat efektywności pracy Policji na terenie Gminy Sulików za 8 miesięcy po przejściu Gminy Sulików pod nadzór Posterunku Policji w Zawidowie. (zał.1).
Po przeanalizowaniu zestawienia jak również z własnych obserwacji członkowie Komisji uznali, że sytuacja bezpieczeństwa mieszkańców gminy stopniowo ulega poprawie. Patroli policyjnych jest coraz więcej i są coraz bardziej efektywne.
Wójt podziękował za dotychczasową współpracę i przedstawił najistotniejsze problemy, na które należałoby zwrócić uwagę funkcjonariuszy w najbliższym czasie.                                               
 
 
Są to:
 - zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły (prośba o częstsze patrole ul.
 Zgorzeleckiej, zwłaszcza przy szkole podstawowej, przed godz. 8),
 - kontrola punktów sprzedaży alkoholi, pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim, Wójt mówił o planach utworzenia Straży Gminnej.
 
Ad. 3
Wójt Gminy omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze.   
                                                                                                        (patrz sesja wrześniowa).
Po dyskusji radni przyjęli sprawozdanie.
 
Ad. 4
Wójt omówił następujące projekty uchwał:
1.      W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne, i Kielichów w Gminie Sulików - komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2.      W sprawie współpracy Gminy Sulików z Fundacją „Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza” – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały
      3. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – komisja wstępnie
     jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
  1. W sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr IG-2004/PL-SN/2.02/D1-1/U-148/07 o dofinansowanie Projektu Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik’ w miejscowości Sulików – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
  2. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok- komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
  3. W sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr 070/3/N/57 o dofinansowanie Mikroprojektu przygotowanie energetycznego użycia biomasy oraz zmniejszenia zużycia energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej, który posłuży jako modelowe rozwiązanie w gminach Sulików i Hohendbrau – komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały.
  4. W sprawie odwołania Sekretarza Gminy – komisja 3 głosami, przy 2 wstrzymujących się wstępnie przyjęła projekt uchwały,
  5. W sprawie powołania Sekretarza Gminy – komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 Ad. 5
 Radny Edward Czarnota poruszył następujące tematy:
-dofinansowanie drużyn piłkarskich(równy podział środków finansowych)
-konieczność poprawienia jakości drogi koło pani Wrzeszcz w Radzimów Górnym.
       
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 1920.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2756
Skrócony opis: Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików w dniu 19 września 2007r. o godz. 15.30
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 15:06:15
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 15:06:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 15:08:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner