logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sulików: Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Numer ogłoszenia: 108315 - 2008; data zamieszczenia: 21.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, fax 075 7756922.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.sulikow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
a) Pojemniki do odbioru opakowań plastikowych typu PET, szt. 17.
Wymiary pojemnika:
- pojemność od 1000 l do 1300 l (zalecane 1,1 m3).
Inne wymagania dotyczące pojemnika:
- pojemnik przystosowany do odbioru śmieciarką o uniwersalnym wrzucie,
- wykonany z elementów siatkowych,
- metalowy w kolorze żółtym (RAL 1021),
- oznakowany rodzajem umieszczanych w nim odpadów,
- boki pełne z uchwytami,
- pojemnik posiadający 4 kółka jezdne umożliwiające swobodne przemieszczanie,
- pojemnik posiadający klapę z odpowiednimi otworami,
- objęty gwarancją.
b) Pojemniki do odbioru opakowań szklanych, szt. 17.
Wymiary pojemnika:
- pojemność od 1000 l do 1300 l (zalecane 1,1 m3)
Inne wymagania dotyczące pojemnika:
- pojemnik przystosowany do odbioru śmieciarką o uniwersalnym wrzucie,
- pełny,
- metalowy w kolorze zielonym (RAL 6001),
- posiadający 4 kółka jezdne umożliwiające swobodne przemieszczanie,
- pojemnik z klapą przystosowaną do wrzutu butelek w postaci otworów w części górnej pojemnika,
- pojemnik posiadający kurek odwadniający i trwały napis szkło,
- objęty gwarancją.
Warunki: Pojemniki muszą być fabrycznie nowe i muszą odpowiadać warunkom eksploatacji zgodnie z instrukcjami BHP i normami przystosowania dla podnoszenia i opróżniania przez samochody z zasypem uniwersalnym.
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.21.38.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
       Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                                                                             1.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), tzn.:
-posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.Spełniają wymogi określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.Zapewniają 24 miesięczny okres gwarancji.
4.Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
-przy dokonaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiający będzie kierował się regułą- spełnia albo nie spełnia,
Dokumenty jakie muszą złożyć Wykonawcy w niniejszym postępowaniu:
1.Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 Część III SIWZ);
2.Parafowany projekt umowy;
3.Informacja jakie części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 2 Część III SIWZ);
4.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 Część III SIWZ);
5.Wymagania dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – (załącznik nr 5 Część III SIWZ)
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
-aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia              o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
-aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
-wykaz wykonanych dostaw pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (co najmniej 2 zamówienia) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszycia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane (referencje), (załącznik nr 4 Część III SIWZ).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sulikow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików ( pok. nr 2 w siedzibie zamawiającego).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików ( pok. nr 4 w siedzibie zamawiającego).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

Skrócony opis: Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-21 15:08:45
Data udostępnienia informacji: 2008-05-21 15:08:45
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-21 15:11:06

Wersja do wydruku...

corner   corner