logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
Referent ds. świadczeń rodzinnych              
 
1.Wymagania  niezbędne:
 - wykształcenie minimum średnie kierunkowe,
 - spełnienie wymagań określonych w art.3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zm.),
- znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006
Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
 oraz ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 ( Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisów prawnych i wytycznych niezbędnych w realizacji zadań
 określonych w cyt. aktach normatywnych,
- umiejętność obsługi komputera w zakresie programów: Word, Excel, Internet Explorer,
 
2. Wymagania dodatkowe/predyspozycje osobowościowe:
- empatia,
- cierpliwość,
- opanowanie,
- umiejętności komunikacyjne,
 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
-  wydawanie i przyjmowanie wniosków osobom ubiegającym się o prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i zaliczki alimentacyjnej,
- kompletowanie i ewidencjonowanie  pełnej dokumentacji w zakresie udzielanych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (z wykorzystaniem systemu informatycznego),

- przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych

 i ustawy  o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
-  przygotowywanie dokumentacji w zakresie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji (dotyczy świadczeń nienależnie pobranych),
- sporządzanie sprawozdań z zakresu udzielanych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej ( w tym w formie elektronicznej),
- przygotowywanie korespondencji w zakresie realizowanych zadań,
 
4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy.
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
- oryginał  kwestionariusza osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- oświadczenie o niekaralności,
        - zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na wskazanym stanowisku pracy,
   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie,

   ul. Pocztowa 7a; 59-975 Sulików; pocztą elektroniczną na adres:gopssulikow@poczta.fm w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego

    lub pocztą na adres GOPS Sulików z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, w terminie do 17.06.2008r. Aplikacje,

    które  wpłyną do GOPS w Sulikowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej                          
    Biuletynu Informacji  Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul.Pocztowej 7a;59-975 Sulików.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
 
      Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
 procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926  ze zm.)
 oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U . z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).

Nazwa dokumentu: nabór
Skrócony opis: Referent d/s świadczeń rodzinnych
Osoba, która wytworzyła informację: Kamila Sznajder
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Kamila Sznajder
Data wytworzenia informacji: 2008-06-04 12:51:51
Data udostępnienia informacji: 2008-06-04 12:51:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-04 12:59:48

Wersja do wydruku...

corner   corner