logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 28 MAJA 2008 R. DO 25 CZERWCA 2008 R.
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Zatwierdził protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 2. Negatywnie odniósł się do wniosków dyrektorów szkół w sprawie zwiększenia planu finansowego jednostek z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Środków ocjalnych.
 3. Wstrzymał się z decyzją w sprawie przyznania środków na zakup drzwi wejściowych do Gminnego Ośrodka Kultury do czasu wyjaśnienia sprawy zgodności z dokumentacją techniczną na termomodernizację budynku.
 4. Wyraził zgodę na zakup drzwi wejściowych do świetlicy w Skrzydlicach.
 5. Polecił uzupełnienie dokumentacji sprawy przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikułowej oraz w Studniskach Dolnych o akty notarialne.
 6. Negatywnie odniósł się do wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie uzyskania dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zakup oszklonej gabloty ogłoszeniowej oraz dwóch mikrofonów.
 7. Przyznał kwotę 400 zł. na dofinansowanie wyjazdu młodzieżowej grupy teatralnej na  warsztaty teatralne do Wrocławia.
 8. Wstrzymał się z podjęciem decyzji o przyznanie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury pochodzącej z dyspozycji sołectw i zabezpieczonej w budżecie gminy do czasu uzupełnienia dokumentacji z uwzględnieniem wydatków z Funduszu Płac.
 9. Zalecił przeprowadzenie negocjacji z firmami, które złożyły oferty na wykonanie remontu wiaduktu nad torami PKP we wsi Wilka.
 10. Zaakceptował projekt porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz promocji przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz innych instrumentów i usług rynku pracy w Powiecie Zgorzeleckim.
 11. Wstrzymał się z rozpatrywaniem wniosku o dofinansowanie remontów w Szkole Podstawowej w Biernej do czasu ustanowienia trwałego zarządu dla tej jednostki.  
 12. Dokonał analizy zapisów Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2008 – 2013 oraz zatwierdził jej projekt.
 13. Podpisał porozumienie do umowy nr 25/RG/2008 z dnia 28 kwietnia z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Zieleń” ze Zgorzelca na zagospodarowanie terenów zieleni na Placu Wolności w Sulikowie. 
 14. Zatwierdził projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
 15. Powołał komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 16. Umowę Nr 46/ZP/ZPSZO/1/08 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „SKATOM” Sp. z o. o. na zakup i dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 17. Wprowadził zmiany w zapisach porozumienia z Firmą „Budowa schodów” z Sulikowa dotyczącego wykupienia części działki na potrzeby Urzędu Gminy.
 18. Negatywnie odniósł się do prośby Firmy Wielobranżowej „C3” na montaż internetowej instalacji nadawczo – odbiorczej na budynku Urzędu Gminy Sulików.
 19. Polecił sporządzenie pisma do Energii Pro Koncern w sprawie wystąpienia o wyrażenie zgody na prowadzenie prac montażowo – naprawczych na punktach świetlnych w związku z modernizacją oświetlenia.
 20. Polecił realizację wniosków i spraw zgłaszanych na sesji Rady Gminy:
-sprawdzenie stanu technicznego pieca CO w budynku remizy strażackiej w
  Studniskach Dolnych oraz wyjaśnienie stanu formalno – prawnego pieca,
-zlecił dokonanie aktualizacji kosztorysu budowy świetlicy wiejskiej we
 Wrociszowie Górnym,
-rozpatrzenie możliwości przydziału kamienia na drogę koło posesji Pana Iski w
 Radzimowie Górnym,
-wyjaśnienie sprawy braku rynien na budynku świetlicy wiejskiej w Skrzydlicach,
-przeanalizowanie i rozważenie możliwości likwidacji zatoki parkingowej przy ul.
 Zawidowskiej w Sulikowie,
-rozeznanie sprawy braku tablic oznaczających początek i koniec wsi Wrociszów
 Dolny,
-wystąpienie do Starostwa Powiatowego w sprawie przycięcia konarów topoli przy ul.
 Pocztowej w Sulikowie,
-rozeznanie możliwości ustawienia stojaka na rowery przy Urzędzie Gminy,
-rozeznanie sprawy uszkodzonego się dachu świetlicy wiejskiej w Studniskach Górnych,
-podjęcie działań w kierunku stworzenia planu usuwania azbestu,
-ogłoszenie przetargu na zakup kamienia na remonty dróg wewnętrznych,
 1. Uczestniczył w:
- Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Złotoryi.
- Mecie VI etapu XVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour w Sulikowie w dniu 7 czerwca 2008 r.
- Targach Pracy zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu.
- Zarządzie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
- Dwóch posiedzeniach Rady Budowy Środowiskowej Hali Sportowej.
- Inauguracji Festiwalu Most – Dni Pieńska.
- Uroczystości jubileuszu 60 - lecia Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
- Radzie Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
- Zgromadzeniu wspólników Łużyckiej Higieny Komunalnej.
- Posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
- Spotkaniu z Wójtem Gminy Zgorzelec i Burmistrzem Miasta Zawidów w sprawie
   utworzenia Straży Gminnej.
- Rozprawie administracyjnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
  Oddział w Jeleniej Górze w sprawie składowiska odpadów komunalnych w
  Sulikowie.
- Naradzie dotyczącej przygotowania do realizacji projektu pn. „Uporządkowanie
  gospodarki wodno – ściekowej gmin w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
- Wizycie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Biernej w Urzędzie Gminy z okazji Dnia 
  Samorządowca.
  
Wydał następujące zarządzenia:
 1. Zarządzenie w sprawie zryczałtowanych diet dla członków Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
 2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w Instrukcji kancelaryjnej stosowanej w Urzędzie Gminy Sulików.
 3. Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy Wójta do zatwierdzania umów przenoszących własność nieruchomości w zakresie gospodarowania gminnym mieniem komunalnym.
 4. Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 5. Zarządzenie w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Sulików do wydawania zaświadczeń wynikających z ustawy Ordynacja Podatkowa.
 6. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie unieważnienia postępowania związanego z naborem na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy.
 7. Zarządzenie o uchyleniu zarządzenia sprawie wprowadzenia Karty decyzji Wójta Gminy.
 8. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie Karty decyzji Wójta Gminy.
 9. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.  
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Sulikowie na wynajem autobusu szkolnego na wycieczkę szkolną do Zgorzelca.
 2. Aneks nr 1 do umowy nr 28/ZW/2007 z dnia 8 maja 2007 r. dotyczącej oddania w najem z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe, lokalu znajdującego się na III piętrze budynku Urzędu Gminy Sulików.
 3. Aneks nr 4/08/Z/2.02/III/3.1/104/04/U/70/05 do umowy nr Z/2.02/III/3.5.1/104/04 z dnia 8 września 2005 r. o dofinansowanie projektu pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie.
 4. Umowę na wykonanie zasilania Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie w energię elektryczną oraz wykonanie zasilania tablicy wyników, zegarów i koszy podwieszanych oraz wykonanie sieci komputerowej.
 5. Aneks nr 1 do polisy ubezpieczenia nr Z/77/2N/7 sprzętu komputerowego w pracowni w Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 6. Umowę na wynajem autobusu szkolnego na wycieczkę z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Biernej, Studniskach Dolnych oraz Dyrektorem ZSPiG.
 7. Aneks nr 2 do polisy ubezpieczenia nr Z/77/2N/7 z dnia 13 września 2007 roku na doubezpieczenie sprzętu komputerowego w ZSPiG w Sulikowie.
 8. Umowę na zakup samochodu do odbierania i transportu odpadów komunalnych z Firmy „INTEGRA” Sławomir Kamieński z Gdyni.

Ilość odwiedzin: 4408
Nazwa dokumentu: Od 2008.05.28 do 2008.06.25
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 28 MAJA 2008 R. DO 25 CZERWCA 2008 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-27 08:35:49
Data udostępnienia informacji: 2008-06-27 08:35:49
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:32:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner