logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      minus Czerwiec
         minus XX_145_08
         minus XX_147_08
         minus XX_148_08
         minus XX_149_08
         minus XX_150_08
         minus XX_151_08
         minus XX_152_08
         minus XX_153_08
         minus XX_154_08
         minus XX_155_08
         minus XX_156_08
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Czerwiec > XX_148_08

UCHWAŁA NR XX/148/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 CZERWCA 2008 ROKU
 
 
w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
 
 
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 43 ust. 6 i art. 84 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Sulików mogą być oddawane gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej jednostkami organizacyjnymi, w trwały zarząd w drodze decyzji na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony, na cele związane z ich działalnością statutową.
 
 
§ 2.
W przypadku przekazania nieruchomości komunalnej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w trwały zarząd, warunki korzystania z nieruchomości ustala Wójt Gminy w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.
 
 
§ 3.
Jednostka organizacyjna jest zobowiązana do gospodarowania mieniem gminy ze szczególną starannością, do dbałości o bezpieczeństwo użytkowników i właściwe utrzymanie stanu technicznego obiektów, a także do działania zmierzającego do osiągania dochodów z tytułu dysponowania zarządzanym mieniem.
 
 
§ 4.
Wójt Gminy może udzielić bonifikaty w wysokości do 98% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jeżeli nieruchomość jest oddana:
1)      na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,
2)       gminnym jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność oświatową, wychowawczą, charytatywną, opiekuńczą, leczniczą, kulturalną, naukową, badawczo-rozwojową, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.
 
 
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie:
Trwały zarząd jest prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje Radzie Gminy upoważnienie do ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne. Proponowany projekt uchwały zawiera ustalenia, które nie zostały określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Ilość odwiedzin: 2560
Skrócony opis: w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-07-03 13:41:29
Data udostępnienia informacji: 2008-07-03 13:41:29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-03 13:46:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner