logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


Sulików, 15.07.08 r.
 
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
 
KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ
 PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE
 
Umowa o pracę będzie zawarta z wyłonionym kandydatem na trzymiesięczny okres próbny
a po stwierdzeniu, że pracownik nadaje się na wyżej określone stanowisko pracy umowa
zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 
I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych,
- stan zdrowia odpowiedni do pracy na zajmowanym stanowisku - potwierdzony
 świadectwem lekarskim,
- wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na powyższym stanowisku,
- staż pracy 7 lat,
- umiejętność obsługi komputera i posługiwania się programami z pakietu OFFICE,
- co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania i utrzymywania obiektów
   sportowych lub zatrudnienie na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną lub
   kierowaniem zespołem ludzkim.
- nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się postępowanie karne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
2.WYMAGANIA DODATKOWE:
- znajomość pracy w administracji publicznej,
- dyspozycyjność, elastyczność i odporność na stres,
- samodzielność i odpowiedzialność, umiejętność myślenia strategicznego,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
- podstawowa znajomość zasad gier i rozgrywek sportowych,
- znajomość języka obcego,
 
3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
- utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, estetycznym
 i porządkowym,
- ewidencjonowania i rozliczania kosztów utrzymania i wynajmu obiektów,
- pozyskiwania środków pozabudżetowych i pomocowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz bezpieczeństwa p.poż
 
 
 
 
 
 
4.WYMAGANE DOKUMENTY:
- list motywacyjny,
- życiorys - CV,
- kserokopia dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach,
- kserokopia świadectwa pracy - zaświadczenia,
- oświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku pracy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
5. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
- Termin składania dokumentów do dnia 04 sierpnia 2008 do godziny 12,00.
- Dokumenty w zamkniętej kopercie listem poleconym lub osobiście z dopiskiem na
   kopercie "Nabór na wolne stanowisko pracy - środowiskowa hala sportowa".
- Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
   w Sulikowie ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików
Oferty, które wpłyną do ZSPiG w Sulikowie po wyżej określonym terminie nie będą
 rozpatrywane.
 
Po upływie terminu do złożenia dokumentów zostanie wszczęta procedura zgodna z
zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 30.06.2008r. w następujących etapach:
1/  wstępna selekcja kandydatów - analiza ofert,
2/ ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
3/ końcowa selekcja kandydatów:
4/  rozmowa kwalifikacyjna,
5/ sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego,
6/ podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę,
7/ ogłoszenie wyników naboru
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
Informacje o wynikach naboru będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
Otrzymanych ofert nie zwracamy.
 
Sulików, dnia 15 lipca 2008 r.
 
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
 
KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ
 PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE
 
Umowa o pracę będzie zawarta z wyłonionym kandydatem na trzymiesięczny okres próbny
a po stwierdzeniu, że pracownik nadaje się na wyżej określone stanowisko pracy umowa
zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 
I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych,
- stan zdrowia odpowiedni do pracy na zajmowanym stanowisku - potwierdzony
 świadectwem lekarskim,
- wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na powyższym stanowisku,
- staż pracy 7 lat,
- umiejętność obsługi komputera i posługiwania się programami z pakietu OFFICE,
- co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania i utrzymywania obiektów
   sportowych lub zatrudnienie na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną lub
   kierowaniem zespołem ludzkim.
- nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się postępowanie karne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
2.WYMAGANIA DODATKOWE:
- znajomość pracy w administracji publicznej,
- dyspozycyjność, elastyczność i odporność na stres,
- samodzielność i odpowiedzialność, umiejętność myślenia strategicznego,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
- podstawowa znajomość zasad gier i rozgrywek sportowych,
- znajomość języka obcego,
 
3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
- utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, estetycznym
 i porządkowym,
- ewidencjonowania i rozliczania kosztów utrzymania i wynajmu obiektów,
- pozyskiwania środków pozabudżetowych i pomocowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz bezpieczeństwa p.poż
 
 
 
 
 
 
4.WYMAGANE DOKUMENTY:
- list motywacyjny,
- życiorys - CV,
- kserokopia dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach,
- kserokopia świadectwa pracy - zaświadczenia,
- oświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku pracy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
5. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
- Termin składania dokumentów do dnia 04 sierpnia 2008 do godziny 12,00.
- Dokumenty w zamkniętej kopercie listem poleconym lub osobiście z dopiskiem na
   kopercie "Nabór na wolne stanowisko pracy - środowiskowa hala sportowa".
- Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
   w Sulikowie ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików
Oferty, które wpłyną do ZSPiG w Sulikowie po wyżej określonym terminie nie będą
 rozpatrywane.
 
Po upływie terminu do złożenia dokumentów zostanie wszczęta procedura zgodna z
zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 30.06.2008r. w następujących etapach:
1/  wstępna selekcja kandydatów - analiza ofert,
2/ ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
3/ końcowa selekcja kandydatów:
4/  rozmowa kwalifikacyjna,
5/ sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego,
6/ podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę,
7/ ogłoszenie wyników naboru
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
Informacje o wynikach naboru będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
Otrzymanych ofert nie zwracamy.
 
Sulików, dnia 15 lipca 2008 r.
 
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
 
KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ
 PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SULIKOWIE
 
Umowa o pracę będzie zawarta z wyłonionym kandydatem na trzymiesięczny okres próbny
a po stwierdzeniu, że pracownik nadaje się na wyżej określone stanowisko pracy umowa
zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 
I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych,
- stan zdrowia odpowiedni do pracy na zajmowanym stanowisku - potwierdzony
 świadectwem lekarskim,
- wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na powyższym stanowisku,
- staż pracy 7 lat,
- umiejętność obsługi komputera i posługiwania się programami z pakietu OFFICE,
- co najmniej roczne doświadczenie w zakresie zarządzania i utrzymywania obiektów
   sportowych lub zatrudnienie na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną lub
   kierowaniem zespołem ludzkim.
- nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się postępowanie karne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
2.WYMAGANIA DODATKOWE:
- znajomość pracy w administracji publicznej,
- dyspozycyjność, elastyczność i odporność na stres,
- samodzielność i odpowiedzialność, umiejętność myślenia strategicznego,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy i skutecznego komunikowania się,
- podstawowa znajomość zasad gier i rozgrywek sportowych,
- znajomość języka obcego,
 
3.ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
- utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, estetycznym
 i porządkowym,
- ewidencjonowania i rozliczania kosztów utrzymania i wynajmu obiektów,
- pozyskiwania środków pozabudżetowych i pomocowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz bezpieczeństwa p.poż
 
 
 
 
 
 
4.WYMAGANE DOKUMENTY:
- list motywacyjny,
- życiorys - CV,
- kserokopia dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach,
- kserokopia świadectwa pracy - zaświadczenia,
- oświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na tym stanowisku pracy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
5. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:
- Termin składania dokumentów do dnia 04 sierpnia 2008 do godziny 12,00.
- Dokumenty w zamkniętej kopercie listem poleconym lub osobiście z dopiskiem na
   kopercie "Nabór na wolne stanowisko pracy - środowiskowa hala sportowa".
- Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
   w Sulikowie ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików
Oferty, które wpłyną do ZSPiG w Sulikowie po wyżej określonym terminie nie będą
 rozpatrywane.
 
Po upływie terminu do złożenia dokumentów zostanie wszczęta procedura zgodna z
zarządzeniem nr 9/2008 Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie z dnia 30.06.2008r. w następujących etapach:
1/  wstępna selekcja kandydatów - analiza ofert,
2/ ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
3/ końcowa selekcja kandydatów:
4/  rozmowa kwalifikacyjna,
5/ sporządzenie protokołu z postępowania kwalifikacyjnego,
6/ podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę,
7/ ogłoszenie wyników naboru
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
Informacje o wynikach naboru będą ogłaszane na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
Otrzymanych ofert nie zwracamy.
 

Nazwa dokumentu: nabór na stanowisko kierownika obiektu sportowego
Podmiot udostępniający: ZSPiG
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2008-07-15 10:16:55
Data udostępnienia informacji: 2008-07-15 10:16:55
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-15 10:21:21

Wersja do wydruku...

corner   corner