logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Lipiec
         minus XXI_157_08
         minus XXI_158_08
         minus XXI_159_08
         minus XXI_160_08
         minus XXI_161_08
         minus XXI_162_08
         minus XXI_163_08
         minus XXI_164_08
         minus XXI_165_08
         minus XXI_166_08
         minus XXI_167_08
         minus XXI_168_08
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Lipiec > XXI_158_08

UCHWAŁA NR XXI/158/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 LIPCA 2008 ROKU
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie na lata 2008-2013, z perspektywą roku 2015.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje
 
§ 1.
 
Uchwala się przedłożony przez Międzygminną Spółkę Wodno-Kanalizacyjną SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 2.
 
Traci moc uchwała Rady Gminy Sulików nr XL/266/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
Uzasadnienie:
Stosownie do zapisów Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Rozdział 4 art. 21) - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracuje wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu określający:
1)       planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
2)       przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
3)       przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków,
4)       nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5)       sposoby finansowania poszczególnych inwestycji.
Przedsiębiorstwo przedkłada Plan Wójtowi celem sprawdzenia spełnienia warunków Ustawy.
Plan spełniający warunki Ustawy uchwala Rada Gminy w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia Planu Wójtowi.
 
W związku z zamiarem przystąpienia przez MSW-K SUPLAZ Sp. z o.o. do realizacji Projektu inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” z użyciem środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MSW-K SUPLAZ Sp. z o.o. opracowało i przedłożyło Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie na lata 2008-2013 z perspektywą roku 2015.
 
Dokonana ocena wskazuje, że przedłożony Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o. w Sulikowie na lata 2008-2013 z perspektywą roku 2015:
1)       jest zgodny co do zawartości z wymogiem Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
2)       jest zgodny co do zakresu planowanych inwestycji, ich kosztów, harmonogramu realizacji i sposobu finansowania z zapisami Studium Wykonalności dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.

Załączniki do pobrania: 2008-09-10 10:25:34 - Załącznik 1 do uchwały Nr XXI_158_08 (116.78 kB)

Ilość odwiedzin: 2664
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie n
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-09-10 10:20:36
Data udostępnienia informacji: 2008-09-10 10:20:36
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-10 11:09:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner