logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      minus Lipiec
         minus XXI_157_08
         minus XXI_158_08
         minus XXI_159_08
         minus XXI_160_08
         minus XXI_161_08
         minus XXI_162_08
         minus XXI_163_08
         minus XXI_164_08
         minus XXI_165_08
         minus XXI_166_08
         minus XXI_167_08
         minus XXI_168_08
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Lipiec > XXI_160_08

UCHWAŁA NR XXI/160/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 28 LIPCA 2008 ROKU
 
 
w sprawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
 
 
 
            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala co następuje:
 
§1.
 
Opiniuje się pozytywnie wniesienie przez Wójta Gminy Sulików w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego w wysokości 67.000 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) na sfinansowanie działalności Jednostki Realizującej Projekt dla realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” .
 
§ 2.
 
Gmina Sulików obejmuje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. 67 (słownie: sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Beneficjentem pomocy finansowej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. Warunkiem koniecznym wynikającym z wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, aby otrzymać dofinansowanie konieczne jest powołanie Jednostki Realizującej Projekt, która będzie zajmować się obsługą realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Jednostka ta będzie powołana na mocy zarządzenia Prezesa Zarządu Spółki. Koszty działalności Jednostki Realizującej Projekt będą kosztami kwalifikowalnymi Projektu i w przypadku uzyskania dotacji z Funduszu Spójności będą refundowane.
Z uwagi na wymóg powołania JRP przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zachodzi potrzeba sfinansowania kosztów przewidywanych do poniesienia przez JRP w roku 2008 w łącznej wysokości 100 tys. zł przez Gminy Platerówka, Sulików, Zgorzelec zgodnie z zapisami Porozumienia Komunalnego nr 1/2007.

Ilość odwiedzin: 2560
Skrócony opis: w sprawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego oraz w sprawie objęcia u
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-09-10 10:41:53
Data udostępnienia informacji: 2008-09-10 10:41:53
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-10 11:03:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner