logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
minus Informacja o wynikach naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


ZP.341/P/PDM-1/2008
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Numer ogłoszenia: 227664 - 2008; data zamieszczenia: 02.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, fax. 075 7756922.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sulikow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w zakresie: Zadanie A - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikułowej - działka nr 44/5 obręb Mikułowa, wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych z wykonaniem nawierzchni z kamienia tłuczonego na całej długości tj. 0,315 km szer. 4,00 mb, w szczególności należy wykonać: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie na całej szerokości jezdni - 1.260,00 m2, Wywóz ziemi z korytowania - 252,00 m3, Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - 1.260,00 m2,Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm - 1.260,00 m2,Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm - 1.260,00 m2; Zadanie B - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Dolnych- działka nr 543/5 obręb Studniska Dolne, wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych z wykonaniem nawierzchni z kamienia tłuczonego na całej długości tj. 0,105 km szer. 3,00 mb, w szczególności należy wykonać: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie na całej szerokości jezdni - 315,00 m2, Wywóz ziemi z korytowania - 63,00 m3, Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm - 315,00 m2, Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm - 315,00 m2, Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm - 315,00 m2, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; II. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisów nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 63 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.1. IV. Badanie zgodności ofert. Celem badania na tym etapie jest upewnienie się, że oferty spełniają zasadnicze wymagania siwz. Ofertę uważa się za spełniającą te wymagania, jeśli spełnia ona wszystkie warunki. Oferta nie spełniająca warunków wynikających z siwz, zostanie odrzucona.Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert złożonych przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione i aktualne następujące dokumenty i oświadczenia (wg załączonych wzorów), potwierdzające spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków: 1) Wypełniony formularz oferty, 2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 i spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 3) Parafowany wzór umowy, 4) Dowód wniesienia/wpłacenia wadium, 5)Kosztorys ofertowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sulikow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. nr 4.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Skrócony opis: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Wojciech Pająk
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-10-02 13:37:48
Data udostępnienia informacji: 2008-10-02 13:37:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-02 13:54:41

Wersja do wydruku...

corner   corner