logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      minus Październik
         minus XXIII_179_08
         minus XXIII_180_08
         minus XXIII_181_08
         minus XXIII_182_08
         minus XXIII_183_08
         minus XXIII_184_08
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Październik > XXIII_180_08

UCHWAŁA NR XXIII/180/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 29 PAŻDZIERNIKA 2008 ROKU
 
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików   
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sulików:
 
1) od gruntów:
    
a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2
powierzchni                                               0,74
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od 1 ha powierzchni                       3,90
c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku     publicznego przez organizacje pożytku
publicznego od 1 m 2 powierzchni                 0,37
 
2) od budynków lub ich części :
     
     a)   mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej       0,62
b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
           mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
           gospodarczej od 1 m2  powierzchni użytkowej                                                      18,60
c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej                9,24 zł  
d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej                                       4,01
e)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej                                            6,37
 
3)      od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844 ze zmianami).                                                                                                                  
                                                                                  
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3.
 
Traci moc uchwała Nr XIII/90/07 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 1962
Skrócony opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-11-06 12:57:57
Data udostępnienia informacji: 2008-11-06 12:57:57
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-06 13:29:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner