logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Gminny Ośrodek Kultury
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
A A A


 

Sulików: Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym
Numer ogłoszenia: 325881 - 2008; data zamieszczenia: 21.11.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213478 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, faks 075 7756922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w tym przyłącze wod-kan. do obiektu, zbiornik bezodpływowy, instalację alarmową, zgodnie z projektem oraz załączonym kosztorysem ofertowym. Roboty budowlane m.in.: Wykonanie uzupełnienia krycia dachu z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; Wykonanie izolacji pionowych i poziomych, cieplnej stropu; Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy elewacyjnej; Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej; Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych; Wykonanie posadzek z płytek; Wykonanie robót malarskich; Wykonanie parkingu i chodnika; Uporządkowanie terenu. Roboty sanitarne, m.in.: Wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; Montaż uzbrojenia instalacji i urządzeń; Wykonanie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków podłączeniem budynku; Wykonanie przyłącza wodociągowego. Roboty elektryczne, m.in.: Wykonanie zasilania budynku; Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej; Dostawa i montaż ogrzewania; Wykonanie instalacji odgromowej; Pomiary elektryczne. Instalacja alarmowa..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.33.00.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 319617.18 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Usługi Ogólnobudowlane Michał Filipiak, ul. Leśna 9, 59-900 Zgorzelec Łagów, kraj/woj. dolnośląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
·                  Cena wybranej oferty: 319617.18
·                  Oferta z najniższą ceną: 319617.18 oferta z najwyższą ceną: 347418.23
·                  Waluta: PLN.

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Skrócony opis: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym, numer ogłoszenia 325881-2008
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Żerko - Kopij
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-11-21 13:50:15
Data udostępnienia informacji: 2008-11-21 13:50:15
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-21 13:52:43

Wersja do wydruku...

corner   corner