logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Sulików: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SULIKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 
Numer ogłoszenia: 343363 - 2008; data zamieszczenia: 01.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 075 7787288, faks 075 7756922.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sulikow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SULIKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Sulików i jednostek organizacyjnych gminy, w okresie od 01.01.2009r. do 31.10.2011r. tj.: 1. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie ul. Zgorzelecka 28 59-975 Sulików, 2. Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych Studniska Dolne 55 59-975 Sulików, 3. Szkoła Podstawowa w Biernej Bierna 57 59-970 Zawidów 4. Przedszkole Publiczne w Sulikowie ul. Dworcowa 2 59-975 Sulików 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie ul. Pocztowa 7a 59-975 Sulików 6. Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie ul. Pocztowa 7a 59-975 Sulików W zakres usługi wchodzą: 1. Otwieranie, prowadzenie i ewentualna likwidacja rachunków podstawowych i pozostałych. 2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych bez pobierania prowizji. 3. Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego na standardowych dokumentach bankowych bez pobierania prowizji. 4. Realizacja poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych. 5. Instalacja, udostępnienie i aktualizacja w siedzibie Zamawiającego i jednostek organizacyjnych na komputerach i systemach operacyjnych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych systemu bankowości elektronicznej umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o bieżącym stanie rachunków i dokonywanych operacjach. 6. Sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej. 7. Bezpłatne przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego systemu bankowości elektronicznej. 8. Automatyczne tworzenie lokaty typu overnight na koniec każdego dnia roboczego z rachunków budżetu gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych do pełnej wysokości salda na rachunkach bankowych. 9. Przyjmowanie środków na lokaty krótko i długoterminowe wraz z możliwością negocjacji oprocentowania. 10. Uruchamianie na zlecenie Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym bez pobierania prowizji przygotowawczej oraz innych opłat. 11. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. 12. Wydawanie opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach. 13. Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie Zamawiającego innych czynności poza opisanymi w przedmiocie zamówienia Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.1. Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy: 8.2. Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z 29.08.1997r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm. i ew. inne akty prawa, w tym europejskiego), 8.2.1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 8.2.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 8.2.3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.2.4. Posiadają na terenie miejscowości Sulików placówkę bankową, oddział, filię lub punkt kasowy czynny, co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. 8.2.5. Wykonują czynności związane z przedmiotem zamówienia we wszystkie dni robocze. 8.2.6. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 9.1.1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór: Dokument 1 i Dokument 2. 9.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.1.3. Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych; zezwolenie (koncesja, licencja) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (jeżeli podstawą prawną działania oferenta jest przepis prawa powszechnie obowiązującego - opublikowany akt prawny) 9.1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia- Dokument 4. 9.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert. 9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2, 9.1.4., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 9.2.1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.2.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.2.3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt 9.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt 9.2. 9.4. W przypadku występowania Wykonawcy (banku) za pośrednictwem własnego oddziału należy dołączyć pełnomocnictwo, a dokumenty wymagane należy przedłożyć jak dla banku lub odpowiednio do struktury organizacyjnej i stopnia samodzielności oddziału, 9.5. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składających wspólną ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych), aby: 9.5.1. Każdy z nich oddzielnie udokumentował, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w ramach niniejszego zamówienia oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy. 9.5.2. Podmioty udokumentowały, że łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia. 9.5.3. Ustanowiły Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 9.6. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmioty (partnerzy) ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: 9.6.1. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy - wzór: Dokument 1 - podpisane przez Pełnomocnika. 9.6.2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 i 4 Ustawy - wzór: Dokument 2 - podpisane przez każdy podmiot (partnera) ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. 9.6.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. 9.6.4. Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych - na podmiot (partnera), który prowadzić będzie czynności bankowe. 9.6.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia- Dokument 4. 9.6.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert - na każdy podmiot (partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. 9.7. Oświadczenie o akceptacji ogólnych postanowień umowy. 9.8. Oświadczenie o uruchomieniu na terenie miejscowości Sulików placówki bankowej, oddziału, filii lub punktu kasowego, co najmniej na czas obowiązywania umowy..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.sulikow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, pok. nr 4.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania: 2008-12-01 16:13:02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (220.57 kB)

Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Skrócony opis: OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY SULIKÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Karolina Żerko-Kopij
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2008-12-01 16:06:46
Data udostępnienia informacji: 2008-12-01 16:06:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-01 16:14:18

Wersja do wydruku...

corner   corner