logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 16
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 kwietnia 2008 roku
o godz. 16 00 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu Przewodniczył Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików.
Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
Po dyskusji, w której Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy udzielali pytania radnych Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała realizacje budżetu gminy za 2007 rok. (4 głosy za i 1 głos wstrzymujący się)
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo od Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie z prośbą o dofinansowanie zakupu atestowanych mundurów strażackich wraz z obuwiem. Po dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie środków finansowych dla OSP Sulików na zakup mundurów (3 glosy za, 1 głos wstrzymujący się)
Przewodniczący przedstawił również pismo od Klubu Sportowego „Błękitni Studniska” z prośbą o dofinansowanie rozgrywek piłkarskich pod nazwą „Na styku granic”. Po dyskusji Komisji pozytywnie zaopiniowała przyznanie dofinansowania dla Klubu Sportowego „Błękitni Studniska” (3 glosy za, 1 głos wstrzymujący się)
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy wprowadzone zostaną środki sołeckie podzielone na zebraniach wiejskich w formie autopoprawki.
 
Przewodniczący Komisji poddał pod glosowanie następujący wniosek:
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.
            Wniosek został przyjęty 3 głosami za i 2 głosami przeciw.
 
  Komisja zapoznała się i rozpatrzyła następujące projekty uchwał, które omówił Zastępca Wójta:
1)      w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu zakładu budżetowego.
Komisja sformułowała następujący wniosek:
W związku z zauważonymi licznymi błędami w projekcie uchwały Komisja wnioskuje o opracowanie jednolitego tekstu uchwały z uwzględnieniem obecnych zmian.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie
2)      w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Sulików.
3)      w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.
4)      w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w uchwale.
Komisja proponuje, aby na sesji została przedstawiona uchwała, która będzie obowiązywać po wprowadzeniu zmian tzn. po uchyleniu uchwały w sprawie zmian w uchwale.
5)      w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.
6)      w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) Radny Przemysław Okrasa wnioskował o przegląd hydrantów, ponieważ miała miejsce sytuacja, gdzie podczas akcji gaśniczej, jeden z hydrantów nie działał.
2) Radna Wioletta Rynkiewicz wnioskowała o remont drogi do Ksawerowa.
3) Przewodniczący Komisji pytał, kiedy zostanie wykonane bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej w Sulikowie.
Zastępca Wójta odpowiedział, że sprawa jest na etapie rozmów z zarządcą drogi, trwają uzgodnienia.
4) Przewodniczący Komisji pytał, dlaczego droga gminna przebiegająca przez teren kamieniołomów jest nieprzejezdna.
Zastępca Wójta odpowiedział, że została sporządzona notatka służbowa przez pracowników Urzędu Gminy, którzy przeprowadzili tam wizję w terenie.
5) Przewodniczący Komisji przedstawił oświadczenie skierowane przez niego oraz radnych Wiolettę Rynkiewicz i Tadeusz Polowego w sprawie skargi na zachowanie Wójta Gminy na sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2008 roku.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo od Przewodniczącego Rady Gminy odnośnie w/w skargi na zachowanie Wójta Gminy i rozstrzygnięcie jej przez członków Komisji. Ze względu na to, że sprawa ta dotyczy jego osoby i osoby radnej Rynkiewicz, oboje nie wezmą udziału w dyskusji na ten temat.
Przewodniczącym dyskusji został radny Piotr Jankowski.
Komisja sformułowała następujący wniosek:
Komisja Budżetu i Finansów nie jest kompetentna do rozstrzygania sprawy skargi.
Wniosek został podjęty przy 2 głosach za i jednym głosie wstrzymującym się.
W głosowaniu nie brali udziału radni Robert Starzyński i Wioletta Rynkiewicz.
 
 
WNIOSKI KOMISJI DO WÓJTA GMINY:
  1. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie opiniuje zmiany w budżecie gminy na 2008 rok.
  2. Komisja Budżetu i Finansów nie jest kompetentna do rozstrzygania sprawy skargi.
  3. W związku z zauważonymi licznymi błędami w projekcie uchwały Komisja wnioskuje o opracowanie jednolitego tekstu uchwały z uwzględnieniem obecnych zmian.
  4. Komisja proponuje, aby na sesji została przedstawiona uchwała, która będzie obowiązywać po wprowadzeniu zmian tzn. po uchyleniu uchwały w sprawie zmian w uchwale.
 
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 2010
 
Protokołowała:
A. Adamiak
     
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2460
Nazwa dokumentu: Protokół nr 16
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 19 maja o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 13:40:24
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 13:40:24
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 13:49:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner