logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 17
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 19 maja o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów .
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików,
Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że w związku z tym, że jednym z punktów posiedzenia są przewidywane koszty eksploatacji hali sportowej oraz z faktem, że termin ukończenia budowy hali mija z dniem 20 maja Komisja powinna udać się na budowę w celu zapoznania się z postępem prac.
 
Wójt odpowiedział, że wejście na budowę hali nie jest możliwe bez uprzedniego poinformowania o wizycie Kierownika Budowy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Informacja nt. przewidywanych kosztów funkcjonowania Środowiskowej Hali Sportowej po jej oddaniu do eksploatacji.
  2. Informacja nt. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  4. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Wójt Gminy przedstawił informację na temat przewidywanych kosztów eksploatacji Środowiskowej Hali Sportowej:
 
Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora w wariancie inwestycji w tyś. PLN
 
 

Opis
Jedn.
Baza
2004
Plan
2005
Plan
2006
Plan
2007
Plan
2008
Plan
2009
Plan
2010
Plan
2011
Plan
2012
Plan
2013
Plan
2014
Amortyzacja
Zmiana w latach planowanych
TPLN
 
%
 
 
 
0%
85
 
0%
330
 
289%
330
 
0%
330
 
0%
330
 
0%
330
 
0%
330
 
0%
330
 
0%
330
 
0%
Zużycie materiałów i energii
Zmiana w latach planowanych
 
TPLN
 
 
%
 
 
0%
 
12
 
 
0%
 
 
48
 
 
0%
 
48
 
 
0%
 
 
48
 
 
0%
 
48
 
 
0%
 
48
 
 
0%
 
48
 
 
0%
 
48
 
 
0%
 
48
 
 
0%
Usługi obce
Zmiana w latach planowanych
 
 
 
 
0%
 
 
0%
 
 
 
0%
 
 
0%
 
 
0%
 
 
0%
 
 
0%
 
 
0%
 
 
0%
 
 
0%
Podatki i opłaty
Zmiana w latach planowanych
 
TPLN
 
0%
 
 
 
 
0%
 
 
 
0%
 
 
 
0%
 
 
 
0%
 
 
 
0%
 
 
 
0%
 
 
 
0%
 
 
 
0%
 
 
 
0%
 
 
 
0%
Wynagrodzenia
Zmiana w latach planowanych
 
TPLN
 
0%
 
 
 
 
 
0%
 
10
 
0%
 
38
 
0%
 
38
 
0%
 
38
 
0%
 
38
 
0%
 
38
 
0%
 
38
 
0%
 
38
 
0%
 
38
 
0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 
Zmiana w latach planowanych
 
TPLN
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
0%
 
2
 
 
 
 
0%
 
9
 
 
 
 
0%
 
9
 
 
 
 
0%
 
 
9
 
 
 
 
0%
 
9
 
 
 
 
0%
 
9
 
 
 
 
0%
 
9
 
 
 
 
0%
 
9
 
 
 
 
0%
 
9
 
 
 
 
0%
 
9
 
 
 
 
0%
Pozostałe koszty rodzajowe
Zmiana w latach planowanych
 
TPLN
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
0%

 

KOSZTY RAZEM
TPLN
 
 
109
425
425
425
425
425
425
425
425
 
 
 
 
24
95
95
95
95
95
95
95
95

 
 
Ad. 2
Wójt Gminy przedstawił informację na temat zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej:
Do zadań zleconych Gminie należą zadania z zakresu:
-rolnictwa,
-administracji publicznej,
-zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obrony narodowej,
-organizacji wyborów,
-opieki społecznej.
 
Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Sulików w 2007 roku otrzymała dotację w kwocie 1.770.254 zł.
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał:
 
1) W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2007 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
2) W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
3) Wójt poinformował, że projekt w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego zostaje wycofany.
4) O zmianie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
     Skarbnik Gminy wraz z Wójtem omówili projekt uchwały.
5) W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
    Skarbnik Gminy wraz z Wójtem omówiła projekt uchwały.
 
 
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
-Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.
-Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała, dlaczego aneks nr 8 został podpisany na tak krótki okres czasu, skoro było wiadomo, że budowa nie zostanie ukończona w tym terminie.
Wójt odpowiedział, że aneks jest determinowany umową i ustaleniami z Wojewodą.
-Radna Regina Solska zapytała jak można pomóc rolnikom, których uprawy zostały zniszczone przez dziki.
Wójt odpowiedział, że należy zgłosić tę sprawę o obwodów łowieckich.
-Radny Przemysław Okrasa poinformował o niezadowoleniu mieszkańców Miedzianej z powodu zmniejszenia zakresu objętego projektem kanalizacji.
-Radny Piotr Jankowski zgłosił problem dziury na drodze powiatowej koło Pana Pilarczyka w Biernej, która stwarza zagrożenie podczas mijania się samochodów oraz potrzebę poszerzenia drogi w miejscach gdzie samochody Łużyckiej Higieny Komunalnej nie mogą wjechać.
-Wójt poinformował, że wpłynęła oferta od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na objęcie eksploatacji składowiska odpadów w Sulikowie bez określenia precyzyjnych zasad, na jakich miałoby się to odbyć. Zostało wystosowane pismo do MPGK w tej sprawie.
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1810.
 
 
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

 

Ilość odwiedzin: 2529
Nazwa dokumentu: Protokół nr 17
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 19 maja o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 13:50:28
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 13:50:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 13:56:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner