logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 18

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy

 w dniu 18 czerwca 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

 

Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.

W posiedzeniu udział wzięli:

-Lidia Rychtraczyk – Sekretarz Gminy Sulików, (w części posiedzenia)

-Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej, (w części posiedzenia)

-Urszula Ciupak – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,

-Beata Szczepańska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie,

-Bogusława Delijewska – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej,

-Danuta Czaja i Maria Andziak –– przedstawiciele szkoły podstawowej w Studniskach

 

 

Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:

  1. Przewidywane skutki finansowe dla budżetu gminy nowej Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2008 – 2013.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Opiniowanie bieżących zmian w budżecie.
  4. Sprawy różne.

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniego z poprzedniego posiedzenia.

 

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Społecznej omówił proces powstawania Strategii Rozwoju Oświaty, oraz czym kierowano się przy jej tworzeniu. Podkreślił, że oprócz dyrektorów jednostek oświatowych udział w jej tworzeniu wzięli również rodzice. Następnie przedstawił punkty z jakich składa się ten dokument.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w Strategii brakuje, pewnego rodzaju podsumowania, wyznaczników na przyszłość, rozplanowania remontów poszczególnych remontów jednostek.

Przewodniczący Komisji Społecznej stwierdził, że w pierwotnej wersji projektu Strategii zapisy na temat modernizacji placówek były ujęte bardziej szczegółowo, jednak trudno jest określić finansowanie i harmonogram tych zadań.

Przedstawiciele poszczególnych jednostek oświatowych przedstawili swoje uwagi oraz do zapisów ujętych w Strategii. W każdej placówce niezbędny jest remont dachu, instalacji elektrycznej, wodnej oraz centralnego ogrzewania.

Ponadto:

- Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej poruszyła kwestię finansowania dowozu dzieci do szkół, które zgodnie z ustawą powinny być dowożone do przyporządkowanego obwodu. W szkole w Biernej niezbędne jest boisko oraz adaptacja poddasza w kierunku zadań terapeutycznych oraz na logopedię, ponadto termoizolacja budynku szkoły, która ujęta była już w poprzedniej Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2002 – 2007. Kwestie organizacji przewozów uczniów niezgodnych z ustawą o systemie oświaty poruszyły również przedstawicielki szkoły podstawowej w Studniskach.

- Dyrektor ZSPiG w Sulikowie podkreśliła, że każda ze szkół wymaga natychmiastowego remontu, ale najtrudniejsze jest to, która z nich powinna być pierwszą. Ponadto w ZSPiG istnieje potrzeba znalezienia i zatrudnienia nauczycieli języka obcego oraz zapewnienie ciągłości nauczania języka.

Wszyscy przedstawiciele jednostek są zdania, że aby liczba dzieci uczących się w gminie nie zmniejszała się należy zapewnić atrakcyjną ofertę nauczania.

Komisja jednogłośnie wnioskuje o sporządzenie planu finansowo – rzeczowego dla wszystkich jednostek oświatowych stanowiących załączniki do Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2008 – 2013 r.

 

Ad. 2

Rozpatrzenie projektów uchwał:

Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał przedstawionymi przez Sekretarz Gminy:

1)      w sprawie zmian w uchwale nr VII/50/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2)      w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Miejskiej Zawidów.

Komisja wnioskuje, aby działka zabudowana zbiornikiem wyrównawczym należącym do infrastruktury wodnej Gminy Miejskiej Zawidów została sprzedana.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

3)      w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych

gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

4)      w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.

4a) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.

      Komisja wnioskuje, aby w obu projektach uchwał znalazł się punkt dotyczący kosztów zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa w § 1 poniesionych przez wnioskodawcę.

      Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

      Komisja wnioskuje, aby projekt uchwały 4a został podjęty wówczas, gdy wszystkie roszczenia dotyczące szkód, jakie wyrządził Pan Gustaw Brzyszcz zostaną uregulowane.

      Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

 

 (Druk nr 5 i 6 mówiony zostanie na wspólnym posiedzeniu komisji stałych.)

 

7)      o zmianie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików za 2008 rok.

8)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Projekt uchwały przyjęty został 3 głosami przy 2 głosach wstrzymujących się.

9)      o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików.

10)  w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików

 

Ad. 3

o       Radna Regina Solska zgłosiła pilną potrzebę remontu drogi do posesji Pani Paczyś w Starym Zawidowie.

o       Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła potrzebę remontu drogi na Ksawerów.

o       Komisja poruszyła kwestie zniszczenia dróg dojazdowych przez Pana Gustawa Brzyszcza w Biernej.

 

 

WNIOSKI KOMISJI:

1. Komisja wnioskuje o sporządzenie planu finansowo – rzeczowego remontów i zakupów inwestycyjnych stanowiących załączniki do Strategii Rozwoju Oświaty na lata  2008 – 2013 r. dla wszystkich jednostek oświatowych

2. Komisja wnioskuje, aby działka zabudowana zbiornikiem wyrównawczym należącym do infrastruktury wodnej Gminy Miejskiej Zawidów została sprzedana a nie przekazana dla miasta Zawidów nieodpłatnie.

3. Komisja wnioskuje, aby w obu projektach uchwał  dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego znalazł się punkt dotyczący kosztów zmian w zakresie, o którym mowa w § 1 uchwał do poniesienia  przez wnioskodawcę tych zmian.

4. Komisja wnioskuje, aby projekt uchwały 4a został podjęty wówczas, gdy wszystkie

roszczenia dotyczące szkód, jakie wyrządził Pan Gustaw Brzyszcz zostaną uregulowane.

     

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18 20.

 

 

Protokół sporządziła:

A. Adamiak

 

Sprawdził R. Starzyński

Ilość odwiedzin: 2606
Nazwa dokumentu: Protokół nr 18
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 13:56:42
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 13:56:42
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 14:00:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner