logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 19

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy

 w dniu 15 września 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

 

Posiedzeniu przewodniczyła radna Wioletta Rynkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Nieobecny był radny Robert Starzyński.

W posiedzeniu udział wzięli:

Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy.

Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.

 

Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:

  1. Kontrola wykonania budżetu za 1 półrocze 2008 r.- analiza informacji wójta.
  2. Rozpatrzenie projektu Statutu Gminy Sulików,

-rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał.

      3.   Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.

      4.   Sprawy różne.

 

Ad. 1

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Komisja pozytywnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

 

Ad. 2

Rozpatrzenie projektów uchwał:

Komisja zapoznała się projektem Statutu Gminy omówionym przez Zastępcę Wójta i Skarbnika Gminy.

Odnośnie zapisu na temat dotowania sołectw Komisja wnioskuję, aby pozostać przy poprzednim zapisie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Zdaniem Komisji to sposób wydatkowania środków sołeckich powinien podlegać stosownym regulacjom, a nie wysokość środków, zważywszy, że środków nie byłoby więcej tylko dwukrotnie mnie.

Komisja wnioskuje, aby w projekcie Statutu Gminy znalazł się zapis określający termin dostarczania radnym protokołu z poprzedniej sesji, komisja proponuje, aby był to okres do trzech tygodni po sesji.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał przedstawionymi przez Zastępcę Wójta:

 

1. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.

2. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.

3. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.

4. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.

5. W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym

    wielorodzinnym przy ulicy Pocztowej Nr 4 w Sulikowie w drodze przetargu.

6. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

7. W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

8. W sprawie zmian w Statucie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.

9. W sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach

    prawa handlowego.

    Komisja wnioskuje, aby w projekcie uchwały znalazł się zapis: w przypadku udziałów i akcji łącznie nieprzekraczających kwoty 100.000,00 zł – Wójt samodzielnie podejmuje decyzję.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Komisja zgłosiła uwagę na zbyt  późne dostarczenie tak obszernych materiałów, co uniemożliwiło właściwe zagłębienie się w temacie.

 

Ad. 3

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie zostanie dostarczony radnym na sesji.

Komisja zgłosiła uwagę na zbyt  późne dostarczenie tak obszernych materiałów, co uniemożliwiło właściwe zagłębienie się w temacie.

Ad. 4

W sprawach różnych:

-radna Regina Solska pytała, kiedy zostanie nawieziony kamień na drogę w Starym Zawidowie, na który Rada Sołecka przeznaczyła środki.

-radna Wioletta Rynkiewicz przypomniała, że Ksawerów i Wrociszów Dolny, również czeka na kamień , a wnioski złożone przed 30.09.2007 r. miały być rozpatrywane w pierwszej kolejności.

 

 

WNIOSKI KOMISJI DO WÓJTA GMINY:

  1. Komisja wnioskuję, aby zapis dotyczący dotowania rad sołeckich w projekcie Statutu Gminy pozostał taki sam jak poprzednio.
  2. Komisja wnioskuję, aby w projekcie Statutu Gminy znalazł się zapis odnośnie terminu dostarczania protokołu z sesji radnym (Komisja proponuję by był to termin 3 tygodni po sesji).
  3. Komisja wnioskuje, aby w projekcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego znalazł się zapis: w przypadku udziałów i akcji łącznie nieprzekraczających kwoty 100.000,00 zł – Wójt samodzielnie podejmuje decyzję.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19 15.

 

 

 

Protokół sporządziła:

A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2263
Nazwa dokumentu: Protokół nr 19
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 15 września 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 14:00:59
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 14:00:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 14:03:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner