logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 20
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy
 w dniu 20 października 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Zapoznanie się i opiniowanie wniosków przedłożonych do projektu budżetu gminy na 2009 rok przez referaty urzędu, jednostki organizacyjne i pomocnicze oraz Komisję i radnych.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
3.      Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy.
4.      Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy omówiła założenia, jakie powinny spełniać materiały do projektu budżetu Gminy Sulików na 2009 rok, które określone zostały w Zarządzeniu Wójta nr II/119/08.
 
Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła wnioski zgłoszone przez jednostki organizacyjne i pomocnicze oraz referaty urzędu, jakie wpłynęły do projektu budżetu na 2009 rok.
 
Zdaniem Komisji priorytetowym zadaniem, które powinno być całkowicie zrealizowane w 2009 roku jest oświetlenie. Ponadto Komisja zwraca uwagę, że należałoby zająć się realizacją drobniejszych zadań. Jest to grupa zadań, które powtarzają się od wielu lat zgłaszane m.in. rady sołeckie. Zdaniem Komisji należy w przyszłorocznym budżecie szczególnie zwrócić uwagę na wnioski zgłoszone przez rady sołeckie. Komisja doceniła punktualność wnioskodawców oraz pracę dotychczas wykonaną nad projektem przyszłorocznego budżetu, zaprezentowanego Komisji przez panią Skarbnik Gminy.
 
Ad. 2
1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2007 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Komisja zgłosiła wniosek, aby stawka podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej została zaokrąglona do kwoty 19 zł oraz stawkę podatku od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej pozostał w wysokości ubiegłorocznej – 6, 37 zł.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały wraz z uwzględnionymi we wniosku propozycjami.
Komisja zapoznała się z projektami uchwał:
3) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały oraz zasygnalizowała, że w projekcie uchwały nastąpi zmiana zapisu w § 1.
4) w sprawie uchylenia uchwały nr XV/118/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok przedstawionym przez Skarbnika Gminy i Zastępcę Wójta.
Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła wniosek o wstrzymanie wydatków związanych z realizacją zadania „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” dopóki nie zostaną zakończone już rozpoczęte inwestycje.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Zdaniem Komisji realizacja w zakresie opracowanego projektu tego zadania jest obecnie nieuzasadniona. Przewidywany koszt całości inwestycji znacznie przekracza zakładany na początku koszt remontu świetlicy. Zgłoszone wnioski do przyszłorocznego budżetu przez rady sołeckie i szkoły, wskazują na pilne do rozwiązania potrzeby innych, znacznie istotniejszych zadań.
Radny Piotr Jankowski zgłosił wniosek, aby nie zwiększać wydatków o kwotę 9 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pod nazwą „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Sulików”.
Wniosek został przyjęty 2 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1)      Radny Robert Starzyński, pytał o zasady na podstawie, których można będzie korzystać z budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”.
2)      Radny Robert Starzyński zasygnalizował potrzebę dofinansowania zgłaszana przez kluby sportowe z terenu gminy, ponieważ ich dalszy udział w rozgrywkach jest zagrożony ze względu na rak środków finansowych.
3)      Radny Piotr Jankowski zgłosił problem niebezpiecznego zakrętu w Biernej naprzeciwko posesji Pani Dubiel, gdzie należałoby ustawić mur oporowy.
4)      Radna Wioletta Rynkiewicz mówiła o potrzebie uregulowania prawnego z Łużycką Higieną Komunalną kwestii opróżniania pojemnika na śmieci przy przystanku we Wrociszowie Dolnym
 
Posiedzenie zakończono o godz. 2000.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2448
Nazwa dokumentu: Protokół nr 20
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 20 października 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 14:04:29
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 14:04:29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 14:08:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner