logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 19
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy w dniu 6 maja 2008 roku o godz. 1200
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowi Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików.
-Władysław Szatkowski i Agata Herbik – pracownicy Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Sulików.
-Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Sulików, członkowie rad pedagogicznych i rodzicielskich.                                                (lista obecności w załączeniu)
 
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiła się następująco:
  1. Strategia Rozwoju Oświaty na lata 2008 – 2013.
  2. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji omówił działania podjęte w związku ze Strategia Rozwoju oświaty na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz główne założenia, które zawiera Strategia.
 
Przewodniczący prosił, aby w trakcie dyskusji zgłaszać propozycje odnośnie treści Strategii.
Radna Halina Bogdanowicz zaproponowała aby Strategia zawierała osiągnięcia jakie szkoły i przedszkole odniosły w ostatnim czasie. Radna zwróciła uwagę na potrzebę zorganizowania większej ilości zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania dzieci.
 
Radna Weronika Ziółkowska stwierdziła, ze w Strategii powinna zostać bardziej szczegółowo określona współpraca jednostek oświatowych z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
 
Jednym z najistotniejszych problemów związanych z dojazdem dziecino szkół jest brak wiaty przystankowej w miejscowości Mała Wieś Górna, w miejscu gdzie dzieci wsiadają i wysiadają z autobusu szkolnego. Ponadto jako niebezpieczne zostało określone miejsce za wiadukt tam gdzie wysiadają dzieci ze Studnisk.
 
Poruszono również kwestię remontów budynków szkół i przedszkola. Każdy z budynków poza nowym gimnazjum wymaga przeprowadzenia remontu dachu. Wójt przestawił możliwości związane z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych na niezbędne remonty.
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał, czy w związku z budowa hali sportowej byłoby możliwe utworzenie klas w gimnazjum o profilu sportowym.
Dyrektor ZSPiG Urszula Ciupak odpowiedziała, że w strukturze gimnazjum nie jest możliwe utworzenie klas profilowanych.
 
 
 
 
Ad. 2
W sprawach różnych:
Komisja ustaliła wstępnie termin kolejnego posiedzenia związanego z wyjazdem do Ośrodków Kultury w Gminie Siekierczyn na dzień 19 maja o godz. 1130,
 
 
Posiedzenia zakończono godz.. 13 50.
 
 
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2500
Nazwa dokumentu: Protokół nr 19
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy w dniu 6 maja 2008 roku o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2008-12-12 14:13:28
Data udostępnienia informacji: 2008-12-12 14:13:28
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-12 14:17:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner