logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      minus Listopad
         minus XXIV_185_08
         minus XXIV_186_08
         minus XXIV_187_08
         minus XXIV_188_08
         minus XXIV_189_08
         minus XXIV_190_08
         minus XXIV_191_08
         minus XXIV_192_08
      plus Grudzień
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Listopad > XXIV_192_08

*_Rozstrzygnięcie Nadzorcze
 
Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 
stwierdzam nieważność
 
§ 6 w V rozdziale uchwały Rady Gminy Sulików Nr XXIV/192/08 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie regulaminu uchwalenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików, z powodu istotnego naruszenia art. 90e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

UCHWAŁA NR XXIV/192/08
 RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 26 LISTOPADA 2008 ROKU
 

  w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików                

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 5, art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2672 ze zmianami)

Rada Gminy Sulików  uchwala, co następuje:  

Rozdział 1
Postanowienia wstępne
 
§ 1.
 

 Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików. 

Rozdział 2
Formy stypendium szkolnego
 
§ 2
 
1.      Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach określonych w art. 90d ust. 2, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty.
2.      Stypendium udzielone w formie określonej w art. 90d ust. 2 pkt 2 ustawy realizowane jest:
1)      poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę;
2)      przez pełnoletnich uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich lub za pośrednictwem szkoły.  

 

Rozdział 3
Warunki przyznawania stypendium szkolnego
 
§ 3.
 

Do   ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Sulików oraz spełniają kryteria, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 4.

Stypendium przyznaje się w wysokości ustalonej według następujących kryteriów:1. dochód od 0 do 150 zł – od 80 % do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),2.  dochód od 150 zł do 250 zł – od 80 % do 160 % w/w kwoty,3. dochód od 251 zł do 351 zł – od 80 % do 120 % w/w kwoty.     
 
 
Rozdział 4
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
 
§ 5.
 

 1.      Składane wnioski podlegają rejestracji zgodnie z datą wpływu.2.      Po weryfikacji formalnej wniosku oraz analizie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, organ wydaje decyzję. 

 

Rozdział 5
Warunki i zasady ubiegania się o zasiłek szkolny
 
§ 6.
 

 Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:1)      śmierci rodzica lub prawnego opiekuna;2)      klęski żywiołowej;3)      wydatków   związanych   z   długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie);4)      innych, szczególnych okoliczności. 

§ 7.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Sulików;
2)  w rodzinie zaistniało zdarzenie, o którym mowa w § 6. 

 

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
 
§ 8.
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików. 

 § 9.

 Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr XXVII/174/05 Rady Gminy Sulików z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu   udzielania   pomocy   materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Sulików, zmieniona uchwałą nr XL/268/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 r. oraz uchwałą nr VI/42/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 2007 r. 

§ 10.

 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.    

Przewodniczący Rady Gminy
                      Jacek Staszczuk

  

Uzasadnienie:
 

 Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu korzystając z uprawnień, jakie daje mu ustawa o prokuraturze, wystąpił do Rady Gminy Sulików z wnioskiem o dokonanie zmian w uchwale nr XXVII/174/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików. Wniosek uzasadnił tym, że część zapisów uchwały jest niezgodna z prawem, ponieważ wykracza poza ustawowe uregulowania zawarte w art. 90 ustawy o systemie oświaty. Nieprawidłowości dotyczą między innymi:1)      ograniczenia rodzaju wypłaty świadczeń wyłącznie do świadczenia pieniężnego,2)      wprowadzenia zapisu o wstrzymaniu wypłaty świadczenia jako sankcji za niedostarczenie     dokumentów potwierdzających sposób wydatkowania przyznanego świadczenia,3)      zapisu o możliwości ograniczenia liczby świadczeń w sytuacji niedostatecznej ilości środków finansowych.Ponadto zdaniem Prokuratora, Rada Gminy Sulików określając w regulaminie szczegółowe zasady ubiegania się o pomoc materialną naruszyła zasady postępowania administracyjnego. Dodatkowo ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich zmieniła okres na jaki może być przyznawane świadczenie o charakterze socjalnym.     W związku z powyższym zachodzi potrzeba uchylenia uchwały Nr XXVII/174/05 Rady Gminy Sulików z dnia 30 marca 2005r. i wprowadzenia nowego regulaminu.

 Przewodniczący Rady Gminy
                      Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 2390
Nazwa dokumentu: XXIV_192_08
Skrócony opis: w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Herbik
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Herbik
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-05 16:24:04
Data udostępnienia informacji: 2009-01-05 16:24:04
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-27 08:57:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner