logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 22
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy
 w dniu 15 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Nieobecny był radny Przemysław Okrasa.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2009, oraz wydanie opinii odnośnie przyjęcia projektu budżetu na sesji Rady Gminy. Informacja na temat realizacji zadań niewygasających.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
  3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2009 rok.
  4. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt budżetu Gminy na 2009 rok.
 
Prognozowane dochody budżetu gminy w 2009 roku to 15.418.385,00 zł, w tym:
-dochody bieżące w wysokości 14.301.705,00 zł,
-dochody majątkowe w wysokości 1.116.680,00 zł.
 
Przewidywane wydatki budżetu gminy w wysokości 15.252.634,00 zł w tym:
-wydatki bieżące w wysokości 13.395.336,00 zł,
-wydatki majątkowe w wysokości 1.858.298,00 zł.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że do projektu budżetu zostanie wprowadzona korekta, w związku z obniżeniem stawki podatku od nieruchomości w związku tym nastąpi obniżenie o 50 tyś. zł. z powodu tej obniżki wstępnie zdecydowano się na rezygnację z modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sulikowie .
 
W dyskusji nad projektem budżetu poruszone zostały kwestie: budowy wodociągów w Starym Zawidowie, realizacja wniosków rad sołeckich oraz potrzeba zwiększenia liczby pojemników do segregacji w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy, co najmniej po 2 dodatkowe komplety w większych miejscowościach. Ponadto Przewodniczący Komisji wnioskował, aby zadanie modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sulikowie pozostała w budżecie.
 
Komisja wstrzymała się 4 głosami przy głosowaniu nad projektem budżetu.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z projektami uchwał omówionymi przez Zastępcę Wójta i Skarbnika Gminy:
1)      w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
2)      w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
3)      w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików.
4)      w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
5)      o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
6)      w sprawie zmiany uchwały sprawie zasad sprzedaży i budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików.
7)      w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
8)      w sprawie przyjęcia przez Gminę Sulików zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików.
9)      W sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
10) o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
11) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
12) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z propozycją planu pracy Komisji na 2009 rok przygotowaną przez Przewodniczącego komisji.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1) Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła, że pojemnik na śmieci, którego potrzebę opróżnienia zgłaszała już kilkakrotnie nadal nie jest opróżniany.
2) Radny Robert Starzyński poruszył kwestie budynku ośrodka zdrowia w Sulikowie. Mieszkańcy Sulikowa są zaniepokojeni, ponieważ obawiają się zamknięcia ośrodka.
Zdaniem komisji najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie jak najszybsze przejęcie budynku ośrodka na stan gminy.
3) Radny Piotr Jankowski wnioskował o ustawienie wiaty przystankowej w Małej Wsi Górnej, na działce gminnej. Radny uzasadnił swój wniosek tym, że w okresie jesienno zimowym, dzieci czekające na autobus mokną.
4) Radny Piotr Jankowski zgłosił problem związany z opieką na starszymi osobami. Wśród mieszkańców Radzimowa i Biernej krążą opinię, że opiekunka pracująca w Organizacji Polski Czerwony Krzyż niw wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.  
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1950.
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2560
Nazwa dokumentu: Protokół nr 22
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 15 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-07 12:02:36
Data udostępnienia informacji: 2009-01-07 12:02:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-07 12:06:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner