logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 19
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 27 października 2008 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji.
Nieobecny był radny Jacek Staszczuk.
W posiedzeniu udział wziął Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Informacja na temat wykonania inwestycji gminnych.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał.
3.      Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat wymienionych inwestycji gminnych:
 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Dolnych i w Mikułowej – przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zdania jest obecnie realizowany.
 2. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Sulików – inwestycja zostanie przeprowadzona w przyszłym roku.
 3. Dotacja dla komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu w tzw. systemie sponsorowanym dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu – dotacja została przekazana.
 4. Dotacja dla OSP w Studniskach Dolnych na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej do podawania wody podczas akcji gaśniczej – dotacja została przekazana.
 5. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń i zakup niezbędnego sprzętu – dotacja została przekazana.
 6. Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – inwestycja została zrealizowana.
 7. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wnioskiem do Funduszu Spójności dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” (2007 – 2008) – dokumentacja została wykonana.
 8. Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odebrania i transport odpadów komunalnych – samochód został zakupiony.
 9. Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową – przetarg jest planowany w bieżącym roku.
 10. Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym (2003 – 2009) – w przetargu został wyłoniony wykonawca.
 11. Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby Sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej – została wykonana dokumentacja.
 12. Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” w miejscowości Sulików (2003 – 2008) – inwestycja została zakończona.
 13. Budowa środowiskowej hali sportowej w Sulikowie – inwestycja została zakończona, do końca roku zostanie rozliczona.
 
 
Ad. 2
Zastępca Wójta przedstawił następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2007 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Komisja wstępne jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4) w sprawie uchylenia uchwały nr XV/118/08 Rady gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5) w spawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Radny Tomasz Podanowski zgłosił problem pozostawionych słupów po kablach telekomunikacyjnych na ul. Wiejskiej w Sulikowie.
2. Radny Tomasz Podanowski poinformował, że na rogu budynku nr 20 przy ulicy Lubańskiej znajduje się zapadnięta studzienka telekomunikacyjna.
3. Radny Stanisław Cap zgłosił problem wyry w drodze pomiędzy posesją Pana Kotlińskiego i Radeckiego, która stanowi zagrożenie przy mijaniu się pojazdów w Studniskach Górnych.
4. Radny Stanisław Cap zgłosił problem dziury w asfalcie w drodze w kierunku Studnisk Górnych w odległości ok. 200 m za sklepem Pana Majowskiego.
 
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1740.
 
 
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 3358
Nazwa dokumentu: Protokół nr 19
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 27 października 2008 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-07 12:15:15
Data udostępnienia informacji: 2009-01-07 12:15:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-07 12:19:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner