logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXV_194_08
         minus XXV_195_08
         minus XXV_196_08
         minus XXV_197_08
         minus XXV_198_08
         minus XXV_199_08
         minus XXV_200_08
         minus XXV_201_08
         minus XXV_202_08
         minus XXV_203_08
         minus XXV_204_08
         minus XXV_205_08
         minus XXV_206_08
         minus XXV_207_08
         minus XXV_208_08
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Grudzień > XXV_196_08

 

UCHWAŁA NR XXV/196/08
RADY GMINY SULIKÓW

Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) Rada Gminy Sulików
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się program współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D.U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami.),
2) programie - należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Sulików z organizacjami
pozarządowymi w 2009 roku,
3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
4) organizacjach pożytku publicznego - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne                            i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 20 ustawy,
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sulików,
6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Sulików,
7) jednostce koordynującej - należy przez to rozumieć Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Sulików.
2. Program jest elementem długofalowej Strategii Rozwoju Gminy, zwłaszcza w zakresie realizowania lokalnej polityki społecznej.
3. Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy, wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych.
4. Program określa zasady, formy i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
§ 3.
Podmioty współpracy
Podmiotami realizującymi współpracę są:
l) Rada i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz
priorytetów w sterze współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2) Wójt - w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy,
3) Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie Gminy Sulików lub dla jej
mieszkańców - bez względu na siedzibę organizacji.
§ 4.
Przedmiot współpracy
l. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych wymienionych w ustawie, a w szczególności:
1) pielęgnowanie tradycji i patriotyzmu,
2) rozwój demokracji, idei wolności i praw człowieka,
3) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
4) wspomaganie aktywności wspólnot i społeczności mieszkańców na rzecz poprawy jakości życia,
5) wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, także w profesjonalizacji ich pracy,
6) działania na rzecz integracji europejskiej, w tym poznawanie zasad funkcjonowania Unii
Europejskiej,
7) wspomaganie wolontariatu,
8) umożliwianie mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży, podnoszenia poziomu wiedzy                                 i umiejętności,
9) promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie są dostatecznie
zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,
10) zwiększanie dostępu mieszkańców do dóbr kultury,
11) zwiększanie ilości miejsc zagospodarowujących czas wolny młodzieży, w tym organizacja
wypoczynku,
12) działania proekologiczne, w tym upowszechnianie idei ochrony zwierząt i dziedzictwa
przyrodniczego,
13) działania prowadzące do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i wyrównywania
szans osób niepełnosprawnych,
14) usprawnienie systemu pomocy kryzysowej, szczególnie poprzez profesjonalizację pracy
Ośrodków Interwencji Kryzysowej dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie,
15) zabezpieczenie potrzeb osób starszych,
16) organizowanie pomocy osobom bezdomnym, tworzenie systemu wychodzenia z bezdomności,
17) działania na rzecz ratownictwa oraz organizowanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk
żywiołowych,
18) utrzymywanie kontaktów partnerskich z innymi gminami w kraju i poza jego granicami,
19) wspomaganie rozwoju kultury, w tym twórczości artystycznej oraz organizowanie przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę gminy,
20) wspomaganie rozwoju kultury fizycznej i sportu.
2. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi może być wspólne
określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych i tworzenie systemowych rozwiązań
ważnych problemów społecznych,
3. Przedmiotem współpracy może być również konsultowanie Gminy z właściwymi tematycznie
organizacjami pozarządowymi projektów prawa lokalnego.
§ 5.
Zasady i formy współpracy
l. Gmina Sulików realizuje zadania publiczne, wymienione w § 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy pozafinansowe i finansowe.

§ 6.
Pozafinansowe formy współpracy
Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w następujących sferach:
l) informacyjnej poprzez:
a) utworzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Gminy,
b) założenie i prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania
publiczne,
c) informowanie na stronach internetowych o zadaniach publicznych, które będą realizowane                         w 2008 roku, wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań oraz ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych i o sposobach ich rozstrzygnięć. Ogłaszanie oprócz informacji, o których mowa w ustawie, powinno wskazywać na najważniejsze cele, jakie powinny być osiągnięte w wyniku wykonania zadania,
d) przekazywanie informacji o realizacji zadań publicznych za pośrednictwem mediów,
e) konsultowanie aktów prawa lokalnego;
2) organizacyjnej poprzez:
a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,
b) tworzenie zespołów reprezentujących organizacje pozarządowe zajmujące się wybranymi
zagadnieniami publicznymi,
c) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla
lokalnego środowiska,
d) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w gminie,
e) współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi,
f) przygotowywanie i monitorowanie zawieranych przez Gminę porozumień z organizacjami
pozarządowymi na realizację zadań publicznych,
g) prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie realizacji
zadań z budżetu gminy,
h) przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały;
3) szkoleniowej poprzez:
a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
b) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń tematycznych, takich jak w zakresie pozyskiwania
środków z funduszy Unii Europejskiej itp.,
c) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć;
4) w innych formach, a w szczególności:
a) opiniowanie działalności organizacji pozarządowych,
b) pomoc w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku podmiotów,
c) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
d) wspomaganie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
e) promocja organizacji pozarządowych w mediach,
f) wspieranie organizacji pozarządowych, szczególnie o statusie pożytku publicznego, w uzyskaniu w drodze bezprzetargowej lokalu z zasobów gminnych, po przedstawieniu projektu realizacji zadań publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem lokalu,
g) umożliwianie dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań
organizacji realizujących zadania publiczne na rzecz Gminy i jej mieszkańców.
§ 7.
Ocena realizacji programu
1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania zleconego organizacji pozarządowej na
zasadach określonych w ustawie.
2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Wójtowi za pośrednictwem jednostki koordynującej.
3. Informacje z uwag, wniosków i propozycji, o których mowa w ust. 2, dotyczące realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z Gminą projektów, będą wykorzystane do usprawnienia bieżącej współpracy oraz przedstawione Radzie w sprawozdaniu rocznym z realizacji Programu Współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi.
4. Miernikami efektywności Programu Współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),
3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
5) łącznej wielkości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej,
7) systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania Gminy problemów społecznych.
5. Wójt Gminy złoży Radzie sprawozdanie z realizacji uchwały w 2009 roku w terminie do dnia 31 marca 2010 roku.
§ 8.
Finansowanie programu
Środki finansowe na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych ujęte są w budżecie Gminy na 2009 rok.
                                                                                § 9.
Postanowienia końcowe
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość odwiedzin: 2072
Nazwa dokumentu: XXV_196_08
Skrócony opis: w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Jan Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-08 14:34:02
Data udostępnienia informacji: 2009-01-08 14:34:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-08 14:38:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner