logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXV_194_08
         minus XXV_195_08
         minus XXV_196_08
         minus XXV_197_08
         minus XXV_198_08
         minus XXV_199_08
         minus XXV_200_08
         minus XXV_201_08
         minus XXV_202_08
         minus XXV_203_08
         minus XXV_204_08
         minus XXV_205_08
         minus XXV_206_08
         minus XXV_207_08
         minus XXV_208_08
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Grudzień > XXV_197_08

 

UCHWAŁA NR XXV/197/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU
 
W sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rada Gminy Sulików
 
 
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Ustala się następującą wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Sulików:
1.      Wykupienie miejsca pod grób stały duży na okres 20 lat                            350,- zł
2.      Wykupienie miejsca pod grób stały mały na okres 20 lat                           155,- zł
3.      Rezerwacja miejsca pod grób stały pojedynczy na okres 20 lat                350,- zł
4.      Wykupienie miejsca na dalsze 20 lat po upływie 20 lat
a.       grób duży                                                                                                              350 ,-zł
b.      grób mały                                                                                                              155,- zł
5.      Opłata uzupełniająca do czasu przyjętej poprzednio opłaty na
     20 lat (za każdy rok)
a.       w przypadku grobu ziemnego                                                                            17,50- zł.
b.      w przypadku grobowca                                                                                         31,25- zł
6.      Wykupienie miejsca pod grobowiec na 20 lat                                               625,- zł
7.      Wykupienie miejsca pod grobowiec na dalsze 20 lat
      po upływie 20 lat                                                                                                     625,- zł
8.      Korzystanie z budynku przedpogrzebowego bez określonego czasu       110,- zł
9.      Wykopanie i zasypanie grobu dużego oraz uformowanie mogiły              430,- zł
10. Wykopanie i zasypanie grobu małego oraz uformowanie mogiły                200,- zł
11. Rozebranie nagrobka
a.       z wywozem gruzu                                                                                               150,- zł
b.      bez wywozu gruzu                                                                                               100,- zł
c.       wywiezienie gruzu po rozebranym samodzielnie przez
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
    wnioskodawcę nagrobku                                                                                        50,- zł
12. Pochowanie zwłok w grobowcu wraz z odkryciem i zakryciem
     płyty grobowej                                                                                                         180,- zł
13. Opłata za przeprowadzenie ekshumacji przez osoby trzecie                       100,- zł
14. Opłata za wykonanie pochówku przez Zakład Pogrzebowy                          100,- zł
15. Budowa grobowca:
a.       pojedynczego                                                                                                  2 275,- zł
b.      podwójnego                                                                                                     2 775,- zł
16. Opłata za inne prace kamieniarskie takie jak min. postawienie nagrobka, naprawa nagrobka, wymiana jednego z elementów nagrobka, zmontowanie pomnika zdemontowanego przed pogrzebem, itp.                                                100,- zł
 
§ 2.
 
W dniach wolnych od pracy opłaty, o których mowa w § 1 pkt. 9, 10, 12, 13, wzrastają o 50%.
 
§ 3.
 
1.      W przypadku pogrzebu osoby zmarłej, której pogrzeb jest w całości wykonany w ramach pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym pobiera się jedynie opłaty wymienione w § 1 pkt. 9, 10, 13 pomniejszone o 50 %.
2.      Opłaty, o których mowa w ust. 1 obciążają Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
§ 4.
 
Do opłat wymienionych w § 1, § 2, § 3, dolicza się stawkę VAT w obowiązującej wysokości.
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminu Sulików.
 
§ 6.
 
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc zarządzenie nr 116/04 Wójta Gminy Sulików z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku.
 
 
 
Uzasadnienie:
Ostatni wzrost cen za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych był w grudniu 2004 roku Zarządzeniem nr 116/04 Wójta Gminy Sulików od tego czasu znacznie wzrosły ceny usług i materiałów budowlanych a co za tym idzie konieczność wprowadzenia nowych wyższych stawek za w/w usługi świadczone przez nasz Zakład.
W 2004 roku wysokość zasiłku pogrzebowego, jaki otrzymywała rodzina osoby zmarłej wynosiła 4.539,86 zł. a we wrześniu 2008 roku wynosiła 5.902,72 zł. jest to także jeden z argumentów dotyczących uzasadnienia wzrostu stawek za usługi pogrzebowe.
            Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie jako Zarządca cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Sulików ( cmentarz komunalny w Sulikowie i Radzimowie), w czasie zarządzania cmentarzami widzi konieczność wprowadzenia zmian dotyczących pobierania opłat za usługi pogrzebowe. Zdaniem Zakładu Konieczne jest usunięcie zapisów nie realizowanych np. opłat za ekshumację a wprowadzenia innych np. opłaty uzupełniającej do czasu przyjętej poprzednio opłaty na 20 lat, opłaty za budowę grobowca, opłaty za przeprowadzenie ekshumacji przez osoby trzecie, opłaty za wykonanie pochówku przez Zakład Pogrzebowy. Do tej pory Zakłady Pogrzebowe wykonujące ekshumację na naszych cmentarzach nie ponosiły żadnych opłat, ponieważ w zarządzeniu mówiło się o opłacie za nadzór obsługi cmentarza przy ekshumacji zwłok, którego nie było a miejsce po zlikwidowanym grobie musiał uporządkować nasz Zakład, co wiązało się z dodatkowymi kosztami..
Celem wprowadzenia zmian jest zwiększenie przejrzystości zasad zarządzania cmentarzami komunalnymi przez GZK Sulików.
Wzrost stawek opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych podyktowany jest także:
Ø częstym opróżnianiem pojemników na nieczystości z cmentarz komunalnych w Sulikowie i Radzimowie,
Ø utrzymaniem kaplicy cmentarnej,
Ø utrzymaniem terenów zielonych (koszenie traw oraz usuwaniem zakrzaczeń i obcinaniem gałęzi wokół ogrodzenia cmentarzy,
Ø sprzątaniem parkingu,
Ø utrzymaniem alejek na cmentarzach,
Ø dostarczeniem bieżącej wody.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORÓWNANIE STAWEK ZA OPŁATY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CMENTARZY
 
 
 
 
 
 
RODZAJ OPŁATY
 OBECNA
PROPOZYCJA
Wykupienie miejsca pod grób stały mały na okres 20 lat
125,00
155,00
Rezerwacja miejsca pod grób stały pojedynczy na okres 20 lat
280,00
350,00
Wykupienie miejsca na dalsze 20 lat po upływie 20 lat
 
 
grób mały
125,00
155,00
grób duży
280,00
350,00
Wykupienie miejsca pod grobowiec na 20 lat
500,00
625,00
Wykupienie miejsca pod grobowiec na dalsze 20 lat po upływie 20 lat
500,00
625,00
Korzystanie z budynku przedpogrzebowego bez określonego czasu
90,00
110,00
Wykopanie i zasypanie grobu dużego oraz uformowanie mogiły
430,00
430,00
Wykopanie i zasypanie grobu małego oraz uformowanie mogiły
200,00
200,00
Rozebranie nagrobka z wywozem gruzu
150,00
150,00
bez wywozu gruzu
100,00
100,00
wywiezienie gruzu
50,00
50,00
Wyniesienie trumny ze zwłokami z kaplicy na miejsce pochówku
60,00
60,00
dziecięcej
30,00
30,00
Pochowanie zwłok w grobowcu wraz z odkryciem i zakryciem płyty grobowej
180,00
180,00
Opłata za przeprowadzenie ekshumacji
 
100,00
Opłata za wykonanie pochówku przez Zakład Pogrzebowy
 
100,00
Opłata za inne prace kamieniarskie
 
100,00
Budowa grobowca pojedynczego
2150,00
2275,00
Budowa grobowca podwójnego
2650,00
2775,00
 
 
 

Ilość odwiedzin: 2885
Nazwa dokumentu: XXV_197_08
Skrócony opis: W sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Lipko
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Lipko
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-08 14:40:23
Data udostępnienia informacji: 2009-01-08 14:40:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-08 14:49:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner