logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXV_194_08
         minus XXV_195_08
         minus XXV_196_08
         minus XXV_197_08
         minus XXV_198_08
         minus XXV_199_08
         minus XXV_200_08
         minus XXV_201_08
         minus XXV_202_08
         minus XXV_203_08
         minus XXV_204_08
         minus XXV_205_08
         minus XXV_206_08
         minus XXV_207_08
         minus XXV_208_08
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Grudzień > XXV_198_08

 

                                                                                                                                   
UCHWAŁA NR XXV/198/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU
 
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie
 
         Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W załączniku do uchwały nr XII/101/2003 Rady Gminy Sulików z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w dziale I. Postanowienia ogólne:
- w p.5. dodaje się pp. f/ o treści:
„ f / nr II/96/08 z dnia 13 maja 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ”.
- dodaje się p.8. o treści:
„ 8. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków
publicznych ( Dz.U. Nr 210, poz.2135 z późniejszymi zmianami ).
 
2. w dziale II. Przedmiot działalności, w § 7 ust.3 po wyrazie „alimentów” dodaje się wyrazy                                        
„ i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej”.
 
3. w dziale III. Zasady finansowania działalności, skreśla się § 8 a § 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Środki finansowe na realizację i obsługę zadań zleconych gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, przyznaje Wojewoda z budżetu państwa w ustalonym przez Wojewodę zakresie /dotacje celowe/.”
 
    4. w dziale IV. Organy Ośrodka, w § 16 ust.1 p. f / otrzymuje nowe brzmienie:
   „f. Dział Pomocy Środowiskowej /trzy etaty/.”
 
§ 2.
 
   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
                                                              
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
Uzasadnienie:
                         
Zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie dokonuje się w związku z przekazaniem do realizacji zadania określonego w art.7 ust.2 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz.2135 z późniejszymi zmianami) oraz koniecznością sprostowania błędu zaistniałego w uchwale Nr IX/64/07 Rady Gminy Sulików z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy w Sulikowie.
 

Ilość odwiedzin: 1800
Nazwa dokumentu: XXV_198_08
Skrócony opis: w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-08 14:51:52
Data udostępnienia informacji: 2009-01-08 14:51:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-08 14:55:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner