logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXV_194_08
         minus XXV_195_08
         minus XXV_196_08
         minus XXV_197_08
         minus XXV_198_08
         minus XXV_199_08
         minus XXV_200_08
         minus XXV_201_08
         minus XXV_202_08
         minus XXV_203_08
         minus XXV_204_08
         minus XXV_205_08
         minus XXV_206_08
         minus XXV_207_08
         minus XXV_208_08
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Grudzień > XXV_200_08

 

UCHWAŁA NR XXV/200/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a) i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 12, art. 13, art. 34, art. 37, art. 68 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:
                                                                § 1.
W uchwale Nr XIV/105/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży nieruchomości na raty ustala się oprocentowanie niespłaconej należności w wysokości 3% w stosunku rocznym”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dniem obowiązywania od 12 lutego 2008 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. W chwili obecnej stopa procentowa wynosi 6%. Przepis art. 70 ust. 4 daje radzie gminy prawo do wyrażenia zgody na  zastosowanie innej stopy procentowej niż określona w ust. 3.W poprzednio obowiązującej uchwale Nr II/13/98 Rady Gminy Sulików z dnia 28 marca 1998r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, stopa oprocentowania wynosiła 3% w stosunku rocznym. Z zapisu tego skorzystało wielu mieszkańców naszej gminy, w chwili obecnej podniesienie stopy oprocentowania byłoby krzywdzące dla najemców lokali, którzy obecnie ubiegają się o wykup lokali mieszkalnych. Ponieważ sprzedawane są już tylko lokale o niższym standardzie, najemcy zmuszeni będą do poniesienia dużych nakładów finansowych na ich remont. Uchwała Nr XIV/105/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików wprowadziła nowe wysokości bonifikat z jakich mogą skorzystać najemcy lokali, są one niższe w stosunku do zawartych w uchwale z 1998 roku. W związku z powyższym zasadne jest pozostawienie oprocentowania rat w takiej samej wysokości jak dotychczas tj. 3% w ramach równego traktowania najemców, którzy nabywają lokale i budynki mieszkalne na własność.

Ilość odwiedzin: 1915
Nazwa dokumentu: XXV_200_08
Skrócony opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Alicja Żelichowska
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Żelichowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-08 15:01:49
Data udostępnienia informacji: 2009-01-08 15:01:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-08 15:04:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner