logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXV_194_08
         minus XXV_195_08
         minus XXV_196_08
         minus XXV_197_08
         minus XXV_198_08
         minus XXV_199_08
         minus XXV_200_08
         minus XXV_201_08
         minus XXV_202_08
         minus XXV_203_08
         minus XXV_204_08
         minus XXV_205_08
         minus XXV_206_08
         minus XXV_207_08
         minus XXV_208_08
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Grudzień > XXV_201_08

 

UCHWAŁA NR XXV/201/08
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU
 
w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami) oraz § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale Nr VII/53/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików, wprowadza się następujące zmiany:
 
- w § 1 pkt 1 wyrazy „550” zastępuje się wyrazami 600”,
- w § 1 pkt 2 wyraz „4” zastępuje się wyrazem „5”.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
 
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 
 
 Uzasadnienie:
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcia 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, organem właściwym do ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz w porozumieniu z pracodawcą wartości jednego punktu jest Rada Gminy, która podejmuje uchwałę uwzględniając wnioski dyrektorów szkół i przedszkola.
Zgodnie z Zarządzeniem nr II/119/2008 Wójta Gminy Sulików z dnia 09.09.2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Sulików na 2009 rok, po uwzględnień wskaźników wzrostu wynagrodzeń nastąpiła potrzeba zwiększenia wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartość jednego punktu.
Poprzednio najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania wynosiło 550 zł oraz wartość jednego punktu – 4 zł
Zmiany przedstawia tabela:
 
 

KATEGORIA
LICZBA PUNKTÓW
 
ZA PKT. 5 ZŁ + 600
 
 
OD
DO
OD
DO
I
0
20
600
700
II
21
35
705
775
II
36
50
780
850
IV
51
65
855
925
V
66
80
930
1000
VI
81
95
1005
1075
VII
96
110
1080
1150
VIII
111
125
1155
1225
IX
126
140
1230
1300
X
141
160
1305
1400
XI
161
180
1405
1500
XII
181
200
1505
1600
XIII
201
220
1605
1700
XIV
221
240
1705
1800
XV
241
260
1805
1900
XVI
261
280
1905
2000
XVII
281
300
2005
2100
XVIII
301
320
2105
2200
XIX
321
340
2205
2300

Ilość odwiedzin: 1982
Nazwa dokumentu: XXV_201_08
Skrócony opis: w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działaj
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Herbik
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Herbik
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-08 15:06:02
Data udostępnienia informacji: 2009-01-08 15:06:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-08 15:09:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner