logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   minus 2008
      plus Styczeń
      plus Luty
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Lipiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      minus Grudzień
         minus XXV_194_08
         minus XXV_195_08
         minus XXV_196_08
         minus XXV_197_08
         minus XXV_198_08
         minus XXV_199_08
         minus XXV_200_08
         minus XXV_201_08
         minus XXV_202_08
         minus XXV_203_08
         minus XXV_204_08
         minus XXV_205_08
         minus XXV_206_08
         minus XXV_207_08
         minus XXV_208_08
   plus 2009
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2008 > Grudzień > XXV_203_08

 

            UCHWAŁA NR XXV/203/08             
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU
 
 
 
w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 49, poz. 2104 z ze zmianami) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje
 
§ 1.
 
Wskazuje się następujące jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych:
1)      Przedszkole Publiczne w Sulikowie,
2)      Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 
§ 2.
 
Źródłem dochodów własnych mogą być dla:
1)      Przedszkola Publicznego w Sulikowie:
a)      wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci i innych osób,
b)      prowizje przekazywane przez firmy ubezpieczeniowe,
c)      odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych,
2)      Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie:
a)      wpływy z tytułu opłat za wyżywienie uczniów i innych osób,
b)      odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów własnych.
 
§ 3.
 
Dochody, o których mowa w § 2 przeznacza się w:
1)      Przedszkolu Publicznym w Sulikowie na:
a)      zakup środków żywności i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki,
b)      wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki,
2)      Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie na:
a)      zakup środków żywności i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki.
 
§ 4.
 
Traci moc uchwała nr III/20/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązują od 01 stycznia 2009 roku.
 
 
 
Uzasadnienie
 
       Jednostki budżetowe utworzone przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych).
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalając uchwałę, o której mowa w ust. 3, ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych.
Dochody własne nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
       Niniejsza uchwała wskazuje tylko te jednostki budżetowe, które prowadzą stołówki (tj. Przedszkole Publiczne w Sulikowie oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie) do utworzenia rachunku dochodów własnych.
Uchwałę podejmuje się z uwagi na uszczegółowienie źródeł dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz uaktualnienia jednostek budżetowych, które mogą utworzyć rachunek dochodów własnych.

Ilość odwiedzin: 1992
Nazwa dokumentu: XXV_203_08
Skrócony opis: w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Maciaszek
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Maciaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-08 15:17:44
Data udostępnienia informacji: 2009-01-08 15:17:44
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-08 15:22:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner