logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


                                                                                 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 25 CZERWCA DO 24 WRZESNIA 2008 R.
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
 1. Polecił uzupełnienie dokumentacji dotyczącej przejęcia do Gminnego Zasobu Nieruchomości działki pod projektowaną przepompownię ścieków o uzgodnienia z właścicielami działki.
 2. Przyznał dodatek motywacyjny Dyrektorom Szkół i Przedszkola na okres 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
 3. Polecił sporządzenie opinii rzeczoznawcy obecnego stanu pieca centralnego w remizie strażackiej w Studniskach Dolnych, a w przypadku decyzji negatywnej wyjaśnienie przyczyn doprowadzenia do uszkodzenia pieca.
 4. Ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy.
 5. Polecił sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dot. „zamknięcia” inwestycji nieskończonych lub „zaniechanych”.
 6. Podpisał aneks nr 01/2008 do porozumienia nr 5/2008 ze Starostą Zgorzeleckim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
 7. Polecił dokonanie lustracji otwartego szamba w obiekcie po byłym PGR w Studniskach Dolnych– ustalenie stanu formalno – prawnego działki.
 8. Wystąpił do Starostwa Powiatowego w sprawie usunięcia znaku zatrzymywania się i postoju przy ul. Zawidowskiej w Sulikowie.
 9. Polecił sprawdzenie stanu formalno – prawnego działki w Ksawerowie, na którym znajduje się „boisko sportowe”.
 10. Powołał zespół organizacyjny w związku z dożynkami gminnymi.
 11. Podpisał ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Sulików, położonej w Sulikowie, przy ulicy Sportowej.
 12. Wyraził zgodę na zakup ekologicznych toreb w celu promocji gminy.
 13. Polecił podjęcie działań w sprawie porozumienia z Firmą „Budowa schodów” w związku z planowaną budową parkingu przy Urzędzie Gminy.
 14. Podpisał protokół zdawczo – odbiorczy sprzętu komputerowego, który został dostarczony w ramach projektu „Ikona cd” przez Departament Informacji MSWiA do Gminnego Ośrodka Kultury.
 15. Polecił wszczęcie procedury celem przejęcia działek wnioskowanych przez ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. pod projektowane przepompownie ścieków w miejscowości Stary Zawidów.
 16. Polecił wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z prośba o wstępne wyrażenie zgody na przejęcie działki nr 11/5 obręb Sulików do Gminnego Zasobu Nieruchomości.
 17. Podpisał wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu na organizację prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy.
 18. Polecił dokonanie lustracji sprawy zniszczonego mostku na drodze polnej w Sulikowie, przy ul. Zawidowskiej.
 19. Polecił wszczęcie procedury celem przejęcia działek wnioskowanych przez firmę ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s. c. do Gminnego Zasobu Nieruchomości. Wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych i Starosty Zgorzeleckiego – właścicieli gruntów pod projektowane przepompownie ścieków w obrębie Radzimów.
 20. Polecił wszczęcie procedury celem przejęcia wydzielonej części działki nr 1, obręb Miedziana do Gminnego Zasobu Nieruchomości, która jest niezbędna do wybudowania przepompowni ścieków.
 21. Wydał decyzję o uznaniu poborowych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
 22. Ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym.
 23. Wyraził zgodę na przydzielenie 10 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla ucznia Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 24. Wyraził zgodę na przydzielenie 8 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Biernej w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 25. Wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie kwoty na zakup i montaż dodatkowych siedzisk sportowych, zgodnych z przepisami p. poż. do Środowiskowej Hali Sportowej oraz centrali i instalacji telefonicznej do ZSPiG w Sulikowie.
 26. Zaakceptował ofertę na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na zadania pn.: „Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” oraz „Remont ciągów komunikacyjnych Urzędu Gminy wraz z likwidacją barier architektonicznych” oraz polecił sporządzenie oddzielnych umów na wymienione zadania.
 27. Polecił sprawdzenie możliwości finansowania oczyszczenia rowu melioracyjnego przy ulicy Garbarskiej w Sulikowie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
 28. Zaakceptował odstąpienie od ubezpieczenia grupowego jednostek organizacyjnych oraz polecił zawarcie umowy ubezpieczenia mienia Urzędu Gminy Sulików z PZU S.A. Zgorzelec.
 29. Polecił wzmożenie działań w sprawie wykupu dróg należących do gminy zajmowanych przez Kopalnie Radan Bazalt Sulików oraz pilne przygotowanie ogłoszenia o sprzedaży dróg.
 30. Polecił przygotowanie przetargu na obsługę bankową budżetu gminy.
 31. Wyraził zgodę na złożenie zamówienia przez ŁHK na zakup 3000 sztuk worków przeznaczonych do zbierania szkła kolorowego.
 32. Polecił systematyczne kontrolowanie realizacji wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 dla zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” złożonego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 33. Podpisał ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Sulikowie przy Placu Wolności nr 11/1A. Podanie informacji o przetargu do publicznej wiadomości.
 34. Podpisał ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sulikowie (była baza GS), przy ul. Sportowej.
 35. Zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. „Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”.
 36. Polecił sprawdzenie przez Gminny Ośrodek Kultury możliwości pozyskania środków zewnętrznych z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2009.
 37. Polecił zorganizowanie spotkania z osobami, od których Gminny Zakład Komunalny pobiera opłatę targową w sprawie możliwości wykorzystania starej sali gimnastycznej przy ul. Garbarskiej w Sulikowie do celów handlowych.
 38. Polecił dokonanie aktualizacji stawek opłat pobieranych przez Gminny Zakład Komunalny w tym za przyjęcie odpadów na składowisko w Sulikowie.
 39. Zatwierdził projekty uchwał na sesje Rady Gminy.
 40. Polecił opracowanie koncepcji eksploatacji i wykorzystania domu zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 41. Podpisał protokół z kontroli realizacji projektu pt. Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 42. Wyraził zgodę na zwiększenie zaplanowanych środków w budżecie w związku z przebudową dróg dojazdowych w miejscowościach Mikułowa i Studniska Dolne przejętych nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.
 43. Powołał Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 44. Polecił pilne podjęcie działań w kierunku ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju w Sulikowie:
           -przy ulicy Garbarskiej na odcinku od Placu Wolności do ulicy Szkolnej,
           -przy ulicy Zgorzeleckiej (na odcinku obejmującym ruch dwukierunkowy),
      -na ulicy Zawidowskiej naprzeciwko remizy OSP.
48. Polecił zamówienie tabliczek z nazwą ulicy Ks. Kazimierza Soleckiego.
      49. Uczestniczył w:
            -zgromadzeniu wspólników MSWK SUPLAZ,
            -konferencji samorządowej w Bolesławcu,
            -wyjeździe Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej do Gmin Będzino i Ustronie
             Morskie – zwiedzanie farm wiatrowych,
            -naradzie koordynacyjnej przygotowania dokumentacji kanalizacji,
            -Dniu Ludzkości w Czerwonej Wodzie,
            -odbiorze dyplomu w siedzibie Redakcji „Rzeczpospolitej” w Warszawie za zajęcie 9
             miejsca w rankingu samorządów,
            -wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy,
            -spotkaniu ze Starostą Bulowki z Czech,
            -akademii z okazji Święta Policji,
            -nadzwyczajnej sesji Rady Gminy wspólnej z Radą Gminy Platerówka,
            -uroczystości na cmentarzu w Zgorzelcu przy tablicy pamiątkowej Sybiraków,
            -zarządzie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
            -naradzie w Jeleniej Górze na temat realizacji EWT Polska – Czechy,
            -otwarciu festynu „Jakuby” w Zgorzelcu,
            -otwarciu Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie,
            -spotkaniu z prof. Jerzym Regulskim,
            -spotkaniu z dawnymi mieszkańcami Sulikowa w Gorlitz,
            -otwarciu domu zabytkowego „Ostry Narożnik” w Sulikowie,
            -wizytacji w schronisku dla zwierząt w Dłużynie,
            -jubileuszu 10-lecia święceń biskupich ks. biskupa Stefana Cichego Ordynariusza
             Diecezji Legnickiej,
            -„Święcie Grzybów” w Węglińcu.
 
 Wydał następujące zarządzenia:
 1. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 2. W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zmian w regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sulików.
 4. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 5. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 6. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste należnej części gruntu, w drodze przetargu.
 7. W sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Sulików do pełnienia obowiązków Wójta Gminy Sulików.
 8. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym oraz ogłosił nabór na w/w stanowisko.
 9. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 10. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Sulików.
 11. W sprawie zmiany zarządzenia nr II/44/07 Wójta Gminy Sulików w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów w zakresie najmu lokali użytkowych (budynków), sprzedaży na własność, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
 12. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej. (budynek nr 35 b przy ul. Zgorzeleckiej).
 13. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.(budynek nr 6 w Radzimowie Górnym).
 14. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 15. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 16. W sprawie określenia szczegółowych zasad opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Sulików na 2009 rok.
 17. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 18. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 19. W sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zakładzie Komunalnym.
 20. W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2008 roku budżetu Gminy Sulików oraz planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Podpisał następujące umowy:

 1.  Umowę z OSP Studniska na udzielenie dotacji na zakup motopompy.
 2. Aneks Nr 1/2008 do umowy Nr 1/2008 z dnia 15 stycznia 2008 roku dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych.
 3. Aneks do umowy najmu nr 28/ZW/2007 z dnia 08.05.2007 r. z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.
 4. Umowę z kołem Powiatowym Pszczelarzy w Zgorzelcu na promocję i reklamę gminy.
 5. Umowę pożyczki nr 21 /OZ/JG/2008 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pojemników do segregacji odpadów”.
 6. Aneksy do umów dotyczących dotowania działalności Klubów Sportowych.
 7. Umowę na sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad dodatkowymi robotami elektrycznymi, które były realizowane w ramach oddzielnych umów z poszczególnymi wykonawcami prac na Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie. 
 8. Umowę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn. „Remont ciągów komunikacyjnych Urzędu Gminy wraz z likwidacją barier architektonicznych” z Panem Ryszardem Nawrockim.
 9. Umowę na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i opracowanie Specyfikacji Technicznej na zadanie pn. „Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”.
 10. Umowę ubezpieczenia na okres 01.09.2008 r. do 30.09.2008 r. budynku „Ostry Narożnik” wraz z wyposażeniem i Środowiskowej Hali Sportowej na okres jednego roku z PZU S A Zgorzelec.
 11. Umowę ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy Sulików na okres od 01.09.2008 r. do 30.09.2008 r. z PZU S A Zgorzelec.
 12. Aneks nr 2 do umowy nr 030/4/KK/I/2004 kredytu inwestycyjnego złotowego z dnia 28 grudnia 2004 roku zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Oddział we Wrocławiu.
 13. Umowę z Biurem Urbanistyki i Architektury Sp. z o. o. w Jeleniej Górze na wykonanie „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów: Bierna i Radzimów”.  
 

Ilość odwiedzin: 3263
Nazwa dokumentu: Od 2008.06.25 do 2008.09.24
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 25 CZERWCA 2008 R. DO 24 WRZEŚNIA 2008 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-21 09:29:05
Data udostępnienia informacji: 2009-01-21 09:29:05
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:32:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner