logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 24 WRZEŚNIA 2008 R. DO 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R.
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
1. Przyznał nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów jednostek oświatowych i nauczycieli.
2. Powołał Komisję Przetargową w celu wszczęcia procedury na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mikułowej” oraz „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Studniskach Dolnych” oraz zatwierdził Specyfikacje Istotnych warunków zamówienia.
3. Przyznał 4 godziny indywidualnych zajęć edukacyjnych dla ucznia kl. II Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2008/2009 w ramach posiadanych własnych środków szkoły.
4. Polecił przygotowanie ogłoszenia o przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Remont ciągów komunikacyjnych Urzędu Gminy wraz z likwidacją barier architektonicznych”.
5. Polecił wyjaśnienie sprawy rozliczenia niewykorzystanej dotacji na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych.
6. Polecił wyjaśnienie kwestii środków przeznaczonych na remont zatoczki autobusowej w Biernej.
7. Polecił podjęcie działań dotyczących regulacji czasu oświetlenia drogowego w Skrzydlicach.
8. Polecił udzielenie pisemnej odpowiedzi na temat odbioru wykonanej barierki w Biernej koło posesji Pana Jaśkiewicza.
9. Polecił pilne wypracowanie poprawek w uchwale Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego. Przedstawienie projektu uchwały na sesję listopadową.
10.Nie przyznał dodatkowej dotacji na zakup specjalnych ubrań strażackich i specjalnego obuwia strażackiego dla OSP Stary Zawidów.
11.Podpisał umowę dzierżawy nieruchomości, stanowiącej część działki niezabudowanej Nr 649/1 w obrębie ewidencyjnym Sulików.
12.Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.
13.Zatwierdził aneksy do arkusza organizacji szkół: ZSPiG w Sulikowie, SP w Biernej, Przedszkola Publicznego w Sulikowie, OSP w Studniskach Dolnych.
14.Nie wyraził zgody na zlecenie dla Spółki Budowa Schodów w Sulikowie wykonania 10 tablic informacyjnych oraz polecił rozeznanie innych ofert na wykonanie tablic.
15.Polecił podjęcie działań w kierunku wykonania kalendarza gminnego na 2009 rok.
16.Polecił pilną analizę umów dzierżawy gruntów komunalnych pod kątem terminów obowiązywania, a w przypadku stwierdzenia ich upływu podjęcie pilnych działań związanych z bezumownym użytkowaniem gruntów.
17.Podpisał ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale finansowym oraz powołał komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze.
18.Zatwierdził projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
19.Podpisał protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży na własność lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie.
20.Zatwierdził wybór oferty Przedsiębiorstwa Budowlanego Strykowski Spółka Jawna z Radzimowa Dolnego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
21.Zatwierdził wybór oferty firmy Usługi Ogólnobudowlane Michał Filipiak z Łagowa na wykonanie zadania pn.: Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
22.Wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1500 zł wyjazdu uczniów ZSPiG do Poznania na Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny.
23.Zatwierdził aneksy do arkuszy organizacyjnych Publicznego Gminnego Gimnazjum w Sulikowie i Szkoły Podstawowej w Sulikowie na rok szkolny 2008/2009.
24.Zgłosił lokal po punkcie lekarskim w Studniskach Dolnych do utworzenia Centrum Kształcenia w ramach projektu „wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”.
25.Uczestniczył w:
-walnym zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
-wręczeniu Dolnośląskich Kluczy Sukcesu,
-naradzie kierowników jednostek,
-zarządzie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
-akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej,
-udział w Dniach Kukurydzy organizowanych przez WORPOL,
-kongresie Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej w Spale,
-II Polsko – Niemieckim Kongresie Samorządów Lokalnych.
 
Wydał następujące zarządzenia:
 
1.W sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Sulików.
2.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
3.W sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.
4.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
5.W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie do pełnej realizacji zadań ciążących na gminie w ramach programu „UCZEŃ NA WSI”.
6.W sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
7.Zarządzenie wewnętrzne o zmianie zarządzenia w sprawie uprawnień i zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Sulików.
8.W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu.
9.W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bazprzetargowej.
10.W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie, w której zorganizowano stołówkę szkolną do udzielania zwolnień od opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków przygotowywanych w tej stołówce.
 
 
Podpisał następujące umowy:
 
1.Umowę dotacji nr 66/EL/2008 z Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu dotyczącą udzielenia dotacji w kwocie 17.000 zł.
2.Umowę prewencyjną z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń PZU S.A. na dofinansowanie przez PZU S.A. zakupu 4 latarek do przeprowadzenia działań ratowniczo gaśniczych dla OSP Studniska w kwocie 2.000 zł.
3.Umowę ubezpieczenia mienia z PZU S.A. na okres od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r.
4.Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej nr 222/07/106.
5.Umowę z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze na wykonanie opracowania pod nazwą Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego oraz polecił zabezpieczenie w budżecie kwoty 9 000,00 zł na realizację umowy.
6.Aneks nr 4 do umowy pożyczki nr 34/OW/JG/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. na dofinansowanie zadania „Dokumentacja techniczna wraz z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – udział gminy Sulików”.
7.Umowę z rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Zgorzelcu na odbudowę rowu Nr R_B1 w Sulikowie.
8.Aneks nr 1 do umowy zlecenia z Panem Dariuszem Zwolińskim na wykonywanie zadań służby BHP.
9.Umowę na wynajem autobusu przez Szkołę Podstawową w Biernej w związku z wyjazdem na Cmentarz II Armii Wojska Polskiego.

Ilość odwiedzin: 3305
Nazwa dokumentu: Od 2008.09.24 do 2008.10.29
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 24 WRZEŚNIA 2008 R. DO 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-21 09:39:47
Data udostępnienia informacji: 2009-01-21 09:39:47
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:33:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner