logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R. DO 26 LISTOPADA 2008 R.
 
W okresie miedzysesyjnym Wójt Gminy podjął następujące działania:
1. Podpisał aneks nr 3 do porozumienia zawartego w dniu 11 marca 2008 r. z Wojewodą
Dolnośląskim w sprawie Programu Wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Podpisał ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości (nieruchomość w obrębie Sulikowa, działka Nr 11/17).
3. Podpisał ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Sulikowie przy Placu Wolności Nr 11/1A wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste przynależnego gruntu. 
4. Polecił wystąpienie do dyrektora Szkoły Podstawowej w Biernej o uzasadnienie, co powoduje że przy zbliżonej liczby uczniów i sytuacji kadrowej z ubiegłego roku, obecnie wynikła potrzeba dodatkowego kursu autobusu szkolnego.
5. Polecił zlecenie wykonania dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie.
6. Zatwierdził projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
7. Polecił przystąpienie do rozwiązania sprawy działki zajętej pod składowisko odpadów w Sulikowie.
8. Polecił przedstawienie raportu w sprawie wprowadzania danych podatkowych do programu komputerowego SIGID.
9. Polecił przeprowadzenie konsultacji z radcą prawnym na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz z urządzeń cmentarnych.
10.Podjął decyzję o nieuchwalaniu nowych stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2009.
11.Polecił przedstawienie przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury na Kolegium Wójta informacji na temat sposobu zagospodarowania „Ostrego Narożnika” oraz współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów PW oraz Związkiem Strzeleckim „Strzelec”.
12. Zaakceptował ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego Strykowski Spółka Jawna i podpisał umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z Panem Janem Aleksandrowiczem w związku z Przebudową dróg dojazdowych do gruntów w Mikułowej i Studniskach Dolnych.
13. Polecił przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych pod kątem aktualizacji informacji na temat swojej działalności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sulików i na stronie internetowej Gminy Sulików a następnie podjęcie działań w kierunku uregulowania współpracy z jednostkami pod względem zamieszczania informacji na stronach internetowych.
14. Polecił przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
15. Zapoznał się z przedstawioną przez Panią Skarbnik wersją roboczą projektu budżetu na 2009 rok oraz zalecił wprowadzenie korekt.
16. Polecił wystosowanie pisma do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie pilnej potrzeby remontu drogi nr 357 ze względu na to, że jest ona drogą dojazdową pracowników PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów i PGE Elektrownia Turów oraz informujące, że w związku z planowanymi robotami dotyczącymi budowy kanalizacji nie są przewidziane remonty dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sulików.
17. W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego naboru wniosków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” polecił sprawdzenie możliwości zgłoszenia remontu drogi na trasie Mała Wieś Dolna – Tylice.
18. Wyraził zgodę na wynajęcie autobusu szkolnego za odpłatnością na wyjazd do Lubania i do Zgorzelca uczniów z ZSPiG.
19. Zatwierdził projekt kalendarza gminnego oraz polecił wykonanie 200 egzemplarzy.
20. Przyznał nagrodę Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
21. Polecił pisemne wystąpienie do komendy Powiatowej w sprawie częstszych patroli na terenie Sulikowa w celu zdyscyplinowania uczestników ruchu drogowego.
22. Polecił podjęcie działań w kierunku ujednolicenia numeracji budynków na terenie gminy.
23. Polecił sprawdzenie możliwości sfinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kampanii przeciwko spalaniu odpadów dla uczniów szkół na terenie gminy.
24. Polecił przygotowanie pism wystosowanych do Starostwa Powiatowego w sprawach dróg powiatowych.
25. Polecił Sprawdzenie numeru działki i możliwości szybszego przejęcia działki agencyjnej za cmentarzem parafialnym w Studniskach Dolnych, która ma zostać przeznaczona na parking.
26. Polecił sprawdzenie możliwości finansowania remontu drogi do posesji Pani Paczek w Starym Zawidowie oraz drogi do posesji Pana Konwińskiego Studniskach Dolnych.
27. Polecił sprawdzenie wysokości przyznanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2008.
28. Przyznał dla Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 4 godziny miesięcznie na prace zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z Małej Wsi Górnej realizowanego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
29. Ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy oraz powołał komisje rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy.
30. Polecił zorganizowanie szkolenia i ćwiczeń dla członków powołanego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zespołu w zakresie zarządzania kryzysowego.
31. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
  
Wydał następujące zarządzenia:
 
1. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.
2. W sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
3. W sprawie zmiany zarządzenia nr II/57/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 23 października 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
4. W sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Sulików na 2009 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego.
5. W sprawie zmian budżecie Gminy Sulików na 2008 rok.
6. W sprawie sprawdzenia taryfy i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
7. W sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików.
8. W sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
9. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
10.O zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
      Sulików.
 
Podpisał następujące umowy:
 
1. Umowę na wykonanie elementów uzupełniających monitoringu wizyjnego Środowiskowej hali sportowej w Sulikowie z Firmą Alarm System Helena Cielma ze Zgorzelca.
2. Aneks nr 1/2008 do umowy Nr 4/2008 dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Staży Pożarnej w Mikułowej oraz aneks nr 2/2008 do umowy Nr 6/2008 dotyczącej dotowania działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Zawidowie.
3. Umowę z firmą P.P. BUILDIN – RW z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie remontu wiaduktu w miejscowości Wilka.
4. Umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z Panem Aleksandrem Lorychem w związku z remontem wiaduktu w miejscowości Wilka.
5. Umowę na dostawę i montaż kiosku (reżyserki sportowej) do środowiskowej hali sportowej w Sulikowie z firmą Zakład Ogólnobudowlany „MLM” Stanisław Szypiłów z Lubania.
6. Umowę z Przedsiębiorstwem Budowlanym Strykowski Spółka Jawna z Radzimowa Dolnego na wykonanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mikułowej i Studniskach Dolnych.
7. Umowę z Panem Ryszardem Nawrockim na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.

Ilość odwiedzin: 3442
Nazwa dokumentu: Od 2008.10.29 do 2008.11.26
Skrócony opis: SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R. DO 26 LISTOPADA 2008 R.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Hasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-26 07:49:43
Data udostępnienia informacji: 2009-01-26 07:49:43
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:33:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner