logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Sulików
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2002-2006
plus Oświadczenia majątkowe 2006-2010
plus Oświadczenia majątkowe 2010-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
   plus Struktura organizacyjna
   minus Organa SPS
      minus Dyrekcja ZSPiG
      minus Rada Pedagogiczna
      plus Rada Rodziców
      minus Samorząd Uczniowski
      minus Zasady współpracy organów szkoły
   plus Statut Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
   plus Szkoła Podstawowa
   plus Majątek zespołu szkół
   plus Środowiskowa Hala Sportowa
   plus Komunikaty
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A1. Samorządy Uczniowskie tworzą wszyscy uczniowie poszczególnych szkół.

2.  Samorządy Uczniowskie realizują swoje cele i zadania poprzez wybranych przedstawicieli oraz wyrażają swoją wolę w referendum.

3. Wybory oraz referendum dokonywane są w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1)   Zebranie Przewodniczących,

2)   Zebranie Klasy,

3)   przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

4)   przewodniczący klasy.

5. Samorząd Uczniowski i jego organy działają wg Regulaminu Samorządu Uczniowskiego przyjętego przez ogół uczniów w referendum. Regulamin powinien zawierać w szczególności:

1)   ordynację wyborczą do organów Samorządu Uczniowskiego,

2)   zasady przeprowadzania referendum,

3)   strukturę i kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego,

4)   cele i zadania działalności samorządowej.

6.  Zebranie Przewodniczących jest jedynym organem Samorządu Uczniowskiego reprezen-tującym ogół uczniów szkoły.

7. W skład Zebrania Przewodniczących, dla każdej ze szkół oddzielnie, wchodzą:

1)   przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybrany przez ogół uczniów, który jest jednocześnie przewodniczącym Zebrania,

2)   przewodniczący klas wybrani przez Zebrania Klasy.

8.  Posiedzenia Zebrania Przewodniczących odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze i są protokołowane. Decyzje Zebrania, w formie uchwał, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

9.  Zebranie Przewodniczących może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu szkół,

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna i rzecznika samorządu.

10. Zebranie Przewodniczących ponadto:

1)   nakreśla kierunki, cele i zadania działalności Samorządu Uczniowskiego,

2)   ogłasza i przygotowuje wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,

3)   ogłasza i przygotowuje referendum:

a)     z własnej inicjatywy,

b)     na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 Zebrań Klasy,

4)   reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności, przy zachowaniu następujących zasad:

a)    nie więcej niż trzy prace klasowe w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jedna dziennie,

b)   dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,

5)     wnioskuje o przyznanie nagród i wyróżnień,

6)     opiniuje w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum,

7)     może opiniować pracę ocenianych nauczycieli,

8)     opiniuje działalność biblioteki szkoły, składa dezyderaty w sprawach organizacji pracy biblioteki oraz gromadzenia zbiorów,

9)     opiniuje projekt Programu Wychowawczego,

10) opiniuje projekt Programu Profilaktyki,

11) opiniuje projekt Kodeksu Ucznia w Szkole Podstawowej i Kodeksu Gimnazjalisty w Publicznym Gminnym Gimnazjum,

12) opracowuje projekt Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,

13) powołuje ze swojego grona członka Komisji Statutowej

14) powołuje komisje i zespoły do realizacji wytyczonych celów i zadań,

15) odwołuje przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Statutu – z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Pedago-gicznej lub zespołu wychowawczego,

16) przynajmniej raz w roku składa społeczności szkolnej sprawozdanie ze swojej działalności.

11. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły, jeżeli:

1)   legitymuje się oceną nie gorszą niż  „dobra” ze sprawowania,

2)   w ciągu ostatniego roku nie był objęty środkiem wychowawczym określonym w § 30. ust. 1.

12.  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany z pełnionej funkcji w uzasadnionych przypadkach w trybie referendum lub przez Zebranie Przewodniczących w przypadku utraty któregokolwiek z atrybutów określonych w ust. 6.

13.  W przypadku braku przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego do czasu wyboru jego funkcję pełni przewodniczący – senior, czyli najstarszy przewodniczący klasy.

14.  Postanowienia ust. 6-8 dotyczą także przewodniczących klas oraz innych osób funkcyjnych, o ile zostaną powołane Regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

15. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego kieruje jego bieżącą działalnością, a przede wszystkim:

1)   przygotowuje i prowadzi posiedzenia Zebrania Przewodniczących,

2)   reprezentuje ogół uczniów gimnazjum na uroczystościach oficjalnych w szkole lub poza szkołą,

3)   jest łącznikiem pomiędzy organami gimnazjum a organami Samorządu Uczniowskiego,

4)   kontroluje działalność powołanych komisji i zespołów oraz nadzoruje wykonywane zadania,

5)   przyjmuje sprawy i wnioski poszczególnych uczniów i załatwia je osobiście lub kieruje do właściwych organów Samorządu,

6)   odpowiada za obieg dokumentów i prawidłowe prowadzenie dokumentacji organów Samorządu Uczniowskiego.

Nazwa dokumentu: Samorząd Uczniowski
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Ciupak
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Ciupak
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Ciupak
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 11:33:10
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 11:33:10
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 11:44:29

Wersja do wydruku...

corner   corner