logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
minus Wójt Gminy
   minus Sprawozdania
      plus Sprawozdania w kadencji 2014-2018
      plus Sprawozdania w kadencji 2010-2014
      minus Sprawozdania w kadencji 2006-2010
         minus Od 2006.10.28 do 2006.12.06
         minus Od 2006.12.07 do 2006.12.28
         minus Od 2006.12.29 do 2006.01.24
         minus Od 2007.01.25 do 2007.02.28
         minus Od 2007.03.01 do 2007.03.28
         minus Od 2007.03.28 do 2007.04.30
         minus Od 2007.04.30 do 2007.05.30
         minus Od 2007.05.31 do 2007.06.27
         minus Od 2007.10.30 do 2007.11.21
         minus Od 2007.11.22 do 2007.12.28
         minus Od 2007.12.28 do 2008.30.01
         minus Od 2008.02.28 do 2008.03.26
         minus Od 2008.03.26 do 2008.04.30
         minus Od 2008.04.30 do 2008.05.28
         minus Od 2008.05.28 do 2008.06.25
         minus Od 2008.06.25 do 2008.09.24
         minus Od 2008.09.24 do 2008.10.29
         minus Od 2008.10.29 do 2008.11.26
         minus Od 2008.11.26 do 2008.12.30
         minus Od 2008.12.30 do 2009.01.14
         minus Od 2009.01.15 do 2009.02.17
         minus Od 2009.02.18 do 2009.03.17
         minus Od 2009.03.24 do 2009.04.20
         minus Od 2009.04.28 do 2009.05.12
         minus Od 2009.05.13 do 2009.06.16
         minus Od 2009.06.30 do 2009.09.25
         minus Od 2009.09.26 do 2009.10.27
         minus Od 2009.10.29 do 2009.11.23
         minus Od 2009.11.24 do 2009.12.29
         minus Od 2009.10.30 do 2010.01.26
         minus Od 2010.01.26 do 2010.02.24
         minus Od 2010.02.28 do 2010.03.30
         minus Od 2010.03.31 do 2010.04.27
         minus Od 2010.04.29 do 2010.05.20
         minus Od 2010.05.24 do 2010.06.29
         minus Od 2010.06.30 do 2010.09.24
         minus Od 2010.09.25 do 2010.11.03
         minus Od 2010.11.05 do 2010.12.10
      plus Sprawozdania w kadencji 2002-2006
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Wójta Gminy Sulików
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2020 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SULIKÓW
Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
OD DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU DO 14 STYCZNIA 2009 ROKU
 
W okresie od dnia 30 grudnia 2008 r. do dnia 14 stycznia 2009 roku Wójt podjął następujące działania:
 1. Spotkał się z Kierownikiem Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie oraz nauczycielami wychowania fizycznego z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w sprawie prawidłowego korzystania ze Środowiskowej Hali Sportowej i sprzętu znajdującego się na Hali.
 2. Zaakceptował projekt zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłki.
 3. W związku z planową zmianą formy dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Sulików Wójt polecił podjęcie czynności zmierzających do przygotowania przetargu na dowóz do szkół uczniów miejscowości z terenu Gminy Sulików.
 4. Zapoznał się z kalkulacją kosztu uruchomienia dodatkowego, powrotnego kursu autobusu szkolnego na trasie Sulików - SP Bierna – Sulików oraz wyraził zgodę na uruchomienie tego kursu.
 5. Podjął decyzję o przystąpieniu w ramach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej do zadania pn.: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu Działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”, RPO 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
 6. Polecił rozważenie możliwości wparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – skonsultowanie się w tej sprawie z Koordynatorem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Polecił wystąpienie do Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie o przygotowanie i przedstawienie harmonogramu, kalendarza realizacji oraz listy planowanych gości związanych z organizacją obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 20. Rocznicy Odzyskania Wolności i Upadku Komunizmu w Europie Środowej.
 8. Polecił organizację szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego dla pracowników Urzędu Gminy.
 9. Polecił opracowanie i przedstawienie propozycji zmian w przydziale lokali komunalnych będących na stanie gminy oraz skonsultowanie proponowanych zmian z Komisją Mieszkaniową.
 10. Polecił sporządzenie kosztorysu termomodernizacji budynku Gminnego Zakładu komunalnego oraz sprawdzenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na termomodernizację budynku.
 11. Przyznał 8 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla ucznia III klasy Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych w ramach posiadanych środków własnych szkoły.
 12. Zatwierdził projekty uchwał na styczniową sesję Radę Gminy:
 13. Polecił przygotowanie przetargu na dowóz uczniów z terenu gminy do ZSPiG w Sulikowie, SP w Biernej i SP w Studniskach Dolnych.
 14. Polecił przygotowanie konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury i sportu.
 15. Zaakceptował projekt umowy z Expressem Zgorzeleckim na umieszczanie informacji z terenu Gminy Sulików.
 16. Wójt wstępnie zaakceptował ofertę Firmy Albeko z Opola na wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska i sprawozdania z planu gospodarki odpadami oraz polecił przeprowadzenia negocjacji i sporządzenie umowy z Firmą.
 17. Wykonywał uchwały Rady Gminy oraz podejmował czynności związane
            z reprezentowaniem Gminy Sulików na zewnątrz.
 
 
 
Wydał następujące zarządzenia:
 1. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie regulaminu przyznawania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i herbaty w Urzędzie Gminy Sulików.
 2. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania zespołu do przeprowadzania oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy Sulików.
 3. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Sulików.
 4. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Sulików.
 5. W sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Sulików na 2009 rok.
 6. W sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sulików organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2009 roku.
 
 
 
Podpisał następujące umowy:
 1. Umowę z Firmą ROLIN – TRANS Stanisław Kasza ze Studniska Dolnych na zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych oraz powiatowych na terenie Gminy Sulików.
 2. Umowę z Firmą „VEKTOR” na przewóz uczniów do Szkół w Studniskach Dolnych i ZSPiG.
 3. Umowę dzierżawy kserokopiarki w Urzędzie Gminy.
 4. Umowę z ŁHK Sp. z o.o. w Zgorzelcu na świadczenie usługi w zakresie utrzymania porządku na przystankach autobusowych.
 

Ilość odwiedzin: 3415
Nazwa dokumentu: Od 2008.12.30 do 2009.01.14
Skrócony opis: Sprawozdanie Wójta Gminy Sulików z międzysesyjnej działalności od dnia 30 grudnia 2008 roku do 14 stycznia 2009 roku.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-02-12 13:01:00
Data udostępnienia informacji: 2009-02-12 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-17 11:33:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner