logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 14
z kontroli w Urzędzie Gminy Sulików
w dniu 28 sierpnia 2008 roku o godz. 1630
 
Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:
  1. Grzegorz Konarski – Przewodniczący Komisji,
  2. Stanisław Cap – członek Komisji,
  3. Regina Solska – członek Komisji,
  4. Marian Kurek – członek Komisji.
 
Kontrolę przeprowadzono w obecności Lidii Rychtarczyk – Sekretarza Gminy Sulików.
 
Zakres kontroli obejmował:
-Zasady zatrudniania pracowników i zmiany stanowisk pracy podległych Wójtowi Gminy Sulików.
 
Sekretarz Gminy – Lidia Rychtarczyk przedstawiła szczegółową informację na temat stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Sulików w tym: zasad zatrudniania pracowników i zmian stanowisk pracy podległych Wójtowi w Urzędzie Gminy Sulików i stanu zatrudnienia.
 
Przedstawione informacje:
STAN ZATRUDNIENIA URZĘDU GMINY SULIKÓW:
Na dzień 31.12.2006 r. stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy wynosił 26 pracowników, na dzień 31.12.2007 r. 29 pracowników. Obecnie na dzień 28.08.2008 r. Urząd zatrudnia 27 pracowników, w tym:
-4 osoby kierownictwa (Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik, Sekretarz),
- główną księgową,
- kierownik USC,
-7 inspektorów, 
-2 podinspektorów,
-4 referentów,
-4 młodszych referentów,
-2 kierowców,
-2 sprzątaczki.
Wójt udzielił Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska bezpłatnego urlopu w celu podjęcia zatrudnienia w MSWK SUPLAZ na stanowisku Kierownika Jednostki Realizującej Projekt na okres od 10 września 2008 roku do dnia zakończenia realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
W latach 2006-2008 zmiany w zatrudnieniu były następujące:
Rok 2006:
-2 osoby przeszły na emeryturę,
-2 osoby z Wydziału Finansowego zostały zwolnione (jedna została zwolniona za obustronnym porozumieniem stron po wykorzystaniu maksymalnego czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim, druga, zatrudniona na jej miejsce stażystka, została zwolniona po 3 miesięcznym okresie próbnym),
-w grudniu został przeprowadzony nabór na stanowisko kierownika USC.
 
 
Rok 2007:
-przeprowadzono 5 naborów, w tym dwa nabory do Wydziału Finansowego, jeden do sekretariatu, na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska oraz na stanowisko ds. obsługi organów gminy,
-zmienił się pracownik na stanowisku sprzątaczki,
-nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza Gminy,
-dwie osoby odeszły na emeryturę,
-nie zawarto kolejnej umowy z pracownikiem z Wydziału Finansowego (po 3 miesięcznym okresie próbnym).
-w ramach porozumienia z Urzędem Pracy zatrudniono jedna osobę na prace interwencyjne.
 
01-01-2008 do 28-08-2008: - przeprowadzono sześć naborów:
-jeden konkurs przeprowadzono na okres zastępstwa na stanowisko ds. ochrony środowiska,
-jeden do Wydziału Finansowego (nastąpiła rezygnacja wyłonionego kandydata),
-jeden na stanowisko Kierownika USC (unieważniony),
-jeden na stanowisko ds. ochrony środowiska,
-jeden do Wydziału Finansowego (nie wyłoniono kandydata),
-jeden do Wydziału Finansowego (obecnie ogłoszony).
 
Dodatkowo do 30.06.2008 roku skończyło staż trzech bezrobotnych absolwentów a od 13.08.2008 r. trzymiesięczny staż odbywa jeden absolwent.
W lipcu 2008 roku wygasła umowa o prace interwencyjne.
Spośród 22 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 16 osób posiada wykształcenie wyższe, 4 osoby posiadają wykształcenie średnie i nie kontynuują nauki.
2 osoby uzupełniają wykształcenie na studiach w systemie zaocznym.
Pracownicy Urzędu biorą udział w szkoleniach i dodatkowych kursach, przez co poszerzają swoje umiejętności.
 
ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU:
W 2006 roku dokonano zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych (Dz.U.06.170.1218), wprowadzając obligatoryjne konkursy. W 2006 roku zarządzeniem wewnętrznym Wójta nr 4/06 został wprowadzony regulamin przeprowadzania naboru w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Komisja zapoznała się z wybranym losowo kompletem dokumentów z przeprowadzonego naboru, na który składa się:
  1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze, zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, które zawiera:
-przewidywany termin zatrudnienia,
-wymagania niezbędne (wykształcenie, wiedza z zakresu wymaganych przepisów, umiejętność obsługi komputera),
-wymagania dodatkowe (np. umiejętność organizowania pracy własnej, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie),
-zakres czynności na danym stanowisku,
-wymagane dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć w Urzędzie Gminy Sulików do dnia określonego w ogłoszeniu.
  1. Zarządzenie Wewnętrzne Wójta Gminy Sulików w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Komisja składa się z przewodniczącego (najczęściej Sekretarza Gminy) oraz z dwóch członków, czyli osób związanych merytorycznie ze stanowiskiem, na które przeprowadzany jest nabór.
Komisja dokonuje wstępnej analizy złożonych ofert, sprawdza czy kandydaci złożyli wymagany w ogłoszeniu komplet dokumentów, oraz czy spełniają określone wymogi.
Jest to tak zwany I etap selekcji kandydatów.
  1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostaje umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Po ukazaniu się listy kandydatów, osoby, które zakwalifikowały się do konkursu są informowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  2. Protokół z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna składa się z dwóch części. W pierwszej przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu danego stanowiska, w drugiej przeprowadzana jest rozmowa z kandydatem, podczas której omawiane są wyniki testu i zadawane dodatkowe pytania. Testy są przygotowywane przez Komisję Rekrutacyjną, zawierają pytania zamknięte i otwarte, punktowane są w skali 0-10. Również pytania dodatkowe są punktowane w skali od 1-10. Na ostateczny wynik składa się średnia liczba uzyskanych punktów w teście sprawdzającym i w pytaniach dodatkowych. Następnie Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego naboru, w którym przedstawia liczbę punktów zdobytych przez poszczególnych kandydatów, ze wskazaniem osoby, która uzyskała największą ilość punktów. Protokół zostaje zatwierdzony przez Wójta Gminy.
 
Osoba wyłoniona w naborze jest zatrudniana początkowo na 3 miesięczny okres próbny,
jeżeli sprawdzi się na stanowisku zostaje zatrudniona na czas określony lub czas nieokreślony.
 
Dodatkowo Komisja zapoznała się ze zmianami, jakie wniósł nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy z dnia 6 maja 2008 wprowadzony Zarządzeniem Wójta nr II/93/08:
-zlikwidowano wydziały: Wydział Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ogólno – Społeczny,
-utworzone zostały samodzielne stanowiska,
-wprowadzono podział na trzy piony: Pion Sekretarza, Pion Skarbnika i Pion Zastępcy Wójta, osoby te sprawują nadzór nad pracownikami należącymi do ich pionu.
-uzupełnione zostały zakresy czynności pracowników na samodzielnych stanowiskach, przede wszystkim o zadania, nie objęte dotychczasowym zakresem czynności.
 
Komisja zapoznała się ze schematem organizacyjnym Urzędu Gminy (zał. Nr 1 do Zarządzenia Wójta nr II/93/08).
 
W schemacie znalazły się dodatkowe stanowiska pracy:
-stanowisko ds. koordynacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych wprowadzone zarządzeniem nr II/61/07 Wójta Gminy Sulików z dnia 15 listopada 2007 roku.
-stanowisko informatyka wprowadzone zarządzeniem nr II/93/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 6 maja 2008 roku.
 
 
 
 
 
SPOSTRZEŻENIA KOMISJI:
1.      Większość osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy posiada wykształcenie wyższe lub studiuje.
2.      Kadra Urzędu jest odmładzana; na miejsca pracowników odchodzących na emeryturę przychodzą młode, wykształcone osoby.
3.      Urząd zatrudnia stażystów (bezrobotnych absolwentów szkół).
4.      Zdaniem Komisji obecne zasady naboru pracowników pozwalają na szersze poznanie umiejętności kandydatów, dokładniejsze sprawdzenie ich wiedzy i predyspozycji.
5.      Zmiany wprowadzone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy usprawniają pracę Urzędu oraz likwidują dodatkowy szczebel podległości służbowej.
6.      Znaczna ilość osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy pochodzi z terenu Gminy Sulików.
 
 
WNIOSKI KOMISJI:
Komisja pozytywnie oceniła politykę zatrudniania w Urzędzie Gminy Sulików. Sposób naboru nowych pracowników pozwala na dokonanie selekcji kandydatów, poprzez sprawdzenie ich wiedzy i predyspozycji.
 
 
 
 
 
Kontrolę zakończono o godz. 18 20.
                                                                                 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Sulików:                                                                  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 
 
                                                                                                            
 
 
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 3075
Nazwa dokumentu: Protokół nr 14
Skrócony opis: z kontroli w Urzędzie Gminy Sulików w dniu 28 sierpnia 2008 roku o godz. 1630
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-25 14:38:37
Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 14:38:37
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 14:48:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner