logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 17
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie
w dniu 30 października 2008 roku o godz. 1500.
 
Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
Tomasz Podanowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
Stanisław Cap – członek komisji,
Regina Solska – członek komisji,
Marian Kurek – członek komisji.
 
Posiedzeniu kontrolnemu przewodniczył Tomasz Podanowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
Kontrolę przeprowadzono w obecności:
Krzysztofa Lipko – Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Janiny Petrów – Inspektora w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie.
 
Zakres kontroli problemowej obejmował gospodarkę na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Sulików.
 
Gminny Zakład Komunalny zarządza dwoma cmentarzami komunalnymi w Radzimowie Górnym i Sulikowie.
 
I.
Komisja dokonała objazdu cmentarzy komunalnych na terenie gminy.
Ustalenia Komisji są następujące:
- Ogrodzenie cmentarza w Radzimowie Górnym jest w bardzo złym stanie. Gminny
  Zakład Komunalny systematycznie w ramach możliwości zabezpiecza uszkodzenia.
- Cmentarze są prowadzone prawidło, są zadbane i czyste, widoczna jest gospodarność.
- Cmentarz komunalny w Radzimowie często był zalewany wodami gruntowymi, Zakład
   wykonał rowy odpływowe, który poprawiły tą sytuację.
- Kaplica na cmentarzu komunalnym w Sulikowie została wyremontowana, zostało
   zamontowane nowe nagłośnienie, w kaplicy jest porządek i duża dbałość o czystość. Drzwi
   od kaplicy zostały odrestaurowane.
- Klucz od bramy wjazdowej oraz od kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulikowie
   posiadają Kierownik Zakładu i pracownik do obsługi cmentarzy.
 
 
II.
SPOSTRZEŻENIA KOMISJI:
 
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów Gminny Zakład Komunalny prowadzi:
-  Księgę grobów w formie elektronicznej.
- Rejestr pochówków w formie książkowej i elektronicznej odrębnych dla
   poszczególnych cmentarzy.
- Księgę zmarłych pochowanych na cmentarzu w Radzimowie od 1989 r., na
  cmentarzu w Sulikowie od 1979 r.
 1. Możliwe jest uzyskanie danych w dowolnych układach np.: alfabetyczny, rocznikowy, itd.
      3.   Od 3 lat prowadzona jest inwentaryzacja wszystkich grobów na cmentarzach
            komunalnych, wszystkie dane zostały wprowadzone do programu
            komputerowego przeznaczonego do ewidencji grobów.
 1. Podstawą pochowania zmarłego na cmentarzu jest karta zgonu.
 2. Księgi cmentarne podlegają ochronie danych osobowych – dane są prawidłowo zabezpieczone.
 3. Wymiary grobów są ściśle określone, odstępy pomiędzy grobami muszą wynosić 50 cm z każdego boku. Częstokroć właściciele grobów przekraczają dopuszczalną granicę grobu, np. wykładając teren kostką.
 4. Około 280 grobów zostało postawionych ponad 20 lat temu, mogą one być zlikwidowane i przeznaczone do kolejnego pochówku, jeśli nie zostały opłacone na kolejne 20 lat. Zakład stara się nie likwidować nie opłaconych przez właścicieli grobów. Dopóki nie brakuje miejsca na cmentarzach, nie jest to konieczne, tym bardziej, że groby te są zazwyczaj zadbane. Zdarzają się sytuację, że bliscy osób pochowanych na cmentarzach wyjechali za granicę lub przeprowadzili się, co utrudnia odnalezienie właścicieli grobów i pobrania opłaty.
 5. Od 2002 miały miejsce 2 przypadki likwidacji grobów, które nie zostały opłacone po upływie 20 lat.
 6. Zakład sukcesywnie odnajduje właścicieli grobów, które nie zostały opłacone po upływie 20 lat.
 7. Opłata za grób ziemny wynosi 295, 60 zł, za grobowiec 500 zł.
 8. Cmentarze są podzielone na kwatery, rzędy, każdy grób otrzymuje numer.
 9. W przypadku śmierci osób bezdomnych lub bezrobotnych, opłatę za pochówek ponosi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wówczas koszty są obniżane o 50%
 10. Na cmentarzu w Sulikowie znajduję się jeden grób, w którym pochowany został nieznany nikomu zmarły.
 11.  Nie miały miejsca przypadki, chowania zmarłych na choroby zakaźne, które podlegają odrębnym, bardziej rygorystycznym przepisom.
 12. Miejsce na groby są wyznaczane przez Kierownika Zakładu lub pracownika, w ten sposób na cmentarzu zostaje zachowana kolejność i porządek.
 
 
 
 
KOSZTY UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH:
2007 r.
Koszty:
Wysokość kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych to kwota 76.562,88 zł.
Są to między innymi koszty z tytułu wynagrodzeń pracowników do obsługi cmentarzy, zakup materiałów i wyposażenia, bieżące prace remontowe, dostawa wody, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie porządku oraz koszenie.
Dochody:
Wysokość dochodów to kwota 102.918 zł, są to dochody z tytułu:
-wykonanych pochówków – 44.810 zł,
- rezerwacji miejsc – 58.108 zł.
W 2007 roku na cmentarzu komunalnym w Sulikowie pochowano 22 osoby, w tym 5 osób w grobowcach. Na cmentarzu w Radzimowie pochowano 3 osoby w tym 2 w grobowcach.
Sprzedano 6 grobowców rezerwowych.
Dokonano 168 przedłużeń grobów na kolejne 20 lat, sprzedano 10 rezerwacji miejsc pod grób ziemny na 20 lat. Pozostałe dochody to rezerwacje miejsca pod grobowiec i grób ziemny w momencie wykonywania pochówku, przez bliskich zmarłego dla siebie.  
 
2008 r.
Koszty:
Wysokość kosztów do września 2008 to 75.274 zł, są to koszty z tytułu budowy grobowców, naprawy wykaszarki, wykonania tablicy informacyjnej o drodze na cmentarz, wywozu nieczystości stałych, zakupu nowej wykaszarki, oraz zamontowania nagłośnienia na cmentarzu komunalnym w Sulikowie.
W październiku dokonano renowacji drzwi wejściowych za kwotę 2.600 zł. oraz pomalowano kaplicę i uzupełniono brakujące tynki w wysokości 4.098 zł.
Dochody:
Wysokość dochodów do września 2008 r. to kwota 59.110 zł. są to dochody z tytułu wykonanych pochówków – 38.875 zł. oraz miejsc – 20.235 zł.
Na cmentarzu w Sulikowie do października 2008 r. pochowano 31 osób w tym 5 osób w grobowcach, natomiast w Radzimowie 5 osób.
Dokonano 53 przedłużenia grobów na kolejne 20 lat, sprzedano 6 rezerwacji miejsc pod grób ziemny na 20 lat. Pozostałe dochody to rezerwacje miejsc pod grobowce oraz miejsc pod groby ziemne w momencie wykonywania pochówku.
 
 
WNIOSKI POKONTROLNE KOMISJI:
 
1.      Komisja wnioskuje, do Kierownika Zakładu Komunalnego oraz Wójta aby gdy będą możliwości finansowe przeprowadzić remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Radzimowie Górnym oraz wymienić bramę wjazdową na cmentarz komunalny w Sulikowie.
2. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia gospodarkę na cmentarzach komunalnych prowadzoną przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie zgodnie z przepisami: Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych Administracji oraz ustawy o ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.  Należy zaznaczyć, iż mimo potrzeb doinwestowania cmentarze są zadbane.
 
 
 
 
DODATKOWE CZYNNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
 
Komisja Rewizyjna przy okazji przeglądu cmentarza w Radzimowie na prośbę Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w związku z uwagami zgłoszonymi dzień wcześniej na Sesji Rady Gminy przez radnego Tadeusza Polowego dokonała oględzin szamba oraz obejścia przy budynku po byłej szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym. Zgłoszonych uwag przez radnego Polowego Komisja nie potwierdza i uznaje za nieprawdziwe. Szambo jest szczelnie zamknięte, brak jakichkolwiek zacieków, teren wokół jest suchy, nie stwierdzono nieprzyjemnych zapachów.
 
 
 
 
 
Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Rady Gminy.
 
 
 
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego          
              w Sulikowie
 
 
                                                                                                                      Członkowie Komisji Rewizyjnej:
                                                                                                                    

Ilość odwiedzin: 2411
Nazwa dokumentu: Protokół nr 17
Skrócony opis: z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie w dniu 30 października 2008 roku o godz. 1500.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-25 14:59:51
Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 14:59:51
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 15:03:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner