logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         minus Komisja Rewizyjna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 19
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2009 roku
 o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędzie Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył Grzegorz Konarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
2.      Sprawy różne.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia:
Ad. 1
W wyniku dyskusji i ustaleń Komisja sformułowała projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. Komisja uwzględniła kilka propozycji radnych w projekcie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Poniższy projekt planu pracy zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Gminy na styczniowej sesji.
 
I.                   Kontrola kompleksowa Przedszkola Publicznego w Sulikowie -1 posiedzenie (luty/marzec).
II.                Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w 2008 roku.
Absolutorium dla Wójta Gminy.                                                                          (kwiecień)
III.             Kontrola sprawdzająca przyczyny nie rozpoczęcia realizacji modernizacji
oświetlenia na terenie Gminy Sulików.                                        (początek maja)                    
IV.       Kontrola problemowa działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie i świetlic wiejskich na terenie gminy pod względem organizacji imprez dochodowych, w tym: ewidencja sprzedaży biletów, zawieranie umów na wynajem sali i świetlicy, dochody z organizacji imprez.                           (czerwiec)
V.        Kontrola problemowa organizacji prac społecznie użytecznych na terenie
gminy, w tym: czas pracy pracowników, ewidencja wykonanych prac, zakres prac, koszty poniesione z budżetu gminy na organizacje tych prac.  (wrzesień/październik)
VI.              Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
 
I inne prace zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy w ciągu 2009 roku.
 
 
Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
 
Ad. 2
W sprawach różnych Komisja dokonała ustaleń względem protokołu nr 18 z kontroli realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej od początku 2008 roku.
 
 
Posiedzenia zakończono o godz. 1730.
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2270
Nazwa dokumentu: Protokół nr 19
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 stycznia 2009 roku o godz.. 1600 w sali konferencyjnej Urzędzie Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-25 15:09:11
Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 15:09:11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 15:12:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner