logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 25
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików w dniu 16 grudnia 2008 r.
o godz. 1300 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Lidia Rychtarczyk – Sekretarz Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi przedstawiał się następująco:
  1. Analiza projektu budżetu Gminy Sulików na 2009 rok.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał.
  1. Plan pracy Komisji na 2009 rok.
  2. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt budżetu gminy na 2009 rok oraz wnioski, jakie wpłynęły do tegorocznego projektu budżetu. Ponadto Skarbnik Gminy przedstawiła, jakie zmiany zostaną naniesione do projektu w związku z obniżeniem stawki podatku od nieruchomości i ceny żyta.
W dyskusji nad projektem budżetu poruszono możliwości dofinansowania szpitala i ośrodków zdrowia, kwestie stanu zadłużenia gminy. Ponadto radny Marian Kurek poruszył kwestie dowozu ziemi na plac do Skrzydlic.
 
Ad. 2
Sekretarz Gminy wraz z Skarbnikiem omówiła projekty uchwał na najbliższą sesję:
1)      W sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2)      W sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3)      W sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4)      W sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5)      O zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6)      W sprawie zmiany uchwały sprawie zasad sprzedaży i budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7)      W sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8)      W sprawie przyjęcia przez Gminę Sulików zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
9)      W sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
10) O uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
11) W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
12) W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
 
Ad. 3
Komisja dokonała następujących ustaleń odnośnie planu pracy na 2009 rok:
Styczeń – działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Luty – spotkanie z rada sołecką z Biernej w sprawie świetlicy wiejskiej.
Marzec – plany funkcjonowania Domu Zabytkowego „Ostry Narożnik” (przewidziana wizyta Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).
Kwiecień – sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2007 rok, absolutorium dla Wójta Gminy Sulików.
Maj – działalność klubów sportowych, przygotowanie Ochotniczych Straży Pożarnych do sezonu letniego.
Czerwiec – działalność placówek oświatowych, podsumowanie roku szkolnego 2008/2009.
Wrzesień – sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2008 rok.
Październik – realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy, rozstrzygnięcia nadzorcze.
Listopad – stawki podatków i opłat lokalnych.
Grudzień – plan pracy komisji, projekt budżetu, plan pracy Rady Gminy.
 
Komisja jednogłośnie zaakceptowała plan pracy na 2009 rok.
 
Ad. 4
Spraw różnych nie zgłoszono.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1515.
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak 

Ilość odwiedzin: 2505
Nazwa dokumentu: Protokół nr 25
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików w dniu 16 grudnia 2008 r. o godz. 1300 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-02-25 15:25:37
Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 15:25:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 14:33:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner