logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         minus Komisja Społeczna
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokól nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
            minus Protokół nr 40
            minus Protokół nr 41
            minus Protokół nr 42
            minus Protokół nr 43
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 26
Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy
odbytego w dniu 22 stycznia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Biernej
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
-Jan Majowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej,
-Piotr Jankowski – radny Gminy Sulików,
-Genowefa Wilczak – Raczak – Sołtys Sołectwa Bierna,
-członkowie rady sołeckiej z Biernej.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Spotkanie z Radą Sołecką w Biernej w sprawie świetlicy wiejskiej.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Społecznej na wstępie podkreślił problem, jaki stanowi stan techniczny budynków świetlic, lub jak w przypadku Biernej jej brak, tym bardziej, że stanowią one pewnego rodzaju centrum kultury w poszczególnych miejscowościach dla dzieci i młodzieży jak i również dla dorosłych. Dzisiejsze posiedzenie ma na celu wypracowanie wniosków, do realizacji, które przyczynią się do dalszego działania w kierunku polepszenia sytuacji kultury w miejscowości Bierna. Należy wydać opinię w sprawie zorganizowania świetlicy w budynku Szkoły podstawowej w Biernej, by móc podjąć dalsze kroki.
 
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że zebranie wiejskie zdecydowało o likwidacji świetlicy wiejskiej w budynku nie spełniającym warunków sanitarnych, przebywanie w pomieszczeniu świetlicy byłoby szkodliwe dla zdrowia. Na temat przeniesienia świetlicy do budynku szkoły nie było mowy, nikt nie informował jej o takiej możliwości. Jest to korzystne rozwiązanie, wówczas budynek szkoły miałby dwóch gospodarzy. Sołtys podkreśliła starania radnego Piotra Jankowskiego o założenie Internetu w pomieszczeniach filii Biblioteki w Biernej.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej stwierdził, że przeniesienie świetlicy do budynku szkoły, byłoby dobrym rozwiązaniem, jednak nie jest to proste ze względu na brak pomieszczenia, w którym można byłoby przechowywać sprzęt niezbędny do prowadzenia świetlicy, taki jak stoły, krzesełka. Hol jest wykorzystywany w pełni, na przerwach jest oblegany przez uczniów. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dobudowanie ściany do budynku szkoły, umożliwiłoby to pozyskanie dużego przestronnego pomieszczenia wykorzystanego na świetlicę. Ponadto nawet jeśli baza lokalowa pozwoliłaby na przechowanie sprzętu na świetlice, należałoby zamontować osobny alarm w holu, co wiąże się z kolejnymi kosztami.
 
Radny Franciszek Fleszar prosił o ustosunkowanie się Rady Sołeckiej do sprawy przeniesienia biblioteki z biernej do budynku po Szkole Podstawowej w Radzimowie, który jest sukcesywnie remontowany przez tamtejszą radę sołecką.
 
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że mieszkańcy z pewnością nie zgodzą się na to przeniesienie. Ze zbioru książek korzysta wielu mieszkańców, starsi mieszkańcy uczestniczyli w tworzeniu tej biblioteki. Od kiedy nie ma świetlicy jest ona jedynym ośrodkiem kultury dla mieszkańców.
 
W dalszej dyskusji omówiono szanse na dobudowanie pomieszczenia do budynku szkoły. Zastępca Wójta przypomniał, że przy dobudowie należy dochować wszystkich przepisów i postępować zgodnie z prawem na temat zamówień publicznych i przepisów bezpieczeństwa. Nie jest możliwe rozwiązanie sprawy w taki sposób, że gmina postaw fundament, a mieszkańcy czynem społecznym dokończą budowę, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami taka inicjatywa niemoce być brana pod uwagę.
 
Wnioski z dyskusji:
1. Zdaniem Sołtysa i Rady Sołeckiej mieszkańcy nie wyrażą zgody na przeniesienie filii biblioteki do budynku po Szkole Podstawowej w Radzimowie Górnym.
 
2. Sołtys i Rada Sołecka jest za organizacją świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej w Biernej, należy mieć na uwadze ograniczone warunki lokalowe Szkoły – nie ma wolnego pomieszczenia na przechowanie sprzętu niezbędnego w świetlicy.
 
3. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dobudowanie pomieszczenia przy Szkole Podstawowej w Biernej i w miarę możliwości finansowych przystąpić do działania w tym kierunku.
 
4. Podkreślono potrzebę założenia Internetu w pomieszczeniach biblioteki w Biernej.
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał przedstawionymi przez Zastępcę Wójta:
W sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2005-2008.
1)      w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŻMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
2)      w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego Jelcz L 090M należącego do Urzędu Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3)      w sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2009 r.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4)      w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5)      w sprawy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6)      w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/107/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8)      w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
9)      w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Radzimów Górny.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Zastępca Wójta poinformował, że na sesji zostanie przedłożony Radzie Gminy olejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Studniska Dolne w związku z wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych na potrzeby sali gimnastycznej i świetlicy wiejskiej” w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 207-2013.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Radny Marian Kurek zgłosił problem organizacji lekcji wychowania fizycznego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. W przypadku, gdy kilka lekcji w-f nałoży się na siebie z Hali Sportowej korzystają starsze klasy i gimnazjum pomimo możliwości przedzielenia hali odpowiednimi zasłonami. Problemy z organizacją zajęć występują także przypadku lekcji języka angielskiego.
Zastępca Wójta stwierdził, że w tym temacie powinna wypowiedzieć się Dyrektor ZSPiG.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1400.
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2489
Nazwa dokumentu: Protokół nr 26
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy odbytego w dniu 22 stycznia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Biernej
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-02-25 15:28:49
Data udostępnienia informacji: 2009-02-25 15:28:49
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 14:39:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner