logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 21
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 17 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Analiza projektu budżetu Gminy Sulików na 2009 rok.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał.
  1. Plan pracy Komisji na 2009 rok.
  2. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt budżetu gminy na 2009 rok wraz z planowaną korektą w związku z obniżeniem ceny żyta na sesji listopadowej oraz stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy.
 
Komisja przyjęła projekt budżetu na 2009 rok 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2
Wójt wraz z Skarbnikiem omówili projekty uchwał na najbliższą sesje Rady Gminy:
1)      w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2)      w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3)      w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 3 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.
4)      w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5)      o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6)      w sprawie zmiany uchwały sprawie zasad sprzedaży i budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7)      w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8)      w sprawie przyjęcia przez Gminę Sulików zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
9)      W sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
10) o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
11) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
12) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
Przed przystąpieniem do omawiania planu pracy komisji na 2009 rok Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy prosił o przedstawienie uwag i propozycji zmian w przedstawionym projekcie planu pracy Rady Gminy na 2009 rok.
 
Komisja zapoznała się z propozycją planu pracy komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska na 2009 roku przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji oraz dokonała stosownych ustaleń.
 
Plan pracy Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 4
1)      Przewodniczący Rady przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego, które wpłynęło na uchwałę w sprawie Statutu Gminy Sulików unieważniające kilka paragrafów Statutu.
2)      Poruszona została kwestia środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Posiedzenia zakończono o godz. 1800.
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2582
Nazwa dokumentu: Protokół nr 21
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 17 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 07:48:27
Data udostępnienia informacji: 2009-02-26 07:48:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 07:51:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner