logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         minus Komisja Budżetu i Finansów
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 6
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 11
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
            minus Protokół nr 39
         plus Komisja Społeczna
         plus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


 

Protokół nr 23
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy
 w dniu 19 stycznia 2009 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Robert Starzyński – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 rok.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
Ad.1
Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 r.             
 

 
Termin
 
Temat główny
 
Tematy dodatkowe
Osoby wymagane na posiedzeniu Komisji
 
19.01.09
godz.16.00
 
1.Opracowanie planu pracy Komisji na 2009r.
2.Sprawozdanie z działalności Komisji za 2008r.
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
16.02.09
godz.16.00
Informacja dot. wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”
 
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
16.03.09
godz.16.00
1.Analiza wykonania i rozliczenia dotacji udzielonych przez Gminę
stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w 2008 roku.
 
2.Analiza informacji rad sołeckich. Prowadzenie dokumentacji z działalności sołectw. Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Sołeckich
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt
 
20.04.09
godz.16.00
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008,
 
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
18.05.09
godz.16.00
Realizacja budżetu w zakresie stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2009- Informacja wójta na ww. temat
Informacja na temat wykorzystania i rozliczenia funduszy europejskich
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
22.06.09
godz.16.00
Sprawy finansowe gminnych jednostek organizacyjnych:
Koszty funkcjonowania oświaty na terenie gminy.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Dyrektorzy szkół
 
21.09.09
godz.16.00
Kontrola wykonania budżetu za 1 półrocze 2009 r.- analiza informacji wójta
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
19.10.09
godz.16.00
1.Sprawy dotyczące podatków i opłat. 2.Analiza stawek podatkowych na 2010 r.
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
16.11.09
godz.16.00
1.Analiza kosztów związanych z gospodarką komunalną na terenie gminy
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik
 
14.12.09
godz.16.00
1.Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2010, oraz wydanie opinii odnośnie przyjęcia projektu na sesji Rady Gminy
 
2.Opracowanie planu Pracy Komisji na 2010r.
 
Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
Opiniowanie bieżących zmian w budżecie gminy
 
Wójt, Skarbnik

 
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał omówionymi przez Zastępcę Wójta:
W sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2005-2008.
1)      w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŻMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
Komisja pytała o przebieg dróg do elektrowni wiatrowych. W projekcie uchwały jest mowa o tymczasowych drogach dojazdowych, niezbędnych na czas budowy parku wiatrowego
2)      w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego Jelcz L 090M należącego do Urzędu Gminy Sulików.
3)      w sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2009 r.
4)      w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
5)      w sprawy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wnioskuje o zawarcie porozumienia z Panem Gustawem Brzyszczem przed podjęciem uchwały, w którym Pan Brzyszcz zobowiązuje się do naprawy drogi, którą zniszczył.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
6)      w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/107/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku.
7)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
8)      w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w zakresie oświaty w gminie Sulików.
9)       w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Radzimów Górny.
 
 
 
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
Radna Regina Solska pytała czy są jakieś ustalenia z Miastem Zawidów odnośnie podłączenia części tej miejscowości do sieci wodociągowej oraz poruszyła kwestie doświetlenia Starego Zawidowa i Wielichowa.
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1905.
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 2268
Nazwa dokumentu: Protokół nr 23
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy w dniu 19 stycznia 2009 roku o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 07:58:47
Data udostępnienia informacji: 2009-02-26 07:58:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 08:01:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner