logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      minus Luty
         minus UCHWAŁA NR XXVII_219_09
      plus Marzec
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


UCHWAŁA NR XXVII/219/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 LUTEGO 2009 ROKU
 
o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.4 [1] ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 ze zmianami ) i art.10 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485 ze zmianami) Rada Gminy Sulików
 
 
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
W uchwale nr XXXIV/212/05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień [ zm.: uchwała nr XXXVI/244/06 z dnia 28 lutego 2006 r.; uchwała nr XLII/281/06 z dnia 27 października 2006 r.; uchwała nr VII/52/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r.; uchwała nr XV/114/08 z dnia 30 stycznia 2008 r.] oraz załączniku nr 1 do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 i § 2 uchwały, wyraz „ 2008” zastępuje się wyrazem „2009”,
2) załącznik nr 1 do uchwały, dział VII. Plan finansowy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień otrzymuje brzmienie według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

 
Uzasadnienie:
 
Zmiany uchwały Nr XXXIV /212 / 05 Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień [ zm.: uchwała nr XXXVI/244/06 z dnia 28 lutego 2006r.; uchwała nr XLII/281/06 z dnia 27 października 2006r.; uchwała nr VII/52/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.; uchwała nr XV/114/08 z dnia 30 stycznia 2008 r.], dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wielkości wydatków na poszczególne zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2009 rok.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Załączniki do pobrania: 2009-03-13 09:12:08 - Załącznik Nr 1 (99.94 kB)

Ilość odwiedzin: 1770
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXVII_219_09
Skrócony opis: o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Świątek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Świątek
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-03-13 09:07:02
Data udostępnienia informacji: 2009-03-13 09:07:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-13 09:15:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner