logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XXVIII_220_09
         minus XXVIII_221_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_222_09
         minus XXVIII_223_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_224_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_225_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_226_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_227_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_228_09
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Nabór na wolne stanowisko pracy
minus Informacja o wynikach naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Marzec > XXVIII_220_09

UCHWAŁA XXVIII/220/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 MARCA 2009 ROKU
 
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy Sulików
 
uchwala, co następuje:
 
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1. Wprowadza się regulamin wynagradzania nauczycieli obejmujący wszystkie stopnie awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i Przedszkolu określający:
1)      wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2)      szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3)      wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
 
§ 2
 
  1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sortu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami).
 
 
 
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
 
§ 3
 
1.      Środki na dodatki motywacyjne określane są w planach finansowych szkół w wysokości nie mniejszej niż 4% środków przyznawanych szkole na wynagrodzenia zasadnicze.
2.      Nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości nie przekraczającej 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.
3.      Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres do sześciu miesięcy.
4.      Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje Wójt Gminy na podstawie kryteriów zawartych w tabeli nr 1.
5.      Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor jednostki według kryteriów zawartych w tabeli nr 2.
6.      Nauczyciel może otrzymać maksymalnie 30 pkt.
7.      Dodatek może otrzymać nauczyciel, któremu przyznano minimum 18 pkt.
8.      Nie później niż na tydzień przed naliczeniem dodatku motywacyjnego liczba przyznanych nauczycielowi punktów udostępniona będzie do jego wyłącznego wglądu przez organ określony w ust. 4 i 5.
 
 
Tabela 1
Kryteria ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
 
 

 

L.p.
Kryterium
Liczba punktów
Samoocena
Ocena organu prowadzącego
1.
Szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze poprzez osiągnięcia
uczniów, potwierdzane efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach
 
 
0 - 3
 
 
2.
Planowanie działań szkoły, wprowadzanie programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych
 
0 - 3
 
 
 
3.
Systematyczne dokumentowanie pracy szkoły
0 - 3
 
 
4.
Motywowanie i wspieranie rozwoju nauczycieli
 
0 - 3
 
 
 
 
5.
Racjonalna polityka kadrowa
0 - 3
 
 
6.
Racjonalne gospodarowanie finansami szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych
 
0 - 3
 
 
 
7.
Promocja szkoły w środowisku i współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły oraz zagranicznymi szkołami
 
0 - 3
 
 
 
8.
Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole
 
0 -3
 
 
 
9.
Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego
 
0 -3
 
 
10.
Prawidłowe administrowanie powierzonym mieniem
 
0 -3
 
 

 

 
 
 
Tabela 2
Kryteria ustalania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
 

 

L.p.
Kryterium
Liczba punktów
Ocena dyrektora
1.
Szczególne osiągnięcia dydaktyczne i  wychowawcze potwierdzane efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach
 
0 - 3
 
 
2.
Umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów
 
0 - 3
 
 
 
3.
Przestrzeganie porządku pracy ( punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji )
 
0 - 3
 
4.
Planowanie i dokumentowanie pracy
 
0 - 3
 
5.
Poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć
 
0 - 3
 
 
6.
Troska o klasy i pracownie
 
0 - 3
 
7.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki
 
0 - 3
 
8.
Posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wzbogacanie własnego warsztatu pracy
 
 
0 - 3
 
9.
Realizacja programów i zadań statutowych szkoły
 
 
0 - 3
 
10.
Udział w organizowaniu imprez klasowych i uroczystości szkolnych, opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi w szkole, prowadzenie lekcji koleżeńskich
 
0 - 3
 

 

 
 
 
Rozdział 4
Dodatki funkcyjne
 
§ 4
 
1.      Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli z zastrzeżeniem ust. 4.
2.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt w granicach stawek określonych tabelą uwzględniając m. in. wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole.
3.      Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, innych stanowisk kierowniczych jak również osób wymienionych w ust. 4 przyznaje dyrektor szkoły w granicach stawek określonych w tabeli.
4.      Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
a)      opiekuna stażu w wysokości: od 25 zł do 50 zł miesięcznie,
b)      wychowawcy klasy w szkole i przedszkolu wysokości: od 60 zł do 100 zł miesięcznie,
c) doradcy metodycznego w wysokości: od 150 zł do 400 zł miesięcznie.
5.      Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny wymieniony w ust. 1 oraz dodatki wymienione w ust. 4.
6.      Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się na okres jednego roku szkolnego.
 
 
TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
 

 

L.p.
Stanowisko
Miesięcznie w zł.
od
do
1.
Przedszkola:
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie.
 
400
 
800
2.
Szkoły:
1. Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów.
2. Dyrektor szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów.
3. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej powyżej 12 oddziałów.
4. Wicedyrektor szkoły (zespołu).
5 Kierownik świetlicy szkolnej.
 
400
450
 
500
300
60
 
800
900
 
1.200
700
100

 

Rozdział 5
Dodatki za warunki pracy
 
§ 5
 
1.      Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy w przypadku, gdy:
a)      prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
b)      prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego,
c)      prowadzą nauczanie indywidualne zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego,
d)     prowadzą zajęcia określone w przepisach wykonawczych do ustawy – Karta Nauczyciela zawarte w § 9 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami).
2.      Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy określone w ust. 1 przysługują w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają w stosunku do obowiązującego wymiaru godzin.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 6
 
1.      Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2.      Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do ½ godziny pomija się, a co najmniej ½ godziny liczy się za pełną godzinę.
 
Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
ustalane na podstawie art.49 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami):
 
§ 7
 
1.      Środki na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, z tym, że:
a)      70% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji,
b)      30% kwoty pozostaje w budżecie gminy do dyspozycji organu prowadzącego
2.      Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu, z funduszu, o którym mowa w ust.1 przyznawane są nagrody Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły.
3.      Nagrody, o których mowa w ust. 1 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie.
4.      Wysokość nagrody Dyrektora nie może przekroczyć wysokości nagrody Wójta.
5.      Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku szkolnego.
6.      Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występuje:
a)      Dyrektor Szkoły– dla nauczyciela zatrudnionego w szkole po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
b)      Rada Pedagogiczna – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
c)      Sekretarz Gminy – dla dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
7.      Wnioski, o których mowa w ust. 6 składa się do Urzędu Gminy w następujących terminach:
a)                                                            z okazji Dnia Edukacji Narodowej do 20 września każdego roku,
b)      w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach na 30 dni przed dniem wręczenia nagrody.
8.      Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać następujące dane:
a)      Imię i nazwisko,
b)      datę urodzenia,
c)      informację o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego,
d)     staż pracy pedagogicznej,
e)      zajmowane stanowisko i nazwę szkoły,
f)       otrzymane dotychczas nagrody,
g)      ocenę pracy pedagogicznej,
h)      uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnięciach w ostatnich latach po otrzymaniu ostatniej nagrody.
9.      Nagrody dyrektora szkoły przyznaje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
10.  Nagroda Wójta może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio co najmniej pięć, a Nagroda Dyrektora nauczycielowi, który spełnia co najmniej cztery z następujących kryteriów:
             I.      w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b)      podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
c)      osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami pomiarów edukacyjnych,
d)     posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
e)      przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
f)       prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach itp.,
g)      organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h)      prawidłowo organizuje i prowadzi letni i zimowy wypoczynek dla uczniów,
i)        osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.
 
          II.      w zakresie pracy opiekuńczej:
a)zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
b)      prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, szczególnie narkomanii i alkoholizmu,
c)organizuje współpracę szkoły z policją, organizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego uczniów,
d)     organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,
e)wyróżnia się w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 
       III.      w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a)      doskonaleniu swoich kwalifikacji zawodowych,
b)      udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.
 
11. Dyrektor szkoły dodatkowo powinien również uzyskiwać znaczące efekty w zakresie:
a)      tworzenia warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
b)      prowadzenia właściwej polityki kadrowej i zapewnienia bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
c)      racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,
d)     dbania o bazę szkolną,
e)      inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
f)       inspirowania nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
g)      współpracy ze środowiskiem szkoły w celu pozyskiwania środków poza budżetowych lub innej pomocy rzeczowej.
 
12. Nauczyciel, dyrektor szkoły, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego aktach osobowych.
 
Rozdział 8
Dodatek mieszkaniowy
 
§ 8
1.      Nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie gminy, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przysługuje dodatek mieszkaniowy.
2.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom zatrudnionym co najmniej w ½ wymiarze zajęć określonym w art. 42, ust. 3 Karty Nauczyciela. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Wójt Gminy.
3.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się w zależności od liczby członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Za członka rodziny uważa się nauczyciela, współmałżonka i dzieci pozostające na ich utrzymaniu do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do 26 lat. Wysokość dodatku przyznaje się odpowiednio:
a)      dla 1 osoby – 40 zł;
b)      dla 2 osób – 50 zł;
c)      dla 3 osób – 60 zł;
d)     dla 4 osób i więcej – 70 zł.
4.      Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
5.      Wysokość dodatku mieszkaniowego zmienia się w przypadku zmiany liczby członków rodziny określonej w ust. 3, od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana liczby członków rodziny.
6.      Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a)      niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b)      pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
c)      odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta,
d)     korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
7.      Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.
8.      Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 3. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
 
§ 9.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
§ 10.
 
Traci moc uchwała nr XV/116/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
 
 
§ 11.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

 
 
Uzasadnienie:
 
       Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zmianami) organ prowadzący szkoły określa corocznie dla nauczycieli w drodze regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia wysokość stawek dodatku, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

Ilość odwiedzin: 2961
Nazwa dokumentu: XXVIII_220_09
Skrócony opis: w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Agata Herbik
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 15:34:34
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 15:34:34
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-12 09:09:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner