logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
minus Uchwały
   plus 2001
   plus 2003
   plus 2004
   plus 2005
   plus 2006
   plus 2007
   plus 2008
   minus 2009
      plus Styczeń
      plus Luty
      minus Marzec
         minus XXVIII_220_09
         minus XXVIII_221_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_222_09
         minus XXVIII_223_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_224_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_225_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_226_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_227_09
         minus UCHWAŁA NR XXVIII_228_09
      plus Kwiecień
      plus Maj
      plus Czerwiec
      plus Wrzesień
      plus Październik
      plus Listopad
      plus Grudzień
   plus 2010
   plus 2011
   plus 2012
   plus 2013
   plus 2014
   plus 2015
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
plus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory posłów do Parlamentu Unii Europejskiej - 26 maja 2019 r.
minus Wybory ławników
minus Wybory do Izb Rolniczych
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
A A A


PRAWO LOKALNE > Uchwały > 2009 > Marzec > XXVIII_221_09

UCHWAŁA NR XXVIII/221/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 MARCA 2009 ROKU
 
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W załączniku nr 1 do uchwały nr XLI/250/09 Rady Gminy Sulików z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie wprowadza się następujące zmiany
 
1)                  § 1 otrzymuje brzmienie:
 
Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie działa w oparciu o
  1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 1991 roku Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 1997 roku Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
  4. Niniejszy statut.
2)                  W § 4 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazem „Wójt”,
3)                  W § 5 w treści pieczęci po wyrazie „REGON” dodaje się cyfry 230925027 oraz po wyrazie „NIP” dodaje się cyfry 615-18-49-854,
4)                  § 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie rocznego kalendarza imprez zaopiniowanego prze Komisję Społeczną a zatwierdzonego przez Wójta.
5)         § 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
            1. Gminny Ośrodek Kultury może realizować dodatkowe zadania:
            a) organizować koncerty, wystawy, spektakle:
            b) prowadzić impresaria artystyczny;
            c) prowadzić naukę języków obcych;
            d) organizować imprezy rozrywkowe;
            e) prowadzić działalność wydawniczą;
            f) organizować koła zainteresowań;
            g) realizować programy z zakresu socjoterapii dziecięcej i młodzieżowej;
            h) realizować imprezy zlecone;
i) prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną artykułów użytku kulturalnego;
j) prowadzić działalność gastronomiczną;
k) wynajmować pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz pomieszczenia świetlic wiejskich;
l) organizować imprezy o charakterze sportowo rekreacyjnym;
m) prowadzić kawiarenki internetowe oraz świadczyć usługi multimedialne;
n) organizować szkolenia i konferencje;
6)         Uchyla się § 11.
7)         § 13, pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W skald Społecznej Rady Programowej wchodzą przedstawiciele Komisji Społecznej oraz Rad Sołeckich i świetlic wiejskich.
8)         W § 14 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazem „Wójta”.
9)         § 15 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
            1. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
10)       § 18 otrzymuje brzmienie:
Gminy Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 76, poz. 393 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami.
11)                                                 Uchyla się § 19.
12)                                                 § 21 otrzymuje brzmienie:
Wysokość rocznej dotacji z budżetu Gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej.
13)              W § 24 wyrazy „w Sulikowie” zastępuje się wyrazem „Sulików”.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie:
 
Zamian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie dokonano w związku ze zmianą przepisów prawnych, w których określa się zadania szczegółowe wykonywane przez Wójta Gminy. Zapisy w statucie określały zadania wykonywane przez Zarząd, które po zmianie kompetencji zostały przydzielone do zadań Wójta Gminy.
 
 
 
UCHWAŁA NR XXVII/221/09
RADY GMINY SULIKÓW
Z DNIA 25 MARCA 2009 ROKU
 
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami), Rada Gminy Sulików
 
 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W załączniku nr 1 do uchwały nr XLI/250/09 Rady Gminy Sulików z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie utworzenia samorzadowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie wprowadza się następujące zmiany
 
1)                  § 1 otrzymuje brzmienie:
 
Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie działa w oparciu o
  1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 1991 roku Nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 1997 roku Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
  4. Niniejszy statut.
2)                  W § 4 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazem „Wójt”,
3)                  W § 5 w treści pieczęci po wyrazie „REGON” dodaje się cyfry 230925027 oraz po wyrazie „NIP” dodaje się cyfry 615-18-49-854,
4)                  § 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną na podstawie rocznego kalendarza imprez zaopiniowanego prze Komisję Społeczną a zatwierdzonego przez Wójta.
5)         § 8 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
            1. Gminny Ośrodek Kultury może realizować dodatkowe zadania:
            a) organizować koncerty, wystawy, spektakle:
            b) prowadzić impresaria artystyczny;
            c) prowadzić naukę języków obcych;
            d) organizować imprezy rozrywkowe;
            e) prowadzić działalność wydawniczą;
            f) organizować koła zainteresowań;
            g) realizować programy z zakresu socjoterapii dziecięcej i młodzieżowej;
            h) realizować imprezy zlecone;
i) prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną artykułów użytku kulturalnego;
j) prowadzić działalność gastronomiczną;
k) wynajmować pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz pomieszczenia świetlic wiejskich;
l) organizować imprezy o charakterze sportowo rekreacyjnym;
m) prowadzić kawiarenki internetowe oraz świadczyć usługi multimedialne;
n) organizować szkolenia i konferencje;
6)         Uchyla się § 11.
7)         § 13, pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W skald Społecznej Rady Programowej wchodzą przedstawiciele Komisji Społecznej oraz Rad Sołeckich i świetlic wiejskich.
8)         W § 14 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazem „Wójta”.
9)         § 15 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
            1. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
10)       § 18 otrzymuje brzmienie:
Gminy Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 76, poz. 393 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 ze zmianami.
11)                                                 Uchyla się § 19.
12)                                                 § 21 otrzymuje brzmienie:
Wysokość rocznej dotacji z budżetu Gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej.
13)              W § 24 wyrazy „w Sulikowie” zastępuje się wyrazem „Sulików”.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

 
Uzasadnienie:
 
Zamian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie dokonano w związku ze zmianą przepisów prawnych, w których określa się zadania szczegółowe wykonywane przez Wójta Gminy. Zapisy w statucie określały zadania wykonywane przez Zarząd, które po zmianie kompetencji zostały przydzielone do zadań Wójta Gminy.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 

Ilość odwiedzin: 2240
Nazwa dokumentu: XXVIII_221_09
Skrócony opis: w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Zbigniew Jaworski
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Jaworski
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Pająk
Data wytworzenia informacji: 2009-04-06 15:42:47
Data udostępnienia informacji: 2009-04-06 15:42:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-14 00:13:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner